Кафедра права

 

Контактна інформація кафедри
Адреса: вул. Академіка Янгеля 59
Кабінет: 404
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальна інформація про діяльність кафедри права

В наш час, коли Україна стоїть на шляху реформ і створення ефективної національної правової системи для можливості інтеграції до Європейської спільноти, відбуваються постійні зміни в законодавстві, особливої актуальності набуває освіта в галузі права. Зважаючи на те, що діяльність кожного підприємства, установи, організації незалежно від форми власності неможлива без юридичного супроводу, правознавцю неважко знайти відповідну роботу.

Завершивши навчання за спеціальністю «право» наші випускники можуть працювати юрисконсультами підприємств, установ та організацій, юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів.

Кафедра права у Вінницькому кооперативному інституті заснована у травні 2016 року,кафедра є випусковою, яка здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності: «Право». Освітній процес на кафедрі забезпечують 6 викладачів, з них: 4 – кандидати наук.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

«Історія держави та права України та зарубіжних країн»,

«Теорія держави і права: проблеми теорії держави і права»,

«Історія політичних та правових вчень»,

«Адміністративний процес»,

«Житлове право»,

«Аграрне право та земельне право»,

«Інтелектуальна власність»,

«Сімейне право»,

«Митне право»,

«Порівняльне правознавство»,

«Юридична деонтологія»,

«Судові та правоохоронні органи України»,

«Конституційне право України»,

«Екологічне право»,

«Цивільне право (загальна та особлива частина)»,

«Кримінальне право (загальна та особлива частина)»,

«Конституційне право зарубіжних країн»,

«Міжнародне право: публічне та приватне»,

«Фінансове право»,

«Господарське право»,

«Трудове право та право соціального забезпечення»,

«Господарський процес»,

«Муніципальне право»,

«Цивільний процес»,

«Право Європейського Союзу та прецеденти Європейського суду з прав людини»,

«Виконавче провадження»,

«Нотаріат і адвокатура»,

«Документальне супроводження юридичної діяльності»,

«Корпоративне право».

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Маньгора Таміла Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права,  в. о. завідувача кафедри.

Закінчила у 2006 році Тернопільський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів.

Закінчила у 2008 році Тернопільський національний економічний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

Протягом 2008-2011 рр. навчалася в очній аспірантурі  НПУ імені М.П. Драгоманова, спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

30 листопада 2015 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук 12.00.01 на тему: «Політико-правові погляди Андрія Яковліва».

Підвищення кваліфікації – Полтавський університет економіки і торгівлі. Свідоцтво: 12 СПК 938523 від 31.10. 2014 р.

Автор 18 наукових статей, серед яких 6 у фахових виданнях. 

У Вінницькому кооперативному інституті працює з 2006 року.

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Маньгора Т.В. Бібліографія праць А. Яковліва / Т.В. Маньгора // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць – Випуск 8. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010 . – С. 142–146. 
 2. Маньгора Т.В. Діяльність А. Яковліва як вченого-правознавця в еміграції /Т.В. Маньгора // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць – Випуск 17. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 84–88. 
 3. Маньгора Т.В. Звичаєве право в працях Андрія Яковліва / Т.В. Маньгора // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць – Випуск 25. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 142–147. 
 4. Маньгора Т.В. Становлення А.І. Яковліва як юриста та історика права / Т.В. Маньгора // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 67– 72.
 5. Mangora T. Lectures on legal subjects by A. Yakovlev and their modern value / TamilaMangora // Legeasiviata, 2014. –  № 7/3 (271). – P. 70–72.
 6. Маньгора Т.В. Оцінка Конституції УНР А. Яковлівим / Т.В. Маньгора // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць – Випуск 28. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 111–117. 
 7. Маньгора Т.В. Яковлів А.І. – правознавець і історик права / Т.В. Маньгора // Проблеми регіонального розвитку в контексті Європейсько- азіатської інтеграції: матеріали та тези виступів Другої Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. – / М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2010. – С. 158–161.
 8. Маньгора Т.В. Деятельность А. Яковлева в эмигрантскийпериод /     Т.В. Маньгора // Vysledkyvyskumu: zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie doktorandov. – Presov, 2010. – Р. 138–141.
 9. Маньгора Т.В. Дипломатична діяльність Андрія Яковліва / Т.В. Маньгора // Шості юридичні читання: матеріали. Правова культура, правова свідомість і право: матеріали Міжнародної наукової конференції 22–23 квітня 2010 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 105–107.
 10. Маньгора Т.В. Звичаєве право в працях Андрія Яковліва / Т.В. Маньгора // Сьомі юридичні читання. Культура і право на початку ХХІ століття: матеріали Міжнародної наукової конференції 19–20 травня 2011 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 188–191.
 11. Маньгора Т.В. Викладання юридичних дисциплін А.І. Яковлівим / Т.В. Маньгора // Восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства: матеріали Міжнародної наукової конференції 10-11 жовтня 2012 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, Б.І. Андрусишин [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 124–125.
 12. Маньгора Т.В. Проблеми правового виховання молоді / Т.В. Маньгора // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: тези доповідей на IV Всеукраїнській науково-методичній конференції, 18 грудня 2013 року. – Вінниця: ТОВ, Меркьюрі Поділля, 2013. - С. 60–62.

 13. Маньгора Т.В. Лекційні курси А. Яковліва та їх значення / Т.В. Маньгора // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації: матеріали Міжнародної наукової конференції 15–16 травня 2014 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, Б.І. Андрусишин [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 107–109.

 14. Маньгора Т.В. Вплив Магдебурзького права на самоуправління українських міст та його оцінка А. Яковлівим / Т.В. Маньгора // Науковий вісник ВКІ «Регіон: Особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» Статті учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2015 р. – Вінниця: ТОВ, 2015. – С. 147–149.

 1. Маньгора Т.В. Погляди А. Яковліва на договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем / Т.В. Маньгора // Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи.: матеріали Міжнародної наукової конференції 21–22 травня 2015 року / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, Б.І. Андрусишин [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 83–86.

 2. Маньгора Т.В. Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим / Т.В. Маньгора // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту 6/2016. – С. 174–180.

 3. Маньгора Т.В. Етноісторичні традиції української державності в поглядах А. Яковліва / Т.В. Маньгора // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту 7/2017.  – С. 110–117.

 4. Маньгора Т.В. Польський період діяльності українського історика права А.І. Яковліва / Т.В. Маньгора // Тези учасників Х Міжнародної науково-практичної конференціїмолодих науковців, аспірантів та студентів «Наука та практика сучасності і майбутнього», 17 травня 2017 р. – Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. –  С. 67-69

 

 

Будас Анна Пилипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права.

Вищу освіту здобула у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського (2001-2006 рр.), де отримала кваліфікацію магістр-дослідник історії, вчитель історії та правознавства.

В 2011 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 13.00.02 –  теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі науки). Тема дисертації: «Методика навчання правознавства студентів економічних спеціальностей».

Автор 15 наукових статей, серед яких 7 у фахових виданнях. 

У Вінницькому кооперативному інституті працює з 2006 року.

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Будас А.П. Становлення і розвиток правової освіти в Україні: історико-педагогічний аспект / А.П. Будас // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. : зб. наук. пр. / гол. ред. І.А. Зязюн. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 26. – С.193–197.
 2. Будас А.П. Тестування «із обґрунтуванням» як засіб формування правової освіченості студентів економічних спеціальностей / А.П. Будас // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.І. Сипченка. Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5. – Ч. І. – С.37–44.
 3. Будас А.П. Інтерактивні технології навчання правознавства студентів економічних спеціальностей /А.П. Будас // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. : зб. наук. пр. / гол. ред. І.А. Зязюн. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011. – Вип. 27. – С.224–231.
 4. Будас А.П. Правова компетентність студентів економічних спеціальностей: поняття, компоненти і критерії /А.П. Будас, В.В. Ладиченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.І. Сипченка. Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Спецвип. 7. – Ч. І. – С.198–207.
 5. Будас А.П. Лекційне заняття у системі правової підготовки студентів економічних спеціальностей /А.П. Будас// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – 2012. - №18. - Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – С.46-51.
 6. Будас А.П. Методичні умови ефективності навчання правознавства студентів економічних спеціальностей /А.П. Будас // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /[гол. Ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч.2. – С.59-65.
 7. Будас А.П. Навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей як предмет наукового дослідження /А.П. Будас// Педагогічний дискурс : зб. наук. Праць /гол. Ред. І. М. Шоботура. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип.17. – С.29-34
 8. Будас А.П. Формування правових понять у студентів економічних спеціальностей/ А.П. Будас// Методика використання досягнень науки та практики у підготовці фахівців для галузей економіки : зб. наук.-метод. пр. І міжвузівськ. науково-методичн. конференції, 13 травня 2009 р. / кол. авторів. – Вінниця: ВКІ, 2009. – С.29–32.
 9. Будас А.П. Методична модель формування правової освіченості студентів економічних спеціальностей /А.П. Будас // Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матер. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь–Судак: ВіТроПринт, 2010. – С.60–64.
 10. Будас А.П. Правова освіта за кордоном: порівняльний аспект /А.П. Будас// «Honorshighschool – 2010» : матеріали за 6-а міжнародна наукова практична конференція, 17 – 25 ноември 2010 г. – София: «БялГрад-БГ» ООД, 2010. – С.29–24.
 11. Будас А.П. Правовий компонент у системі підготовки студентів економічних спеціальностей /А.П. Будас// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Актуальні проблеми формування законотворчості на етапі економічної стабілізації української державності»: матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. професор.-виклад. та практ. прац., 25 березня 2011 року. – Вінниця, 2011. – С. 69–73.
 12. Будас А.П. Формування навиків застосування інформаційно-пошукових систем на заняттях з правознавства /А.П. Будас // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України : зб. наук.-метод. праць ІІІ всеукр. наук.-метод. конф., 16 листопада 2011 р. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – С.211–216.
 13. Будас А.П. Методика організації та проведення практичних занять (на прикладі дисципліни «Трудове право») /А.П. Будас // Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє : зб. матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Г. У. Ульянова; Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса, 2016. – С. 116-120. - 5 д.с.
 14. Будас А.П. Правова освіта: іноземні підходи та вітчизняний досвід /А.П. Будас //  Вісник ВКІ 6/2016. – С. 167–173.
 15. Реформування юридичної освіти в україні відповідно до європейських стандартів вищої освіти // Тези учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Наука та практика сучасності і майбутнього», 17 травня 2017 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 190 с.

  

Петренко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, доцент кафедри права.

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Причини масових виступів подільських селян проти радянської влади в 1921 році // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Вип. 7. – К.: Рідний край, 1999. – С. 263-266.
 2. 2. Подільське селянство у 1921 році // Краєзнавство. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. – С. 155-157.
 3. 3. Причини селянської війни проти більшовиків в Україні у 1920-1922 рр. (на матеріалах Поділля) // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 4. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2002. – С. 67-72.
 4. Джерела Державного архіву Вінницької області для вивчення історії селянського опору більшовицькій політиці „воєнного комунізму” у 1920-1922 роках // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – С. 225-230.
 5. Голодомор 1932–1934 років – геноцид народу України //Трагедія голодомору на Вінниччині 1932–1933 рр. Науковий бібліографічний покажчик – Вінниця: ОУНБ ім К.А. Тімірязєва, 2003. – С. 7–20.
 6. Трагедія українського селянства (1932-1934 рр.) // Наукові записки . Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 5. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2003. – С. 117-126.
 7. Голодомор 1932-1934 рр. – злочин проти українського народу // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 6. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2003. – С. 67-75.
 8. Антинаціональний характер голодомору 1932-1933 років // Голодомор як засіб політичного терору. Збірник наукових статей – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – С. 42-59;
 9. Документи Державного архіву Вінницької області як джерело вивчення Голодомору 1932-1934 рр. на Поділлі // Голодомор як засіб політичного терору. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – С. 118-128.
 10. Голодомор 1932-1934 років в Україні як засіб політичного терору // Актуальні проблеми внутрішньої політики (Адміністрація Президента України, Головне Управління з питань внутрішньої політики, Національна академія державного управління при Президентові України). – К., 2004. – Вип. 1. – С. 124-136.
 11. Поділля у 1930-1931 рр.: початок Великого голоду // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 9. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2005. – С. 259-266.
 12. Самообкладання селян як складова політики насильницьких хлібозаготівель в Україні (кінець 1927 – початок 1928 рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Вип. 30. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 119-128.
 13. Документи Державного архіву Вінницької області як важливе джерело дослідження голоду 1928-1931 рр. в Україні // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля / відп. ред. проф. Л.В. Баженов. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 1. – С. 408-420.
 14. Хлібозаготівельна політика більшовиків в Україні в 1929 р. // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 10. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2006. – С. 108-117.
 15. Поділля у 1930-1931 роках: початок великого голоду // Хмельниччина: Дивокрай. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – С. 36-41.
 16. Репресивна хлібозаготівельна політика більшовиків у 1928 році та її наслідки // Краєзнавство. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – С. 83-97.
 17. Червоні валки” в системі хлібозаготівельних реквізицій в українському селі // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 12. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2007. – С. 117-123.  
 1. Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Науковий збірник документів та матеріалів / Обласна редколегія науково-документальної серії книг „Реабілітовані історією” / Автори-упорядники: Р.Ю. Подкур, В.Ю. Васильєв, П.М. Кравченко, В.П. Лациба, І.П. Мельничук, В.І. Петренко. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2007. – 704 с.
 2. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Редакція тому: І.С. Гамрецький, В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін.; Упорядники: В.П. Лациба, В.І Білокінь, К.Д Бухін, В.Ю. Васильєв, В.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. – Кн. 2. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2007. – 834 с.
 3. Масове розкуркулення українського селянства в 1930-1933 рр.: механізм творення Голодомору // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 13. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2008. – С. 112-120.
 4. Голодомор на Поділлі-Хмельниччині 1932-1933 років у дослідженнях та публікаціях науковців і краєзнавців (1991-2008 рр.) / Баженов Л.В., Петренко В.І. // Геноцид: Голодомор 1932-1933 рр. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в Україні) / За редакцією Вавринчука М.П., Завальнюка О.М., Баженова Л.В. та ін. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – С. 7-13.
 5. Фінансово-продовольчі реквізиції в українських селах – головний чинник Голодомору 1932-1933 рр. // Геноцид: Голодомор 1932-1933 рр. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в Україні). – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – С. 88-113.
 6. Більшовицька влада та українське селянство у 20-30-х рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля). – Монографія. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2008. – 320 с.
 7. Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область / Автори-упорядники: В.П. Лациба, В.В. Вижга, П.М. Кравченко, І.П. Мельничук, В.І. Петренко, Р.Ю Подкур. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2008. – 1360 с.
 8. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Редакція тому: Л.М. Спірідонова, В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін.; Упорядники: В.П. Лациба, В.І Білокінь, В.Ю. Васильєв, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко та ін. – Кн. 3. – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2010. – 784 с.
 9. «Експертне» оподаткування подільського селянства у 1928-1933 рр. // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 20 – Вінниця: ДП „ДКФ”, 2012. – С. 197-202.
 10. Масові репресії проти селянства Поділля наприкінці 1927-1928 рр. // Студії. – Канада – Монреаль: Студії, 2012. – С. 20-26.
 11. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Редакція тому: Л.М. Спірідонова, В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін.; Упорядники: В.П. Лациба, В.І Білокінь, В.Ю. Васильєв, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко та ін. – Кн. 4. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. – 774 с.
 12. Доля поляка у добу «Великого терору» // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. – С. 60-66.
 13. Окупаційний режим на Вінниччині 1941-1944 рр.: участь кооператорів у боротьбі з нацистами // Драбовський А.Г., Петренко В.І. – К: Вісті ЦССТ України. – 03.05.2013. - № 19 / ДВ. – С.1-8.
 14. Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928-1940 рр. Науково-документальний збірник/Автори-упорядники: Васильєв В.Ю., Кравченко П.М., Петренко В.І., Подкур Р.Ю. / Інститут історії України НАН України – К: Інститут історії, 2013. – 528 с.
 15. Українська військова організація. «Подільська філія». Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. Кн. 5. – Київ: Центр ДЗК, 2015. – С. 184-193.
 16. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. / Редакція тому: І.В. Івасюк, В.П. Лациба та ін.; Упорядники: В.П. Лациба, В.І Білокінь, В.Ю. Васильєв, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, В.І Петренко та ін. – Кн. 5. – Київ: Центр ДЗК, 2015. – 640 с.
 17. Методи хлібозаготівель 1928 р. в Україні у контексті репресивної політики більшовиків //Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 24 – Вінниця: ДП «ДКФ», 2016. – С. 76-82.
 18. Державні позики в системі фіскальної політики більшовиків у 1927-1932 рр. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2016. – С. 14-17.
 19. Державне «окладне» страхування українського селянства у 1927-1932 рр. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2016. – С. 75-78.
 20. Архівні документи як важливе джерело вивчення історичних процесів державотворення // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2016. – С. 57-59.
 21. Голодомор 1932-1933 років в Україні: втрати населення Поділля // Науковий вісник. Історія / ВКІ. – Випуск 6. – Вінниця, 2016. – С. 60-67.
 22. Подільська філія» Української Військової організації / Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». – Хмельницький, 2017. – С. 128-137.
 23. Демографічні втрати населення Поділля від Голодомору 1932-1933 рр. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації» (Київ, 4.10.2016 р.). – К.:Видавець Олег Філюк, 2017 – С. 68-73.
 24. Політичні репресії сталінського режиму проти інтелігенції Поділля у 1933 р. // Науковий вісник. Історія / ВКІ. – Випуск 7. – Вінниця, 2017. – С. 27-34.

 

 

 

Собчук Анна Олександрівна – викладач кафедри права.

В 2012 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії.

 Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування радянської ідентичності засобами масової культури на Поділлі (1921 – 1928 рр.)».

Є укладачем наочного посібника для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст «Система права України у схемах і таблицях»

Найбільш актуальні публікації

 1. Сидоренко А.О. Сільська інтелігенція УСРР і формування радянської ідентичності в роки НЕПу [Текст] / А. О. Сидоренко // Вісник інституту історії, етнології і права. – 2013. – Вип.11. – С. 27-29.
 2. Сидоренко А.О. Зміни соціальної структури населення Поділля під впливом формування радянської ідентичності у роки непу / А. О. Сидоренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2014. – Вип. 22. – С. 138-141.
 3. Сидоренко А.О. Театральне мистецтво Поділля в умовах формування радянської ідентичності 1921-1928 рр. [Текст] / А. О. Сидоренко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали XXV Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 11-12 жовт. 2013 р. – Вінниця, 2013. – С. 422-428.
 4. Сидоренко А.О. З історії формування радянської ідентичності місцевими органами влади на Поділлі у 1921-1928 рр. / А. О. Сидоренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2013. – Вип. 35. – С. 437-440.
 5. Сидоренко А.О. Формування радянського менталітету засобами масової культури в УСРР в роки НЕПу // Международная научно-практическая конференция «Человек в тоталитарном обществе: рефлексии ХХI века» 23—27 июня 2013 года – liberte.onu.edu.ua/.../sidorenko_a.%20а.(+).
 6. Система права України у схемах і таблицях. Наочний посібник / О. А. Собчук, О. В. Яковець, Вінниця, 2016. – 146 с.

 

Ставнича Наталя Олександрівна – викладач кафедри права.

У 2012 р. закінчила Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію «Юрист».

У 2014 році закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Ставнича Н. О. Трудові відносини у міжнародному праві: проблеми та перспективи / Н. О. Ставнича // Держави світу та Україна у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку: тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства. – М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2012. – С. 119-123.
 2. Ставнича Н. О. Соціально-економічний розвиток суспільства крізь призму формування правової держави / Н. О. Ставнича // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: тези доповідей учасників VIМіжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства. – М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 307-312.
 3. Ставнича Н. О. Вплив гендерних аспектів на організацію навчального процесу / Н. О. Ставнича // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: збірник науково-методичних праць учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 99-101.
 4. Ставнича Н. О. Децентралізація влади: досвід проведення у зарубіжних країнах, перспективи становлення в Україні / Н. О. Ставнича // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ВКІ. - М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 158-160.
 5. Ставнича Н. О. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки // Н. О. Ставнича // Психолого-педагогічні та етико-естетичні орієнтири професійного розвитку особистості. –
 6. М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2016. – С. 74-77.
 7. Ставнича Н. О. Проблеми правового забезпечення реєстрації та обліку внутрішньо-переміщених осіб в Україні / Н. О. Ставнича // Актуальні проблеми життєдіяльності українського суспільства: . - М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця: ВКІ, 2016.
 8. Міжнародне право. Наочний посібник. Спеціальність: 5.03040101 Правознавство / Уклад. : Ставнича Н. О. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2015. – 50 с.
 9. Міжнародне право. Навчально-довідковий посібник / Н. О. Ставнича, Вінницький кооперативний інститут, 2016. –207 с.

 10. Ставнича Н. О. Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС / Н. О. Ставнича // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту 7/2017. – С. 133–137.

 1. Ставнича Н. О. Взаємність і реторсія на прикладі співробітництва України і Польщі / Н. О. Ставнича // Тези учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Наука та практика сучасності і майбутнього», 17 травня 2017 р. – Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 77-79