Дибчук Людмила Василівна – кандидат наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та підприємництва з 2008 року.

Закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (2003, 2007), Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (1999).

Закінчила аспірантуру Тернопільського національного економічного університету і успішно захистила кандидатську дисертацію у 2006 році.

Працювала у Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету, Хмельницькому національному університеті.

Вчене звання доцента кафедри маркетингу та товарознавства Хмельницького національного університету присвоєно 2017 року.

Пройшла курс навчання у Вищій школі менеджменту в Варшаві з навчальними виїздами до інституцій Європейського Союзу: Європейський парламент, НАТО, Комітет Регіонів, Єврокомісія, Розрахунковий Трибунал, Трибунал справедливості, Європейський Центральний банк, Рада Європи, Трибунал Прав Людини (Польща, Німеччина, Франція, Голандія, Бельгія, Люксенбург, Чехія) (2005) . Пройшла піврічне стажування на ТОВ підприємстві «АВІС» (2016), міжнародне стажування в Університеті Суспільних  Наук в м. Лодзь (Польща) (2017).

Викладає дисципліни: маркетинг, менеджмент, маркетинговий менеджмент, маркетингові комунікації.

Коло наукових інтересів: маркетинговий менеджмент, стратегії маркетингових комунікацій, стратегії комунікативного впливу на дистрибутивну політику підприємств.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Дибчук Л.В. Концепція формування маркетингової стратегії розвитку промислових підприємств / Л.В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 4, №5. – С.139-142.  (Фахове видання)
 2. Дибчук Л.В. Теоретичні і практичні аспекти підготовки маркетологів у ВНЗ / Л.В. Дибчук // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. – Київ, – Вип.73.Ч.ІІ. – 2012. – С.75-78. (Фахове видання)
 3. Дибчук Л.В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях /Л.В. Дибчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперацій». – Вінниця, 2013. – С. 363-373.
 4. Дибчук Л.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств Укоопспілки шляхом впровадження власних торгових марок / Л.В. Дибчук, В.В. Каправий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013 р. – Т. 2, №6. – С. 151-154. (Фахове видання)
 5. Дибчук Л.В. Використання наскрізних завдань при проведенні практичних робіт з дисципліни «Маркетингові дослідження» / Л.В. Дибчук, О.В. Пітик // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: науково-методична конференція, 18 грудня 2013.- Вінниця, 2013. – С. 132-136.
 6. Дибчук Л.В. Креативний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у кооперативних вищих навчальних закладах / Л.В. Дибчук // KULTUROWE ASPEKTY EDUKACJI INSTZTUT STUDIOW NAD FILOZOFIA SŁOVIANSKA IM. SW. CZRZLA I METODEGO Warszawa 2014.-Warszawa.-2014.-S.158-165. (Іноземне видання)
 7. Дибчук Л.В. Мотивація споживача як чинник діяльності підприємства /Л.В. Дибчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Економіка : сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». – Вінниця, 2014. – С. 189-193.
 8. Дибчук Л.В. Сутність та особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій / Л.В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т.2, №5. – С. 54-56. (Фахове видання)
 9. Дибчук Л.В. Управління часом маркетологів як складова ефективного само менеджменту / Л.В. Дибчук, О.В. Пітик // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2015, № 9. – С. 412-414.
 10. Дибчук Л.В. Організація комунікаційної діяльності на промислових підприємствах / Л.В. Дибчук // Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., м. Вінниця, 15 квітня 2015 р.: у 3-х т. – Т.1 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль, 2015. – С. 100-103.
 11. Дибчук Л.В. Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону / Л.В. Дибчук // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 254 -257
 12. Дибчук Л.В. Сучасні тренди ринку маркетингових комунікацій / Л.В. Дибчук, Д.О.Кукурудза // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей Х між народної науково-практичної конференції, 3-5 грудня 2015 р., м. Хмельницький. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 49-52.
 13. Дибчук Л.В. Роль управління в маркетинговій діяльності промислових підприємств / Л.В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Наук. журнал. Серія: Економічні науки: №6 м. Хмельницький, 2015 р. - С. 36-39  (Фахове видання).
 14. Дибчук Л.В. Директ-маркетинг:необхідність активізації в сучасних умовах / Л.В. Дибчук, Є.А.Шагінян // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 15 квітня 2016 р. ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 185-189.
 15. Дибчук Л.В. Виробнича практика як один з найважливіших складових навчального процесу ВНЗ / Л.В. Дибчук // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості :тези доповідей учасників  4 Всеукраїнської науково-метод. конф. 20.04.2016 р. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі  – Поділля», 2016. – С. 103-106
 16. Дибчук Л.В. Мотивація як дидактичний інструмент пізнавальної діяльності студентів / Л.В. Дибчук, Є.А. Шагінян // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості :тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-метод. конф. 20.04.2016 р. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі  – Поділля», 2016. – С. 106-108
 17. Дибчук Л.В. Маркетингове забезпечення переробних підприємств / Л.В. Дибчук, М.Б. Цопа // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Випуск 6 / 2016. – Вінниця: ТОВ Вінницька міська друкарня, 2016. – С. 73-77
 18. Дибчук Л.В. Використання інструментів системи маркетингових комунікацій на підприємстві / Л.В. Дибчук // International Scientific - Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of Eadeuropan Integration: Conference Proceeding ,May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing.  – P. 169-173 (Іноземне видання)
 19. Дибчук Л.В. Formation of а system approach to the optimization of marketing management at an enterprise/ L. Dybchuk, S.Kovalchuk, D. Kobets // Eastern – European journal of enterprise Technologies. 3 /4 (81). - 2016.- P.4 -12 (SCOPUS)
 20. Дибчук Л.В. Ефективне функціонування комунікаційної системи промислових підприємств / Л.В. Дибчук // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей XI міжнародної науково-практичної конференції 23 – 25 вересня 2016 р.,м. Одеса. - Хмельницький :ХНУ, 2016. - С. 215-219
 21. Дибчук Л.В. Етапи розробки маркетингової комунікативної стратегії / Л.В. Дибчук // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - С.64- 66
 22. Дибчук Л.В. Формування ринку логістичних послуг в Вінницькому регіоні / Л.В. Дибчук, О.В. Пітик // Настоящи изследвания и развитие – 2017: материали за 13-а международна научна практична конференція, 17-25 януари , 2017 на Икономики. Том1. София. Бял ГРАД-БГ ООД. – С. 37-39 (Іноземне видання)
 23. Дибчук Л.В. The evolutionary approach to the formation of a complex of marketing communications / L. Dybchuk, S.Kovalchuk // Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978 – 83-62683-96-3;pp.348  - S. 168 – 177. (Іноземне видання,Monograph )
 24. Дибчук Л.В. Застосування логістики і маркетингу в економічному розвитку Вінницького регіону/ Л.В. Дибчук, О.В.Пітик // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Наук. журнал. Серія: Економічні науки: №17, 2017р. – С .76-82 (Фахове видання).
 25. Дибчук Л.В. Сучасна концепція управління маркетингом підприємства / Л.В. Дибчук, Ю.О.Головчук // Наука та практика сучасності і майбутнього: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 17 траня 2017 р.- Вінниця:ТОВ «Нілан – ЛТД», 2017.- С.93-95
 26. Дибчук Л.В. Сутність ефективності операційної діяльності підприємства / Л.В. Дибчук, О.В. Пархоменко // Наука та практика сучасності і майбутнього: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 17 траня 2017 р.- Вінниця:ТОВ «Нілан – ЛТД», 2017.- С.128-130
 27. Дибчук Л.В. Вдосконалення процесу стратегічного управління на підприємстві ТОВ «АВІС» / Л.В. Дибчук, Ю.О. Головчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Випуск 7 / 2017. – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2017. – С.53-58
 28. Дибчук Л.В. Роль інтернет-комунікацій в формуванні сфери ресторанного обслуговування / Л.В.Дибчук, О.В.Пітик// Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2017. - №3 (55). –  С.62-68. ( Фахове видання)
 29. Дибчук Л.В. Роль служби маркетингу на підприємствах торгівлі / Л.В. Дибчук // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С.132-133.
 30. Дибчук Л.В. Дистрибуція як інструмент маркетингових комунікацій / Л.В. Дибчук // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей XII міжнародної науково-практичної конференції.  (м. Хмельницький, 29.11. - 01.12.2017 р.). – Хмельницький: ФОП Горенюк Ю.І., 2017. – С. 52-55
 31. Дибчук Л.В. Формування інтегрованої системи дистрибуції товарів і послуг / Л.В.Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. –№ 6, Т. 1. – С. 85-90. (Фахове видання)  
 32. Дибчук Л.В. Основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства / Л.В.Дибчук, А.В.Милик // Materials of the XIII International scientific and practical Conference « SCIENCE AND CIVILIZATION-2017»,Volume 5 : Economic science. Sheffield. Science and education LTD.  – P.119-121  (Іноземне  видання)
 33. Дибчук Л.В. Дистрибуція  як ефективний спосіб зв’язку  виробника зі споживачем / Л.В.Дибчук // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15 - 16 грудня 2017 р. м. Рівне). – Рівне, 2017. – С. 151-153
 34. Дибчук Л.В. Суть понять «компетентність» і «компетенція» щодо професійної підготовки майбутніх фахівців / Л.В.Дибчук, Н.Г. Кирилюк // Сучасний підхід до викладання дисциплін: міжнародна науково-методична конференція, 14 березня 2018 р.: тези доп. – Вінниця, 2018. – С. 21-24
 35. Дибчук Л.В. Цифровий маркетинг як ефективний інструмент сучасних комунікацій / Л.В. Дибчук, Ю.М. Паночишин // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «ASF», 2018. – С. 208-211 (Іноземне видання)
 36. Дибчук Л.В. Особливості формування маркетингових комунікацій на підприємствах / А.Г. Драбовський, Л.В. Дибчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 18 квітня 2018 р. ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2018. – С. 61-63
 37. Дибчук Л.В. Розвиток кооперативного сектору Норвегії / Л.В. Дибчук, Н.Г. Кирилюк // Науковий вісник Вінницького кооперативного  інституту. Випуск 8 / 2018.  – Вінниця: ТОВ Вінницька міська друкарня, 2018. –  С. 11-18
 38. Дибчук Л.В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі маркетингових комунікацій / Л.В. Дибчук, Ю.М.  Паночишин // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Наук. журнал. Серія: Економічні науки: № 21, 2018.  – С. 106-111 (Фахове видання)
Наші таланти рекламних проектів на Хмельниччині

14 листопада 2018 року відбулось підведення підсумків Конкурсу рекламних проектів у Хмельницькому

Читати далі