Кафедра обліку і аудиту

Контактна інформація кафедри:
Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59
Кабінет: 401-а
Телефон: (0432) 66-62-89
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальна інформація про діяльність кафедри обліку і аудиту 

Кафедра забезпечує викладання дисциплін нормативного і вибіркового циклів для студентів IІ–V курсів напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси», «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст».

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання 28 навчальних дисциплін, серед яких: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік у бюджетних установах», «Облік у банках», «Звітність підприємства», «Організація обліку», «Податковий аудит», «Аудит», «Управлінський облік», «Внутрішньогосподарський контроль», «Облікова політика», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Облік ЗЕД», «Бухгалтерський облік», «Облік на малих підприємствах», «Облік у банках», «Податковий менеджмент», «Облік у зарубіжних країнах», «Податкова система» та ін.  

 

Науково-педагогічний склад кафедри обліку і аудиту

Ільченко Людмила Борисівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри, завідувач кафедри.

ЗакінчилаВінницький технікум громадського харчування – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку в торгівлі  та громадському харчуванні та  Київський  торговельно – економічний університет за спеціальністю: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація: економіст.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.06.04 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» за темою: «Облік та аналіз витрат на виробництво» (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2009р.

Наукові інтереси: Особливості організації обліку, фінансової та податкової звітності підприємств споживчої кооперації.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Ільченко Л.Б. Управлінський облік у системах і таблицях. Навчальний посібник / Ільченко Л.Б.  // Вінниця: ПП Балюк І.Б. , 2012.- 236с.
 2. Методологічні аспекти обліку нетрадиційних об’єктів / Л.Б.Ільченко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. - 2008.- Вип.4(13).- С.435-441.
 3. Форми бухгалтерського обліку та їх застосування на підприємствах споживчої кооперації / Л.Б. Ільченко //Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий виробничо-практичний журнал - Вінниця: ВФЕУ- 2013 - №2 – С.110-114.
 4. Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області / Л.Б. Ільченко // Інноваційна економіка. - 2014.- №6.- С.175-179.
 5. Стратегічний напрямок управлінського обліку / Л.Б. Ільченко // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України. - Тернопіль, 2007. -  С.208-211.
 6. Обліково-аналітична інформація в системі стратегічного управління /Л.Б. Ільченко // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України. - Дніпропетровськ, 2008 - С.46-49.
 7. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства з використанням методів математичного моделювання / Л.Б. Ільченко, В.М. Шньорко // – Вінниця, 2012. – С.283-286.
 8. Проблеми  автоматизованого обліку розрахунків. /Ільченко Л.Б.// Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – №1. – С. 130–136.
 9. Місце та значення облікової звітності в системі економічної інформації./Ільченко Л.Б.// Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 60–63.
 10. Облік в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання споживчої кооперації /Ільченко Л.Б./ Статті учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького  складу та практичних працівників галузей народного господарства 16-17 березня 2015 Вінниця, ВКІ.- 2015. – С. 129-132

 

Олійник Людмила Григорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Закінчила курси Державного комітету статистики – бухгалтер промислового підприємства; Вінницький технолого-економічний коледж – мол. спеціаліст з обліку і аудиту; Київський торговельно-економічний університет -  економіст з обліку і аудиту, спеціалізація ревізія і контроль. 

Працює у  Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2005р. 

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами на тему: «Організаційно-економічний механізм стимулювання науково-технічного та інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості» у Хмельницькому національному університеті.

Наукові інтереси: Удосконалення фінансового і податкового обліку на підприємствах. Є автором понад 40 наукових і науково-методичних публікацій; співавтор монографії «Конкурентний потенціал у системі управління підприємством». Має досвід практичного бухгалтера, постійно підвищує свій рівень на семінарах та круглих столах з питань обліку і оподаткування. 

Найбільш актуальні публікації:  

 1. Конкурентний потенціал у системі управління підприємством: монографія / колективна монографія / за ред. канд.економ.наук  Л. Г. Олійник, ст. викладача Г. В. Скиби, канд. економ. наук А. Яковишиної – Хмельницький:  ХНУ, 2013. – с. 7-74.
 2. Аналіз показників інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості /Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. Т. 2. -С. 130–131.
 3. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств /Л.Г.Олійник.// Вісник Хмельницького національного університету – 2009.-  № 5. Т. 2.- С. 234–236.
 4. Методи оцінки та вибір показників ефективності науково-технічного розвитку підприємств /Л.Г.Олійник// Наукові праці Київського національного університету харчових технологій. – 2010. – № 34.- С. 77–79.
 5. Оцінка фінансово – економічного фактору впливу на процеси активізації науково - технічного розвитку підприємств / Л. Г.Олійник // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. - №3(7). - С.252-256.
 6. Податковий облік: оцінка, стан, перспективи / Л.Г.Олійник, І.Ю.Шмичкова.// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. Т. 3.- С. 151-153.
 7. Оцінка стану автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації за сучасних умов /Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 4. Т.2 - С.155-158.
 8. Судово-бухгалтерська експертиза: сучасний стан та перспективи розвитку/Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 5. Т. 2.- С. 234-237.
 9. Податкова політика як інструмент оптимізації фінансової безпеки підприємства. /Л.Г.Олійник// Вісник Черкаського університету – 2015. -  №12(345) – С.86-90
 10. Автоматизація звітності підприємства: огляд програмних продуктів, сучасний стан. /Л.Г.Олійник// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» 2015. Вінниця. – С.150-153.
 11. Формування та розподіл витрат в управлінському обліку/Вечірко О.Г., Олійник Л.Г.// Статі та тези учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи» (16 березня ). – Вінниця, 2016. - С.69-72.
 12. Професійна свідомість фахівця з економіки /Олійник Л.Г. //Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). – Вінниця, 2016 – С.37-41
 13. Виробнича практика з бухгалтерського обліку: сучасний стан та перспективи удосконалення/Олійник Л.Г., Шмичкова І.Ю.// Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). -Вінниця, 2016. – С.37-41
 14. Студентське самоврядування та його роль у національно-патріотичному вихованні студентської молоді Вінницького кооперативного інституту/Олійник Л.Г., Солоїд О.В.//Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). - Вінниця, 2016 – С.37-41
 15. Вплив податкової системи на бюджетну політику / Олійник Л.Г. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (6-8 жовтня 2016р. м. Хмельницький- Камянець-Подільський).-камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016.- С.91-93

Мельник Ерна Георгіївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Закінчила у 1999р., Київський торговельний–економічний університет за спеціальністю: «Облік і аудит», кваліфікація: Економіст з обліку і аудиту.

 У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Облік і контроль витрат майбутніх періодів: теорія і методика»  у Київській національній академії статистики, обліку і аудиту.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп’ютерних технологій / Е.Г. Мельник // Економіст: науковий журнал. – 2010. – № 5. – С. 42-45.
 2. Методика обліку витрат майбутніх періодів в Україні та Російській Федерації: порівняльний аспект / Е.Г. Мельник// Вiсник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки  – 2009. – № 2 (48). – С. 77-85.
 3. Організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів / Е.Г. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць: ––– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010.  Т. 5. Випуск 262. – С. 1093-1102.
 4. Витрати майбутніх періодів в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств / Е.Г. Мельник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. –– Житомир: ЖДТУ, 2009. Випуск 1 (13). – С. 313-323.
 5. Витрати майбутніх періодів: сутність, склад і класифікація/ Е.Г. Мельник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Житомир: ЖДТУ, 2009. - Випуск 2 (14). – С. 102-111.
 6. Витрати майбутніх періодів та резерв майбутніх виплат та платежів: склад та характеристика / Е.Г. Мельник // Вiсник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки  – 2009. – № 3 (49). – С. 34-38.
 7. Інвентаризація витрат майбутніх періодів / Е.Г. Мельник // Вiсник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.  – 2009. – № 4 (50) – С. 100-104.
 8. Контроль витрат майбутніх періодів / Е.Г. Мельник//  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. –  Житомир: ЖДТУ, 2009. – Випуск 3 (15). С. 165-169.
 9. Формування інноваційного мислення та перебудова освіти. / Мельник Е.Г.//Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). –Вінниця, 2016 - с.171-175

 

Пиріжок Стелла Євгеніївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Працює у Вінницькому кооперативному інституті з 2003р.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів» в Житомирському державному технологічному університеті. 

Наукові інтереси: оподаткування підприємств малого бізнесу, внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Поняття «біологічні активи»: порівняння П(С)БО 30 “Біологічні активи” та МСФЗ 41 «Сільське господарство» / С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. − Житомир: ЖДТУ, 2009. − Випуск 1 (13). − С. 230-235.
 2. Поняття «основні засоби» та канали їх вибуття на підприємстві / С.Є. Пиріжок, Н.Т. Кулікова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. − Житомир: ЖДТУ, 2011. − Випуск 2 (20). − С. 397-405.
 3. Організація внутрішнього контролю операцій з вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. − Житомир: ЖДТУ, 2011. − Випуск 3 (21).  − С. 281-288.
 4. Документальне оформлення експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. − 2011. − № 4 (58).  − C. 106-110.
 5. Нормативно-правове регулювання обліку експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету.  Серія: Економічні науки. − 2012. − № 1 (59).   Ч. 1. − С. 160-162 .
 6. Бухгалтерський облік експлуатації та вибуття основних засобів в країнах світу / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету.  Серія: Економічні науки. − 2012. − № 1 (59). Ч. 2.  − С. 47-52.
 7. Огляд авторефератів дисертацій та наукових статей з обліку основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − 2012. − № 2 (60).  − С. 108-111.
 8. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування  суб’єктів малого бізнесу: обліковий вимір/Олійник Л.Г., Пиріжок С.Є.//Міжнародний збірник наук. прац.- Вип. 3(33). – Житомир:ЖДТУ, 2015. – С. 240-258
 9. Екологічне мислення - фактор створення необхідного механізму раціонального природокористування в умовах переходу до інноваційної економіки. Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). Вінниця,  2016. - С. 64-66

 

Шмичкова Інна Юріївна – викладач, аспірантка Київського національного торговельно–економічного університету.

Закінчила Вінницький кооперативний коледж за спеціальністю «Бухгалтерський облік»;  Київський торговельно-економічний університет – спеціальність «Державні фінанси».

Тема наукового дослідження: «Облік і аудит бази оподаткування податку на прибуток підприємств».

Працюєу Вінницькому  кооперативному  інституті   з 2006 р.

Наукові інтереси: Стан та перспективи розвитку фінансового  та податкового обліку.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Аналіз розбіжності методології формування бухгалтерського та податкового прибутку підприємства / І.Ю. Шмичкова // Вісник  Хмельницького національного університету. – 2009. - № 5Т.1. –С.178-180.
 2. Шляхи вдосконалення оподаткування прибутку підприємств/ І.Ю. Шмичкова // Регіональна бізнес – економіка та управління. – 2011. -  № 1(29). – С.116-122.
 3. Податковий облік: оцінка, стан, перспективи / І.Ю. Шмичкова, Л.Г. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету.  – 2012- № 5. Т.3. - С. 151-153.
 4. Проблеми параметризації бази оподаткування прибутку підприємств сфери товарного обігу / Шмичкова І.Ю.// Вісник Львівського національного університету. Серія економічна. – 2013. - № 49.
 5. Концептуальні основи побудови систем обліку і аудиту  бази оподаткування підприємств/ І.Ю. Шмичкова // Науковий вісник  Херсонського державного університету. – 2014. - № 7. -  Т.5 с. 172- 177.
 6. Концепція вдосконалення системи аудиту оподаткування прибутку в Україні / І. Ю.Шмичкова //Ефективна економіка – 2014 - № 9 електронне видання.
 7. Інформаційні технології аудиту бази оподаткування прибутку підприємств / І.Ю. Шмичкова // Вісник Одеського національного університету. – 2014. -  №1. Т.19.
 8. Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні / І.Ю. Шмичкова // Бізнес Інформ. – 2014. - №9. – С.278 – 285.
 9. Реформування  механізму обчислення та методології розрахунку податку на прибуток з 2015 року / І.Шмичкова : зб. наук. пр. Луць. нац. техн. ун-ту : Економічні науки. – 2015. – № 12 (45). – С. 308-315.  – (Серія «Облік і фінанси»)
 10. Ризик невиявлення помилок при  оподаткуванні прибутку торговельних підприємств / І.Ю. Шмичкова, М.М.Бенько // Облік, аналіз  і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2015. – Луцьк, 2015. – С. 21-23.
 11. Інформаційні технології аудиту оподаткування прибутку підприємств / І.Ю. Шмичкова / Зміни в соціально-економічному розвитку країни : матеріали ХХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2015. – Чернівці, 2015. – С. 23-25. (0,17 друк. арк.)
 12. Інтегрована система бухгалтерського обліку підприємства / І.Ю. Шмичкова, Л.Г.Олійник // Тези доповідей інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» (24-25 травня). –Хмельницький, 2016-С.283

 

Ролінська Анна Олександрівна - викладач кафедри, аспірантка Вінницького національного аграрного університету.

Закінчила Вінницький кооперативний інститут – бакалавр за спеціальністю «Облік і аудит»,  та Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит в банках».

Тема наукового дослідження: «Фіскально-бюджетна політика у системі державного регулювання агропромислового сектора економіки України».

Працює у Вінницькому кооперативному інституті з 2012 р.

Наукові інтереси: удосконалення обліку кредитних операцій в комерційних банках, адміністрування податку на прибуток.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Ролінська А.О. Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. – 2013. С. 97-99.
 2. Ролінська А.О. Формування і реалізація фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України, з погляду на паливно-енергетичний комплекс // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави: Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця – 2014.- С. 220-222.
 3. Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика як дієвий інструмент впливу на економіку України // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Збірник тез доповідей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, м. Вінниця – 2014. – С. 170-172.
 4. Ролінська А.О. Використання фіскально-бюджетної політики, як дієвого інструменту впливу на агропромисловий сектор економіки України // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Статті та тези доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, м. Вінниця – 2014. – С.105-107.
 5. Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Наукові дослідження та досягнення молодих науковців Вінницького кооперативного інституту. – 2015. – С.59-61.
 6. Ролінська А.О. Перевірка нарахування та сплати податків, як основа фіскальної політики держави // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи: Статті та тези учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, м. Вінниця – 2016. – С.72-75.
 7. Ролінська А.О. Особливості формування і реалізації фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Економічні та юридичні науки: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця – 2015. – С.
 8. Ролінська А.О. Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Науковий журнал №3.2016. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1 (236) – 2016. – С. 220-223.
 9. Ролінська А.О. Вечірко О.Г. Стан та динаміка фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України // Науковий вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – С.

  Рейтингова оцінка роботи викладачів
кафедри обліку і аудиту