Ректор Вінницького кооперативного інституту, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України, нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський». 

Народився у 1958 році у м. Вінниця. Після закінчення Київського торговельно-економічного інституту працював на різних посадах на підприємствах та організаціях торгівлі Після закінчення аспірантури у 1987 році захистив кандидатську дисертацію.

У 2013 р.  захистив докторську дисертацію зі спеціальності економіка та управління національним господарством.  Є автором більше 100 наукових праць. 

Викладає дисципліни: «Стратегічний менеджмент», «Стратегічне управління підприємством», «Оцінка вартості підприємства (бізнесу)».

Наукові інтереси: грошово-кредитне регулювання, кооперативні системи: проблеми трансформації, ринок трудових ресурсів, фінансово-кредитні відносини в системі споживчої кооперація в Україні.  

 

Найбільш актуальні публікації: 

Монографії, розділи в монографіях: 

 1. Драбовський А.Г. Грошово-кредитне регулювання в перехідних економіках: монографія / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, О.В. Щедра, Г.Є. Шпаргало. – Львів: Львівська комерційна академія, 2008. – 160 с.
 2. Драбовський А.Г. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції: монографія / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, В.В. Іжевський. – Львів: Львівська комерційна академія, 2009. – 414с.
 3. Драбовський А.Г. Економіка України у 1940-2008 роках (основні показники) та країн СНД у 1992-2008 роках: практ. посіб. / М.І. Петренко, І.А. Бондарчук, А.Г. Драбовський.  – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2010. – 215 с.
 4. Драбовський А.Г. Економіка підприємства: навч. посіб. / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський, В.М. Петренко. – Вінниця: Консоль, 2010. – 510 с.
 5. Драбовський А.Г. Кооперативні системи в трансформаційній економіці: наукова монографія / А.Г. Драбовський. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – 288 с.
 6. Драбовський А.Г. Кооперативний капітал: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, Є.А.  Рихлецький. – Львів: Вид-во ЛКА, 2011. – 220с.
 7. Драбовський А.Г. Колективна монографія Бізнес-планування: основа стратегічного розвитку підприємств в ринкових умовах// Петренко М.І., Драборвський А.Г., Іванюта П.В.- Вінниця, ВКІ/  ТОВ  «Меркьюрі-Поділля»», 2016.- 628с.
 8. Драбовський А.Г., Копилюк О.І., Музичка О.М., Кашпрук Ю.А. Кредитний менеджмент / Навчальний посібник.- Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016.- 368с.
 9. Драбовський А.Г. Інтегральна ефективність функціонування та розвитку  виробничих систем у національній економіці: теоретико-методологічні аспекти оцінювання: монографія / М.Ю. Барна, А.Г. Драбовський, М.І. Миронова, Г.І. Башнянин. – Львів, ЛІГА-ПРЕС,  2017. – 270 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях: 

 1. Драбовський А. Г. Деформовані кооперативні системи: типи та особливості розвитку // А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.1. – С. 212-216.
 2. Драбовський А. Г. Про капіталістичні кооперативні системи та проблеми їх капіталізації і соціалізації / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.2. – С. 165-170.
 3. Драбовський А. Г. Мікроекономічні кооперативні системи та формування мікроекономічної теорії кооперативних систем  / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010.– Вип. 20.6. – С. 204-209.
 4. Драбовський А. Г. Теоретичний аналіз кооперативних систем за галузевими типами / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010.– Вип. 20.7. – С.159-165.
 5. Драбовський А. Г. Квазімікроекономічні кооперативні системи та проблеми концентрації і централізації кооперативних систем / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010.– Вип. 20.8. – С. 129-134.
 6. Драбовський А. Г. Кооперативна система у сфері аграрного виробництва України та світу: сучасний стан і перспективи розвитку / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.12. – С.171-178.
 7. Драбовський А. Г. Кооператив як організаційна мікросистема та його значення у господарській системі держави / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.13. – С. 184-188.
 8. Драбовський А. Г. Особливості становлення світової системи кредитної кооперації та перспективи застосування міжнародного досвіду в трансформаційній економіці України / А. Г. Драбовський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – Львів: ЛДУВС, 2011. – № 2. – С. 109 - 117.
 9. Драбовський А. Г. Управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності підприємств торгівлі / А. Г. Драбовський // Економічний простір : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ (ПДАБА) – 2011. – № 56/2. – С. 212 - 219.
 10. Драбовський А. Г. Особливості формування макроекономічного аналізу кооперативних систем / А. Г. Драбовський // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук.-техн. пр. – Львів: Вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 34. – С. 23-27.
 11. Драбовський А. Г. Сільськогосподарська кооперація як чинник відродження аграрного сектора вітчизняної економіки / А. Г. Драбовський // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук.-техн. пр. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 38. – С. 84-87.
 12. Драбовський А. Г. Факторинг як ефективний фінансовий інструмент підтримки бізнесу / А. Г. Драбовський // Зб. наук. пр. Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – Вип. 4 (55). Т 2. – С. 275-284.
 13. Драбовський А. Г. Сільськогосподарські кооперативи та їх роль у системі агропромислових зв’язків / А. Г. Драбовський // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 27 – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 465-470.
 14. Драбовський А. Г. Розвиток системи кооперативного кредитування: тенденції та перспективи / А. Г. Драбовський // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 28 – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 303-311.
 15. Драбовський А. Г. Формаційний підхід до аналізу кооперативних систем та їх типологізація / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 181-188.
 16. Драбовський А. Г. Деформація кооперативних систем у командно-адміністративній системі / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 212-217.
 17. Драбовський А. Г. Кооперативні системи: суть, принципи та особливості дослідження / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 189-197.
 18. Драбовський А. Г. Кооперативні системи: суть та чинники функціонування / А. Г. Драбовський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 179-187.
 19. Драбовський А. Г. Кредитна кооперація аграрного сектору економіки як шлях до відродження / А. Г. Драбовський // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2012. – № 19 (1) – С. 42-52.
 20. Драбовський А. Г. Дослідження кооперативних систем у контексті трансформаційних процесів / А. Г. Драбовський // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук.-техн. пр. – Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – Вип. 39. – С. 135-138.
 21. Драбовський А. Г. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні / А. Г. Драбовський // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 21-24.

 

За матеріалами конференцій: 

 1. Драбовський А. Г. Характерні особливості традиційних та пост традиційних підходів до дослідження кооперативних систем / А. Г. Драбовський, Г. І. Башнянин // Соціум. Наука. Культура :  мат.VІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 26-28 січня 2010 року. Ч.1. – Київ, 2010. – C. 7-8.
 2. Драбовський А. Г. Традиційні підходи до аналізу кооперативних систем / А. Г. Драбовський, Г. І. Башнянин // Moderni vymozenosti vedy – 2010 : Materialy V Mezinarodni vedecko-prakticka konference, 27 ledna – 05 unora 2010 roku. Dil 6. Ekonomicke vedy. – Praha : Publishing House “Educationand Science” s.r.o., 2010. – Р. 57-59.
 3. Драбовський А.Г Необхідність удосконалення інтеграційних зв’язків споживчої кооперації з економічною системою регіону / А.Г. Драбовський // Збірник статей конференції «Споживча кооперація поділля: Через століття до майбутнього» , 27-28 травня 2010р., ВКІ.  -  Вінниця, 2010.  – С. 271 – 277.
 4. Драбовський А.Г Стан соціально-економічного розвитку України у 1940 – 2008 р.р. / А.Г. Драбовський // Науковий вісник ВКІ «Економіка регіону: структура, особливості, динаміка розвитку»: тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2010 року, ВКІ. – Вінниця, 2010.  – С. 117-127.
 5. Драбовський А.Г.Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: втрачені можливості / А.Г. Драбовський // Науковий вісник ВКІ «Економіка регіону: структура, особливості, динаміка розвитку»: тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2010 року, ВКІ. -  Вінниця, 2010.  – С. 20-25.
 6. Драбовський А.Г. Активи підприємства: аналіз використання та ефективність управління / А.Г. Драбовський, М.І. Петренко // Науковий вісник ВКІ, 27 лютого 2013р.: тези доповідей науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу «Проблеми розвитку економічних, соціальних зв’язків та кооперації». -  Вінниця, 2013. –   С. 255-256.
 7. Драбовський А. Г. Гіперскладні кооперативні системи: акціонування і корпоратизація кооперативного капіталу / А. Г. Драбовський // Сучасна наука ХХІ століття: Мат.VІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. 16-18 червня 2011 року Ч. І. – Київ, 2011. – С. 56-57.
 8. Драбовський А. Г. Макроекономічний аналіз кооперативних систем / А. Г. Драбовський // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011: Materiały VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07-15 czerwca 2011 roku, Volume 11 Ekonomiczne nauki. – Przemýsl : Nauka i studia, 2011. – С. 39-41.
 9. Драбовський А. Г. З історії розвитку кредитної кооперації в Україні / А. Г. Драбовський // Wykształcenie i nauka bez granic – 2011: Materiały VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07-15 grudnia 2011 roku, Volume 11. Ekonomiczne nauki. - Przemýsl: Nauka i studia, 2011. – С. 51- 53.
 10. Драбовський А. Г. Мікроекономічна теорія кооперативних систем: суть та напрями розвитку / А. Г. Драбовський // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2011: сб. научных трудов SWorld по мат. междунар. науч.-практ. конф. – Одесса, 2011. – Т. 14. – С.82-83.
 11. Драбовський А. Г. Кооператив як специфічна форма господарської діяльності / А. Г. Драбовський // Сучасний соціокультурний простір 2011: Мат. VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 22-24 вересня 2011, К., 2011. –Ч.І. – С. 22-23.
 12. Драбовський А. Г. Сільськогосподарська кооперація як засіб активізації сільськогосподарського виробництва / А. Г. Драбовський // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва : зб. тез наук. доп. VІ Міжнар. наук.-практ.конф., 10-11 листопада 2011 р. – Львів, 2011. –Т. 1. – С. 247-248.
 13. Драбовський А. Г. Вузька, широка та гіперширока інтерпретації кооперативних систем в сучасній економічній літературі / А. Г. Драбовський, Г. І. Башнянин // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : Мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. 20 -21 жовтня 2011. – Запоріжжя, 2011. – Т.І. – С. 36-37.
 14. Драбовський А. Г. Економічна складова сталого розвитку України / А. Г. Драбовський // Держави світу та Україна у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку : тези доповідей учасників V Міжнар. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства 28 березня 2012. – Вінниця, 2012. – С. 182-185.
 15. Драбовський А. Г. Ефективність управління активами кооперативних підприємств / А. Г. Драбовський // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: тези доповідей учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства 27 лютого 2013. – Вінниця, 2013. – С. 158-159.
 16. Драбовський А.Г. Актуальні проблеми і перспективи розвитку споживчого ринку Вінницької області в контексті довгострокового соціально-економічного розвитку регіону / А.Г. Драбовський,  М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної  конференції Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах» (19.02.14 р.) / Вінниця ВКІ. – 2014. – С.9-16.
 17. Драбовський А.Г. Споживча кооперація як фактор покращення соціально-економічного стану на селі  / А.Г. Драбовський,  М.І. Петренко // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади»(16.03.15 р.) Вінниця ВКІ – 2015. – С. 7-9.
 18. Драбовський А.Г. Інноваційно-інвестиційний  потенціал системи споживчої кооперації Вінницької області / А.Г. Драбовський // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи»,  16.03.16 р., ВКІ. –  Вінниця, 2016. – С. 6-7.
 19. Драбовський А.Г. Методичні основи розвитку освіти в інтересах сталого розвитку суспільства / А.Г. Драбовський // Збірка праць учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості», 20 квітня 2016р., ВКІ. –  Вінниця, 2016. –  С 8-11.
 20. Драбовський А. Г.  Кадрове планування як засіб для поліпшення процесу управління персоналом  на підприємстві / А. Г. Драбовський, Н. М. Коренюк // Наукове видання «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти». Тези учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «розвиток сучасної науки в умовах Європейської інтеграції» ( м. Вінниця 19-20 жовтня 2017р.). – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – С.52 – 54
 21. Драбовський А. Г. Роль мотивації в забезпеченні ефективного управління підприємством / А. Г. Драбовський, Н. М. Коренюк //  Наукове видання «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти». Тези учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «розвиток сучасної науки в умовах Європейської інтеграції» ( м. Вінниця 19-20 жовтня 2017р.).  – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. –  С. 52 - 54
 22. Драбовський А. Г. Актуальні проблеми розвитку і функціонування кооперації / А. Г. Драбовський // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво ЛТЕУ,  2017. – С. 38 - 41.
 23. Драбовський А.Г. Особливості формування маркетингових комунікацій на підприємствах / А.Г. Драбовський, Л.В. Дибчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 18 квітня 2018 р. ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2018. – С. 61 - 63

 

Публікації у інших всеукраїнських та закордонних виданнях: 

 1. Драбовський А. Г. Кооперативні організації: економічна природа, типи та особливості / А. Г. Драбовський // Приднепровский научный вестник  – 2011. – № 9 (119). – С. 5-12.
 2. Драбовський А. Г. Характерні особливості та суть кооперативів і їх роль в соціально-економічній системі перехідної економіки / А. Г. Драбовський // Приднепровский научный вестник – 2011. – №11 (121) – С. 81-87.
 3. Драбовський А. Г. Необхідність удосконалення інтеграційних зв’язків споживчої кооперації з економічною системою регіону / А. Г. Драбовський, В. М. Редчик // Споживча кооперація Поділля: через століття – до майбутнього : наукове видання ВКІ – Вінниця, 2010. – С. 271-277.
 4. Драбовський А. Г. Гіперскладні кооперативні системи та їх декооператизація / А. Г. Драбовський // Економіка : проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.  – Вип. 262 : В 12 т. – Т. I. –Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 144- 151.
 5. Драбовський А. Г. Доіндустріальні кооперативні системи: суть та типи / А. Г. Драбовський // Економіка : проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.  – Вип. 261 : В 12 т. – Т. VI. –Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 1537- 1544.
 6. Драбовський А. Г. Регіональна соціально-економічна система: теоретичні та методологічні основи стратегічного управління / А. Г. Драбовський // Проблема регіонального розвитку в контексті європейсько-азіатської інтеграції : зб. наук. пр. учасників ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Ч. 1. –  Вінниця, 2010. – С. 27-36.
 7. Драбовський А. Г. Чинники впливу при активізації ділової активності підприємства / А. Г. Драбовський // Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania     w   warunkach     transformacji.  –  Warszawa, 2011. – С. 151-159.
 8. Драбовський А. Г. Экономические и социальные аспекты функционирования кооперативних систем / А. Г. Драбовський // European Applied Sciences – 2012. – № 1. – С. 436-440
 9. Драбовський А. Г.  Сучасний стан соціально-економічного розвитку країни: втрачені можливості / А. Г. Драбовський, М. І. Петренко // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. – Хмельницький, 2012. – Т.2 (194) Економічні науки. № 6. – С. 249-256.
 10. Драбовський А. Г. Кооперативная система как форма хозяйственной деятльности: теоретический аспект / А. Г. Драбовський // Социально-гуманитарный вестник Юга России – 2013. – № 2(33). – С. 173-181.
 11. Драбовський А.Г Соціально-економічний розвиток України: втрачені можливості/ А.Г. Драбовський , М.І. Петренко // Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im.Marii Skfodowskij. - Gurie Kwartalnik 3 (53). –  2016.  –  S. 77-95.
 12. Драбовський А.Г Новая парадигма регионального развития в ХХ веке / А.Г. Драбовський / / Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im.Marii Skfodowskij. - Gurie Kwartalnik 3 (53). -  2016. – S. 125-136.
 13. Драбовський А.Г. Обґрунтування методики визначення життєвого циклу товару// А.Г. Драбовський, П.В. Іванюта// Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.- № 3 ( 126).-С.25-32.
 14. Драбовський А.Г. Anti-inflationäre Politik in  der Ukraine und Japan: eine vergleichende Perspektive// Драбовський А.Г.// Euroäische Fachhochschule; European Applied Sciences; Section 5; № 12, 2016.- С.27-29.
Наші таланти рекламних проектів на Хмельниччині

14 листопада 2018 року відбулось підведення підсумків Конкурсу рекламних проектів у Хмельницькому

Читати далі