Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою

Вінницького кооперативного інституту

 

1. Загальні положення 

1. 1. Правила користування бібліотекою інституту розроблені відповідно з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями, затвердженими верховною Радою України 16. 03. 2000 р., «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25. 05. 2001 р. № 319 і «Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти», затверджених Міністерством освіти України 30. 04. 1998 р. 

1. 2. Правила користування бібліотекою – документ що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки бібліотеки і користувача. 

1. 3. Користування бібліотекою вищого закладу освіти безкоштовне. Додатково можуть надаватися платні послуги відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27. 08. 2010 р. № 796 та 21. 10. 10 р. № 987 про надання платних послуг. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором інституту. 

1. 4. Фонди бібліотеки інституту є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. 

2. Порядок запису до бібліотеки 

2. 1. Право користування бібліотекою мають право студенти, викладацький склад та працівники структурних підрозділів інституту. Користувачі інших навчальних закладів (як виняток) обслуговуються лише в читальному залі. 

2. 2. Запис в бібліотеку проводиться на основі затверджених ректором інституту списків, прийнятих на навчання. 

2. 3. Знання правил користування бібліотекою та забов’язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом в читацькому формулярі. При обслуговуванні користувачів в автоматизованому режимі бібліотека попереджає їх про електронні форми обліку. 

3. Права та обов’язки користувачів.

Порядок користування бібліотечним фондом 

3. 1. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою. 

3. 2. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам; наукова література видається в кількості не більше 10 примірників строком на 1 місяць. 

3. 3. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

3. 4. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, документи підвищеного попиту, періодичні видання поточного року, видання, що надійшли по МБА, видаються лише в читальному залі. 

3. 5. Читачі забов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких відміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів і картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом. 

3. 6. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити відповідні службові позначки. 

3. 7. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім. 

3. 8. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. 

3. 9. Читачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно таким ж або визнаним бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності. 

3. 10. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості фонду. 

3. 11. Грошова компенсація за втрачену літературу вноситься читачем безпосередньо в касу інституту. 

3. 12. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря. 

3. 13. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали. 

3. 14. На початку кожного навчального року читач повинен переєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею. 

3. 15. Читачі, що закінчили інститут, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист. 

3. 16. Читачі повинні додержуватися тиші в читальному залі та на абонементі бібліотеки. 

3. 17. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування бібліотекою на термін, що визначається зав. бібліотеки.

4. Права та обов’язки бібліотеки 

4. 1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи в інституті, забезпечує режим роботи згідно з вимогами на начального процесу. 

4. 2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію, і використання своїх фондів. 

4. 3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу. 

4. 4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, складає списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи інституту, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо. 

4. 5. Організовує книжкові виставки, бере участь в проведенні літературно-музичних вечорів, читацьких конференцій та ін. 

4. 6. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів на абонементі, в читальному залі, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації. 

4. 7. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій та інші. 

4. 8. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів інституту, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової інформації. 

4. 9. Втілює нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами. 

4. 10. Бере участь у створенні галузевих, регіональних баз даних. 

4. 11. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА. 

4. 12. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття, проводить індивідуальні бесіди, консультації тощо. 

4. 13. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників. 

4. 14. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився. 

4. 15. Через 15 днів після закінчення терміну користування документами бібліотекар нагадує користувачам про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством. 

4. 16. Бібліотека не використовує відомості про користувачів ті їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування. 

4. 17. Бібліотека має право інформувати адміністрацію інституту про порушення користувачами основних вимог користування документами.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020