Відділ науково-пошукової роботи, управління якістю освіти

Завідувач відділу

Ільніцька Юлія Броніславівна

Телефон: (0432) 61-66-64
E-mail: metod202@vki.vin.ua

Cтворення Вінницького кооперативного інституту спонукало до необхідності застосовувати інноваційні технології, досвід інших навчальних закладів України та Європи. З метою вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням якості освітньої діяльності інституту, наукової роботи, вивченням, узагальненням та поширенням передового міжнародного і вітчизняного досвіду, взаємодією з партнерами інституту з питань освітньої діяльності, було створено відділ науково-пошукової роботи, управління якістю освіти та зовнішніх зв’язків. Відділ очолює Ільніцька Юлія Броніславівна.   

Вектор питань, які охоплює відділ об’ємний:

  • визначення умов перспективного розвитку та поточних рішень у межах реалізації Програми розвитку освіти;
  • забезпечення покращення іміджу інституту, пропагування інноваційної політики інституту у сфері якості освіти;
  • методичне та організаційне керівництво роботою з питань управління якістю освітньої діяльності;
  • вивчення, узагальнення та поширення передового міжнародного і вітчизняного досвіду роботи з питань якості освіти;
  • взаємодія з партнерами інституту з питань освітньої діяльності;
  • організація проведення досліджень з питань удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, форм і методів навчально-виховної роботи, розроблення і впровадження новітніх технологій навчання та методів контролю знань, умінь та навичок студентів;
  • методичне супроводження використання у навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій і ресурсів;
  • впровадження інноваційних форм та методів організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;
  • впровадження результатів найновіших наукових досліджень з питань інформаційного і методичного забезпечення навчального процесу за інноваційними технологіями навчання та методів контролю знань;
  • спрямування зусиль усіх структурних підрозділів на вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням умов цілісного розвитку особистості та поліпшення ефективності навчальної і виховної діяльності студентів;
  • організація агітаційно-роз’яснювальної та інформаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ, вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації;
  • організація рекламно-інформаційних і стимулюючих заходів щодо розповсюдження інформації про освітні послуги.

До функцій відділу науково-пошукової роботи, управління якістю освіти та зовнішніх зв’язків належить також формування та реалізація єдиної політики щодо підвищення конкурентоздатності освітніх послуг і сприяння їхньому просуванню на ринку освітніх послуг, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду у сфері якості освіти серед викладачів інституту, організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів і тренінгів, впровадження інноваційних ефективних технологій у навчальний процес; проведення профорієнтаційної роботи серед випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (коледжів, технікумів).

Важливими напрямами роботи відділу є методичне керівництво роботою школи молодого викладача, моніторинг процесів щодо реалізації програм і проектів за окремими напрямами стратегічного плану розвитку інституту та підготовка пропозицій щодо поліпшення якості надання освітніх послуг, викладання дисциплін, методичного забезпечення та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Особливу увагу відділ приділяє підготовці та проведенню конкурсів на краще методичне забезпечення навчального процесу, використання електронних інформаційних ресурсів і технологій. Уже декілька років поспіль у навчальному закладі проходить конкурс «Кращий викладач», переможець якого бере участь у конкурсі серед викладачів навчальних закладів Укоопспілки, надаючи для оцінки журі якісне методичне забезпечення дисципліни, творчу роботу на психолого-педагогічну тему, розробку відкритого заняття.

Щорічно за участі відділу проводяться наукові конференції серед студентів та викладачів. Науково-пошукова, дослідницька робота стала нормою у навчальному закладі. Студенти інституту гідно представляють його на конференціях серед ВНЗ Укоопосвіти.
Відділ продовжує працювати над методичною проблемою, яка стосується активізації напряму практичної підготовки студентів, що є передумовою їхнього успішного працевлаштування та самореалізації на ринку праці.

За підтримки відділу створена та систематично оновлюється WEB-сторінка інституту, відвідувачі якої мають змогу отримати всебічну інформацію про навчальний заклад.
Не викликає сумніву, що використовуючи інноваційні технології, опираючись на науковий потенціал, багаті традиції, досвід учених і викладачів, Вінницький кооперативний інститут має перспективу займати одне з чільних місць серед навчальних закладів Укоопспілки і Вінниччини.

Інформаційні технології в освіті

Корисні посилання на електронні освітні ресурси з дисциплін:

Віртуальна освітня лабораторія:

Освітні інтерактивні роботи дозволяють студентам проводити віртуальні експерименти з фізики, хімії, біології, екології та інших предметів, як в тривимірному просторі, так і в двомірному.

LearningApps.org:

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. 

Журнал „Новітня освіта“. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. 

Галузь та проблематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019