Кафедра маркетингу та підприємництва

Контактна інформація кафедри:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59
Кабінет: 315
Телефон: (0432) 53-97-72
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

 

 

Загальна інформація про діяльність кафедри маркетингу та підприємництва

Кафедра маркетингу та підприємництва заснована у вересні 2008 року як кафедра маркетингу. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр», спеціальністю «Маркетинг» та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Кафедра маркетингу та підприємництва здійснює освітянську, науково-дослідну, навчально-методичну та інформаційну діяльність у сфері маркетингу та підприємництва на всіх рівнях підготовки фахівців.

Ідеологічно кафедра спрямовує зусилля на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійної компетенції в сфері стратегічного та оперативного маркетингу, ціноутворення, логістики, інформаційних маркетингових систем, маркетингових комунікацій, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та інших актуальних напрямів сучасного маркетингу і підприємництва, які необхідні для успішної підприємницької діяльності в сучасній українській та світовій економіці.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Маркетинг», «Поведінка споживача», «Маркетинг промислового підприємства», «Основи бізнес-планування», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингові дослідження», «Маркетингові комунікації», «Маркетинг закупівель», «Маркетинг послуг», «Маркетинг у банках», «Товарознавство», «Стандартизація та сертифікація», «Навчальна практика з маркетингу», «Виробнича практика», «Основи охорони праці», «Цивільний захист».


Науково-педагогічний склад кафедри маркетингу та підприємництва

 

Дибчук Людмила Василівна – кандидат наук, доцент, завідувач кафедри.

У 2005 році пройшла курс навчання у Вищій школі менеджменту в Варшаві з навчальними виїздами до інституцій Європейського Союзу (Європейський парламент, НАТО, Комітет Регіонів, Єврокомісія, Розрахунковий Трибунал, Трибунал справедливості, Європейський Центральний банк, Рада Європи, Трибунал Прав Людини). У грудні 2011 року пройшла стажування на факультеті економіки Київського університету ринкових відносин. Працює над написанням докторської дисертації. Найбільш актуальні публікації:

1.Концепція формування маркетингової стратегії розвитку промислових підприємств / Л.В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 4, №5. – С.139-142.

2.Теоретичні і практичні аспекти підготовки маркетологів у ВНЗ / Л.В. Дибчук // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки:В 2-х ч. – Київ, – Вип.73.Ч.ІІ. – 2012. – С.75-78.

3.Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях /Л.В. Дибчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперацій». – Вінниця, – 2013. – С. 363-373.

4.Підвищення конкурентоспроможності підприємств Укоопспілки шляхом впровадження власних торгових марок / Л.В. Дибчук, В.В. Каправий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013 р. – Т. 2, №6. – С. 151-154.

5.Використання наскрізних завдань при проведенні практичних робіт з дисципліни «Маркетингові дослідження» / Л.В. Дибчук, О.В. Пітик // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: науково-методична конференція, 18 грудня 2013.- Вінниця. – 2013. – С. 132-136.

6.Мотивація споживача як чинник діяльності підприємства /Л.В. Дибчук // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Економіка : сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». 2014 . – С. 189-193.

7. Креативний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у кооперативних вищих навчальних закладах / Л.В. Дибчук // KULTUROWE ASPEKTY EDUKACJI INSTZTUT STUDIOW NAD FILOZOFIA SŁOVIANSKA IM. SW. CZRZLA I METODEGO Warszawa 2014.-Warszawa.-2014.-S.158-165.

8. Сутність та особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій / Л.В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т.2, №5. – С. 54-56.

9. Управління часом маркетологів як складова ефективного само менеджменту / Л.В. Дибчук, О.В. Пітик // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2015, №9. – С. 412-414.

10.Організація комунікаційної діяльності на промислових підприємствах / Л.В. Дибчук // Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., м. Вінниця, 15 квітня 2015 р.: у 3-х т. – Т.1 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль.
–2015. – С. 100-103.

 

Вознюк Таїса Костянтинівна – кандидат наук, доцент кафедри. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами в Хмельницькому національному університеті. Найбільш актуальні публікації:

1.Проблеми та перспективи розвитку соціальної держави в Україні / Т.К. Вознюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2011. – Т. 2, № 2. – С.300-311.

2.Модель споживчої оцінки якості продукції легкої промисловості / Т.К. Вознюк // Науковий збірник «Економічний простір». Придністровська державна академія будівництва та архітектури. – 2012. – № 67. – С. 60-65.

3.Підвищення управління якістю продукції підприємств легкої промисловості / Т.К. Вознюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 3, № 2 . – С. 17-19.

4.Загальні економічні тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір / Т.К. Вознюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т.4, № 5. – С. 11-14.

5.Якість продукції як економічна категорія та об’єкт управління / Т.К. Вознюк // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. Тернопільський національний економічний університет. – 2011. – випуск 9, Ч.3. – С.62-66.

6.Поліпшення якості продукції – важливий напрям підвищення ефективності суспільного виробництва / Т.К. Вознюк // European Applied Sciences. Німеччина. Журнал EAS – 8. 2013. ЭВ.zip/

7.Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах легкої промисловості/ О.О. Орлов Т.К. Вознюк // Збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії» – Полтава: ПДАА. –2014 – Вип. 1(8). – Т.1 – С. 74-78.

 

Марчук Олена Олександрівна – кандидат наук, доцент кафедри. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у Львівській комерційній академії. Найбільш актуальні публікації:

1.Переорієнтація грошово-кредитної політики за умов трансформаційних змін в економіці України / Г.І. Башнянин, О.Ю. Носов, О.О. Марчук, Т.П. Бабійчук // Монографія – Львів : Видавництво «Ліга - Прес», - 2014. - 204 с.

2.Тактичні цілі грошово-кредитної політики та їхня роль у реалізації проміжних і стратегічних цілей / О.О. Марчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С.198-203.

3.Цілі грошово-кредитної політики / О.О. Марчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України.– Вип. 20.10. – 2010. – С.182-188.

4.Економічний зміст та значення грошово-кредитної політики / О.О. Марчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України.– Вип. 20.11. –2010. – С.175-181.

5.Реструктуризація доходів державного бюджету в системі антикризового управління фінансовою системою / О.О. Марчук // матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 04 березня 2011 р. – Львів : Сподом. – 2011. – С.32-36.

6.Операції на відкритому ринку як активний інструмент грошово-кредитної політики / О.О. Марчук // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2011». Том 10. Экономика. – Одесса: Черноморье. – 2011. – С.67-68.

7.Методи та інструменти грошово-кредитної політики / О.О. Марчук // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. Випуск 262: В. 12 – Т. XI. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – С.275 -279.

 

Мацера Світлана Миколаївна – кандидат наук, доцент кафедри, декан факультету економіки та підприємництва . У 2012 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у Львівській комерційній академії.
 Найбільш актуальні публікації:

1.Теоретичні аспекти організації акціонерного капіталу / C. М. Мацера // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21.7. С. 220-225.

2.Корпоративні облігації як джерело формування акціонерного капіталу товариства / C. М. Мацера // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21.8. С. 245-250.

3.Фінансова вартість акціонерного капіталу та методи її оцінки / C. М. Мацера // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21.9. – С. 241-247.

4.Дослідження теорій структури капіталу корпорації /C. М. Мацера // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 266. – Т. 3. Дніпропетровськ, 2011. С.630-638.

5.Оптимальність структури капіталу підприємства як запорука його фінансової стійкості / C. М. Мацера // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 4. – Вип. 6. С.316-320.

6.Функціональні форми сучасних грошей / С. М. Мацера, О. Р. Процишин, Г. Є. Шпаргало // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20.13. С. 204-209.

7.Аналіз і світова практика застосування традиційних методів грошово-кредитного регулювання грошей / С. М. Мацера, Г. Є. Шпаргало, О. Р. Процишин // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.- техн. праць. 2010. Вип. 20.14. – С. 224-233.

 

Тимофеєва (Ярова) Юлія Михайлівна - викладач, аспірантка Вінницького національного аграрного університету. У серпні 2012 року пройшла стажування у відділі збуту на торговельному підприємстві «Атлант». Найбільш актуальні публікації:

1.Державна підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі України / Ю.М. Ярова, О.О. Прутська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки – Вінниця – 2013, Випуск 1 (76). – Т 1. – С. 112-122.

2. The condition of enterprising potential of rural housing estates in Ukraine / Julia Yarovaya // L'ASSOCIATION 1901 “SEPIKE”, 8, ALLÉE DE MARIGNY, F-86000 POITIERS – FRANCE – 2014 р. – S. 201-204.

3. Оптимізація виробничого потенціалу підприємства шляхом випуску продукції / Ю.М. Ярова // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту: «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації». – Вінниця. – 2013. – С. 493-501.

4. Ефективність державної підтримки підприємницької діяльності малого бізнесу / Ю.М. Ярова, Ю.Б. Ільницька // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». – Вінниця. Вінницький кооперативний інститут. – 2014. – С. 86 – 88.

5.Фактори впливу на підприємницький потенціал аграрного підприємства / Ю.М. Ярова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університет. – 2014. – С.143-145.

 

Шагінян Євгенія Альбертівна – викладач, здобувач наукового ступеня кандидата наук при кафедрі маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету . У грудні 2012 року пройшла стажування у відділі маркетингу Торгового Дому «Автоцентр Поділля». Найбільш актуальні публікації:

1.Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки / Є.А. Шагінян, Л.В.Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 4, № 6. – С. 151-154.

2.Концепція формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств / Є.А. Шагінян, Л.В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т.6, № 5. – С. 230-239.

3. Оптимізація системи маркетингового керування комерційною діяльністю торгової організації / Є.А. Шагінян, К.Д. Якимчук // Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету. – 2011. – С. 24-34. – С. 154-159.

4.Економічна суть та ринкові переваги методу прямих продаж товарів та послуг / Є.А. Шагінян // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Держави світу та України у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку». Вінниця. – 2012 р.

5.Теоретичні і практичні аспекти підготовки маркетологів у ВНЗ Нові технології навчання / Є.А. Шагінян // Наук. метод. збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. – Київ – Вінниця. – 2012. – Вип. 73. Част. 2.– С. 75-78.

6.Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях / Є.А. Шагінян // Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації», Вінниця. –2013. – С. 363-373.

 

Дидюк Людмила Володимирівна – лаборант кафедри маркетингу та підприємництва. У 2016 році закінчила коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту за спеціальністю "Фінанси і кредит". Наразі здобуває повну вищу освіту у ВКІ за освітнім ступенем бакалавр.

 

Наукова діяльність й партнерство кафедри маркетингу та підприємництва

За період існування кафедри науково-педагогічний колектив кафедри веде активну наукову роботу в різних сферах маркетингу та підприємництва, зокрема приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікує наукові монографії, статті, тези, працює над написанням кандидатських (Шагінян Є.А., Головчук Ю.О., Цопа М.Б., Тимофеєва (Ярова) Ю.М.) та докторської (Дибчук Л.В.) дисертаційних досліджень.

Кафедральною темою наукового дослідження є «Шляхи підвищення ефективності маркетингових досліджень у споживчій кооперації».

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи, зокрема до роботи в тематичних науково-практичних гуртках «Маркетолог» та «Сучасний менеджер». Діяльність гуртків відіграє важливе значення у загальній освітньо-професійній підготовці майбутніх фахівців з маркетингу і підприємництва, розвиваючи у студентів наукове мислення та практичні вміння.

Основні напрями діяльності гуртків: читання відкритих лекцій, проведення науково-практичних семінарів та тренінгів науково-педагогічним персоналом кафедри, а також із залученням практичних фахівців; написання студентами наукових публікацій; виконання студентами проектів; участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; екскурсії на виробництво; зустріч з представниками підприємств.

Кафедра активно розвиває партнерство зокрема підписані договори про співпрацю з кафедрами Хмельницького національного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Міжнародної академії управління персоналом, Національного університету біоресурсів і природокористування України, університету «Вшехніца Свентокшиска» (Польща), а також із виробничими та торговельними підприємствами – з фабрикою трикотажних виробів «Володарка», польсько-українським підприємством «Барлінек-інвест», торговельними центрами «Метро», «Епіцентр», «Грош» та багатьма іншими.