Якимук К.Д.,

проректор з наукової

і методичної роботи

Якісна науково-дослідна робота у ВНЗ - база формування лідерів економіки

Ведущее условие служебного

роста – генерация новых идей.

Плутарх.

Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах передбачених Законом «Про вищу освіту», у якому у статті 3 пункті 2 передбачається, що одним з найважливіших принципів сприяння сталого розвитку суспільства є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя, а також забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах та їх інтеграції з виробництвом.

Одним із базових завдань, які передбачені законом, є формування у ВНЗ особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах. Це означає, що науково-дослідна робота студентів є невід`ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні, наукові й управлінські завдання, займати активну громадянську позицію.

Колектив інституту приділяє особливу увагу формам і засобам досягнення цих положень, передбачених законом.

Так, у 2015-2016 н. р. у Вінницькому кооперативному інституті функціонувало 4 наукових, 4 навчальних студентських гуртки, 1 професійний, 4 науково-дискусійних клуби, 1 правовий та 1 філософський гуртки, які залучили до роботи 238 студентів.

 1. Професійний клуб «Бухгалтер», 15 студентів.
 2. Науковий гурток «Фінансист», 22 студенти.
 3. Науковий гурток «Маркетолог», 15 студентів.
 4. Науковий гурток «Сучасний менеджер»,15 студентів.
 5. Навчальний гурток «Сучасна торговельна техніка», 15 студентів.
 6. Навчальний гурток «Солодкоїжка», 15 студентів.
 7. Науково-дискусійний клуб «Економіка та сучасність», 18 студентів.
 8. Науковий гурток «Інформатик», 20 студентів.
 9. Правовий гурток «Дебати», 19 студентів.
 10. Навчальний гурток «Кооператори Поділля», 15 студентів.
 11. Гурток з філософських наук «Філософське коло», 15 студентів.
 12. Дискусійний клуб «Історія і сучасність», 12 студентів.
 13. Навчальний гурток «Зелене гроно», 13 студентів.
 14. Навчально-дискусійний клуб «Мова та душа», 16 студентів.
 15. Дискусійний клуб «Сучасна економічна думка», 13 студентів.

Слід зазначити, що в близько 30-35% студентів коледжу та інституту щорічно беруть участь у науково-дослідній роботі.

 НДР за останні роки урізноманітнила свої форми:

-         виступи на засіданнях наукових студентських гуртків і проблемних груп;

-         участь в обласних конкурсах наукових робіт молодих дослідників;

-         участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та авторських проектах;

-         участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях;

-         участь у міжнародних науково-практичних конференціях;

-         участь у державній НДР.

У науковій діяльності простежуються суттєві досягнення. Протягом останніх п’яти років щорічно проводиться декілька всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, у яких щоразу беруть участь щорічно 50 – 80 студентів ВКІ і 20 - 30 студентів вітчизняних та закордонних ВНЗ, зокрема Росії, Польщі, Білорусії, Молдови, Грузії та Казахстану.

У 2016 році на X Всеукраїнську наукову конференцію від Вінницького кооперативного інституту було рекомендовано 39 студентів.

На конференції з теми «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця» розглядали проблеми у чотирьох напрямках:

-         гуманітарні аспекти формування фахівців з економіки та сфери послуг;

-         ефективне управління фінансами  - запорука успішного розвитку економіки;

-         торгівля – основна галузь народного господарства із забезпечення життєдіяльності суспільства;

-         правові та екологічні проблеми, які впливають на стан розвитку суспільства.

За результатами конференції виданий науковий збірник тез учасників X Всеукраїнської наукової конференції «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця» (24 березня 2016 р.) – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі – Поділля», 2016. – с. 96.

Ряд учасників НДР були рекомендовані до участі у наукових конференціях які проводилися іншими ВНЗ України. Так, наші молоді дослідники прийняли участь, а саме:

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку», 25 березня 2016 р. м. Київ, Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконський міжнародний університет (США) в Україні» - 6 студентів (виступи та публікації – англ. мовою). Позитивно те, що у конференції взяли участь студенти різних курсів; Якубовська Вероніка - I курсу, Ногаль В. - II курсу, Солдатов М. - 3 курс та ін. Значних зусиль у підготовку студентів доклали викладачі Гоцман А. А., Вихованець З. С.

- Всеукраїнській науковій конференції для студентів вищих навчальних закладів України «Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки», Львів, 21- 22 квітня 2016  р. – 3 студенти.

Студенти коледжу брали участь у обласних олімпіадах, конкурсах, що проводились серед ВНЗ I-II рівнів акредитації. Результати олімпіад та конкурсів наступні:

1)    Обласна олімпіада з фізики:

Маслов Ілля – III місце.

2)    Обласна олімпіада з історії України:

Розборський Богдан – III місце.

3)    II етап Всеукраїнського конкурсу «Комп`ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів технікумів і коледжів Вінницької області:

Діхтяр Марина – II місце.

4)    Предметна олімпіада з організації обслуговування – 3презера.

5)    Обласна олімпіада з права – 2 призера.

У 2016-2017 навчальному році планується провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів коледжу «Молодь, освіта, культура і національна самосвідомість в умовах євроінтеграції».

Тематичні напрямки конференції:

 1. Соціально-психологічні проблеми розвитку та безпеки індивіда в інформаційному суспільстві.
 2. Історико-філософські концепції утворення української народності.
 3. Сучасні інформаційні реалії та розбудова інформаційного суспільства в Україні.
 4. Фізико-математичні, хіміко-біологічні, геолого-мінеральні дослідження та їх розвиток.
 5. Економічна теорія та економічна політика в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства.
 6. Туризм як ефективний чинник впливу на розвиток економіки України.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська (для іноземних учасників).

Студенти, аспіранти та молоді науковці інституту провели X Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Сучасний розвиток країни під впливом соціальних, технічних та економічних чинників» (27 квітня 2016 р.).

У конференції взяли участь 65 учасників, які презентували 54 доповіді, що розглядалися у трьох напрямках:

-         інноваційно-інвестиційна діяльність – запорука подолання економічної кризи в Україні;

-         використання фінансових механізмів та маркетингових технологій для підвищення ефективності діяльності;

-         ринки: формування, динаміка і особливості розвитку, вплив соціально-економічної складової.

За підсумками конференції виданий науковий збірник «Сучасний розвиток країни під впливом соціальних, технічних та економічних чинників» (27 квітня 2016 р.) – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі - Поділля», 2016. – с. 143.

Одночасно студенти інституту взяли участь у наукових конференціях за межами області, а саме:

-         XIII Науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 2 червня 2016 р. – 5 студентів, м. Львів.

-         VII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», м. Хмельницький, 25 лютого 2016 р. – 2 студенти.

-         VII регіональна студентська науково-практична конференція «Маркетинг очима молоді», 2 червня 2016 року, м. Хмельницький, Хмельницький національний університет – 4 студенти.

У наступному навчальному 2016 – 2017 н. р. буде проведена X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів інституту «Європейська інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри».

Тематичні напрямки конференції:

 1. Сталий розвиток суспільства та можливості розвитку місцевих громад.
 2. Теоретичні та практичні аспекти сучасного ринку послуг.
 3. Інноваційні моделі та інформаційні технології в науці, освіті, економіці.
 4. Проблеми обліково-аналітичного, контрольного та інформаційного забезпечення управління підприємством.
 5. Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування іншомовної професійної компетенції.
 6. Євроінтеграція України: історичні, соціально-політичні, економічні та правові орієнтири.

На наш погляд, з метою підвищення ефективності НДР і більш тісного взаємозв’язку з навчальним процесом у кожного наукового керівника повинна бути група ініціативних студентів, які займаються вирішенням певної проблеми в тій чи іншій сфері.

Рис. 1. Взаємозв’язок наукового керівника з групою ініціативних студентів за весь період їх навчання

 

Розробка проблеми повинна вестися з першого курсу до дипломного проекту. На першому етапі студенти першого та другого курсів одержують навички науково-дослідної роботи. Вони вчаться шукати, відбирати, критично аналізувати, узагальнювати наукову літературу з теми роботи, обробляти і обговорювати результати, робити висновки. До третього курсу дослідні пошуки переростають в самостійну науково-дослідну діяльність при написанні курсових, а пізніше і дипломних, і магістерських робіт.

Одним з найважливіших факторів залучення до наукової діяльності є вплив на студентів першого курсу не тільки викладачів-лекторів, а й викладача-куратора.

Рис. 2. Система залучення студентів ВКІ до науково-дослідної діяльності

 

Мала форма інноваційного підприємництва буде залучати студентів до участі у науково-дослідній роботі, виконання госпдоговірних робіт, сприяти у виборі наукового напрямку на основі наявної інформації про потреби економіки регіону і розвитку інноваційного підприємництва.

У результаті дана система не тільки буде підвищувати інтелектуальну активність студентів, а також буде допомагати творчо освоювати навчальний матеріал, розвивати наукове мислення, формувати професійно важливі особистісні якості, розвивати творчі здібності необхідні для успішного виконання майбутньої професійної діяльності.

У ході всієї роботи йде взаємодія (наступність) старших курсів з молодшими.

Таким чином, у науковій діяльності, як і в будь-якій іншій сфері, керівники повинні удосконалювати форми і методи виховання студентів. Але питання полягає в тому, щоб зробити цей принцип основним і розвинути його в систему.

Дана система достатньо ефективна на практиці, забезпечує постійне зростання  культури в науково-дослідних колективах, можливість застосування молодими фахівцям своїх здібностей.

Основним елементом системи, що сприяє генерації інноваційних ідей, є, на наш погляд, клуби професійної спрямованості та студентські наукові гуртки кафедр інституту та циклових комісій коледжу. Дані підрозділи повинні виконувати функцію з активізації соціальної та наукової роботи зі студентами, розвитку і ефективного використання молодіжного наукового потенціалу, залучення його до вирішення соціально-економічних завдань регіону, сприянню вторинній зайнятості студентів, працевлаштування випускників.

Водночас клуби професійної спрямованості повинні проводити молодіжні заходи наукового характеру (конкурси, конференції, семінари, наради, зустрічі, консультації), здійснювати постійну взаємодію з підприємствами і організаціями регіону, регіональними та місцевими адміністраціями.

01.  08. 2016 р.                                                                                К. Якимчук