Умови публікації

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВИЙ ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ»

Збірник наукових праць «Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту» заснований у 2010 році (свідоцтво про реєстрацію: серія ВЦ № 794-152-Р). Збірник видається щорічно з метою публікації основних результатів досліджень за економічним, юридичним, гуманітарним та технічним напрямами.

Тематичні рубрики Збірника та їх деталізація:

Економічні науки та управління

Економічна теорія

Економіка

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік, аналіз і аудит

Підприємницька та маркетингова діяльність

Менеджмент

 

 

Юридичні науки

Право

 

 

Гуманітарні науки

Філософія 

Історія

Лінгвістика

 

 

Технічні науки

Технології харчових виробництв і торгівлі.

Інноваційні процеси харчових виробництв.

Якість і безпека товарів.

До друку приймаються статті українською, польською та англійською мовами, обсягом не більше 10 сторінок, що відповідають рубрикам Вісника й містять нові наукові результати, що раніше не публікувалися.

Вихід збірника планується у ІІ кварталі 2018 року. Статті приймаються  до 10 травня 2018 року.

Вимоги до структури статті (див. зразок):

  • у першому рядку зазначається індекс УДК (розміщення у верхньому лівому кутку сторінки);
  • нижче (окремий абзац, вирівнювання з правого краю) зазначаються прізвище та ініціали автора/авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання, найменування навчального закладу;
  • назва статті (великими літерами, вирівнювання по центру);
  • анотація (3-4 речення – мовою статті та англійською мовами);
  • ключові слова (не більше п’яти – мовою статті та англійською мовами);
  • основний текст статті;
  • список використаних джерел.

Основний текст статті має відповідати вимогам, затвердженим Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і містити такі елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано порушення даної проблеми, і на які посилається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • загальні висновки та перспективи подальших досліджень з даного напряму.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень, відредагованим, не містити граматичних помилок.

Автор зобов’язаний забезпечити високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність висвітлення питання, достовірність результатів, фактів, статистичних даних, що наводяться, правильність цитувань та посилань на літературні джерела.

Статті публікуються мовою оригіналу.

Автор подає статтю до Збірника після перевірки її програмою «Антиплагіат».

Статті подаються у форматі А4, виконуються за допомогою редактора МS Word, тип файлу: Документ Word 2003. Шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, напівжирний.

Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію з правого краю. Під час набору формул використовувати редактор формул МS Office.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з авторами.

Статті подаються у електронному та паперовому варіантах:

E-mail: vatra@vki.vin.ua, і темі листа потрібно зазначити «Вісник ВКІ» та прізвище автора;

адреса: 21009 м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59; каб. 211.

Вартість однієї публікації за умови отримання паперового варіанта збірника становить 150 грн., електронного – 60 грн. У разі замовлення співавторами додаткового збірника оплата проводиться за 2 примірника.

За додатковою інформацією щодо публікації статей звертайтеся за телефоном: (0432) 53-87-73.

Зразок оформлення статті:

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019