Закінчила у 2000 році з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту. У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природничо-наукових дисциплін» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук  за спеціальністю: 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»

 

Найбільш актуальні публікації

  1. Крутоус Т.П. Вимірювання компетентності фахівця як педагогічна проблема // Т. П. Крутоус. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики»: Міжнародна науково-практична конференції, 30травня – 1червня 2018 р. – Вінниця, 2018  
  2. Мацера С. М., Крутоус Т. П. Створення професійного контексту підготовки майбутніх бакалаврів економіки в процесі навчання // С. М. Мацера, Т. П. Крутоус. Сучасний підхід до викладання дисциплін: Міжнародна науково-методична конференція, 14 березня 2018 р. – Вінниця, 2018 р. – С. 28-31.
  3. Крутоус Т. П. Один з аспектів процесу формування математичної компетентності у студентів ВНЗ економічного профілю / Т. П. Крутоус // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики Міжнар. наук.- практ. конф. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: Планер, 2016 – С. 184-187
  4. Березюк Т. П. Экспериментальная проверка организационно-педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров экономики в процессе обучения естественнонаучных дисциплин / Т. П. Березюк // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 14. – Ставрополь: Логос, 2014. – С. 94-101.
  5. Березюк Т. П. Формування фахових компетенцій майбутніх бакалаврів економіки у процесі їх професійної підготовки / Т.П. Березюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – Вип. №2(28). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – C. 204-212.
  6. Березюк Т. П. Набуття досвіду фахової діяльності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природничо-наукових дисциплін / Т. П. Березюк // Science and Education а New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol.7. – Р. 22-27.
  7. Березюк Т. П. Формування фахових компетенцій майбутніх бакалаврів економіки у процесі їх професійної підготовки / Т. П. Березюк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2012». Матеріали міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 6-7 грудня 2012 року. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012. – С. 24-26.
  8. Березюк Т. П. Формування та розвиток математичних компетенцій студентів ВНЗ економічного профілю / Т.П. Березюк // Дидактика математика: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 38. – Донецьк: Вид-во ДонНу, 2012. – С. 20-26.
  9. Березюк Т. П. До питання фахової підготовки викладача математики вищого навчального закладу економічного профілю / Т. П.Березюк // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 26-27 квітня 2012 року. – М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ВДПУ, – С. 72-75.
  10. Березюк Т. П. Вплив технологій WEB 2.0 на формування фахових компетенцій майбутніх бакалаврів економіки / Тетяна Березюк // Сучасна профільна освіта: традиції та інновації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернівці, 29-30 листопада 2012 року. – Чернівці, 2012. – С. 130-133.