Навчальний відділ

Сучасний заклад вищої освіти є складною системою, ефективне функціонування якої значною мірою залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації. Своєрідним диспетчерським центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та студентів є навчальний відділ.

Основне завдання діяльності навчального  відділу – це  організація освітнього процесу в інституті та фаховому коледжі на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для системи споживчої кооперації.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України «Про  освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу освіти та наказами ректора.

Керівництво роботою навчального відділу здійснює завідувач – Мотрук Валентина Григорівна.

Щоденний внесок в освітній процес роблять диспетчер навчального відділу Свершок Ольга Іванівна, а також секретар відділу – Вінніченко Яна Миколаївна.

Свою роботу відділ здійснює в тісному контакті з деканатом інституту та відділеннями фахового коледжу, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими підрозділами інституту.

Діяльність навчального відділу відбувається за такими напрямками: 

І. Планування, забезпечення та контроль освітнього процесу

  • Складання графіка освітнього процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
  • Організація виконання навчальних планів і програм.
  • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

ІІ. Організаційна робота

  • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.
  • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти і дипломів про закінчення закладу вищої та фахової передвищої освіти, оформлення додатків до них.
  • Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків та академічних довідок.
  • Формування особових справ контингенту студентів денної форми навчання, систематичний контроль за їх веденням.
  • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування, поновлення і відрахування студентів денної форми навчання, переведення їх на старші курси та інші форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації освітнього процесу

  • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
  • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
  • Контроль за виконанням законодавчих   актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації освітнього процесу.

ІV. Оперативна та статистична звітність

  • Складання звітів за результатами освітнього процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших інстанцій.
  • Підготовка статистичних звітів з питань освітнього процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності Інституту за відповідні звітні періоди.

V. Консультативна робота

  • Своєчасне інформування членів ректорату про хід освітнього процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
  • Переписка з громадянами і відомствами з навчальних питань.
  • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації освітнього процесу.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020