Колективна монографія

Частиною НДДКР «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону» Вінницького кооперативного інституту (номер державної реєстрації 0117U00551 від 15.12.2017 р.) є робота над монографією.

Дана монографія є колективною працею науково-педагогічних працівників Інституту. Вона містить 4 розділи, зміст яких формується за результатами дослідження та сприяє всебічному дослідженню зареєстрованої науково-дослідної теми

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади забезпечення ендогенного розвитку споживчого ринку регіону.

1.1. Споживчий ринок: методологія вивчення за сучасних умов.

1.2 Ендогенні та екзогенні чинники розвитку регіонального споживчого ринку.

1.3 Раціональна структура композиція споживчого ринку як основа його розвитку.

Розділ ІІ. Правове регулювання розвитку споживчого ринку регіону.

2.1 Правова база державного регулювання споживчого ринку України.

2.2 Захист прав споживачів у нових правових реаліях.

Розділ ІІІ. Інвестиційно-інноваційний розвиток споживчого ринку та його фінансове забезпечення.

3.1. Завдання і форми інвестиційної діяльності в системі споживчої кооперації.

3.2. Шляхи інноваційного розвитку споживчого ринку в сучасних умовах господарювання.

3.3. Фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку споживчого ринку.

3.4. Система управління ефективністю інвестиційно-інноваційного розвитку споживчого ринку в умовах ринкових відносин.

Розділ ІV. Маркетингова діяльність підприємств споживчого ринку регіону.

4.1. Взаємовідносини суспільства та маркетингу на сучасному етапі господарювання.

4.2. Цільова ринкова орієнтація підприємств споживчого ринку регіону.

4.3. Стратегічні моделі маркетингової поведінки підприємств споживчого ринку.

4.4. Інноваційні маркетингові механізми розвитку підприємств регіону.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

І та ІІ розділи – грудень 2018р.

ІІІ та ІV – квітень 2019 р.

Матеріали монографії подаються українською мовою.

Матеріали монографії мають містити елементи наукової новизни (власні дослідження автора), мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.

Обов’язковим є посилання на джерела у формі зносок на кожній сторінці та поданні списку використаних джерел вкінці кожного розділу. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302 : 2015.

Серед використаних джерел доцільно здійснювати посилання на зарубіжні джерела, а також на наукові праці за останні п’ять років.

Для аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук обов’язкова рецензія доктора наук.

Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на передані організаторам для підготовки колективної монографії матеріали.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ

МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ

Формат подання тексту А4; поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см.

Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.

По центру рядка напівжирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора (кількість співавторів – не більше двох), науковий ступінь, наукове звання.

У наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).

Через один інтервал – короткий вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.

Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1).

Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону). Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону.

Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) Назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)).

Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: (рис. 1), (табл. 1).

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019