Драбовська Віра Анатоліївна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Закінчила у 1999 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, факультет іноземних мов. 2007 – 2011 рр. - аспірантура Львівського національного університету ім. І.Франка. У 2016 році захистила дисертацію на тему «Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Найбільш актуальні публікації

 1. Драбовська В. А. Критичний аналіз тлумачних словників: новітні антропоцентричні методики (на матеріалі словників американського варіанта англійської мови) / В.А. Драбовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». - № 3 (352). 2017. – С. 94 – 100.
 2. Drabovska V. Lexicographic Perspectives of the American English Language and Culture Representation in Monolingual English Learner’s Dictionaries /V. Drabovska // Trends in American Culture in the Post-1960s Period. – Liceum Kiado, Eger, Hungary. – 2013. - P. 245 – 254.
 3. Драбовская В. А. Лингвокультурный концепт “MULTICULTURALISM” в американском варианте английского языка / В. А. Драбовская // Инновации в науке. / Сб. ст. по материалам XLV междунар. науч.-практ. Конф. №5 (42). – Новосибирск: Изд. «СибАк», 2015. – С. 106 – 114.
 4. Зацний Ю. А. Драбовська В. А. Актуалізація cегмента «business» лінгвокультурного концепту «materialism» засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови / Нова філологія. Збірник наукових праць / Ю.А. Зацний, В.А. Драбовська – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – № 68. – С. 11-17.
 5. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний  аспект невербальної комунікації  / В.А. Драбовська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2012. – С. 37-40.
 6. Драбовська В.А. Методика критичного аналізу словників та лінгвокультурологія: перспективи взаємодії / В.А. Драбовська // Сontemporary Tendencies in Science and Education: Studies of the Germanic, Romance Languages and Translation : Materials digest of the International Scientific and Practical Internet Conference (Mykolaiv, 20-30 April, 2015) / Chief Editor : Kozak N. I.; Publishing Editor : Barkar U. Ya. –Mykolaiv : The Mykolaiv V. O. Sukhomlynsky National University, 2015. – C. 51 – 54.
 7. Драбовська В.А. Соновні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови (The Main Differences Between British and American English). Навчальний посібник з курсу лексикології англійської мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів (англ. мовою) / В.А. Драбовська. – Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К»., 2016. – 176 с.
 8. Драбовська В.А. Лінгвокультурна специфіка прецедентних текстів: лексикографічний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) / В.А. Драбовська // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/. – Вип. 105(2). – Кіровоград: КДПУ, 2012. – С. 188 – 192.
 9. Драбовська В.А. Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови / В.А. Драбовська // Мовознавчі дисципліни у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Наукові записки регіональної міжвузівської конференції вінницького національного аграрного університету. – Серія: Методика викладання / Гол. ред. Гунько І.В. – Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2012. – Вип. 1. – С. 53- 61.
 10. Драбовська В.А. Культурно-забарвлена лексика у макро- та мікроструктурі тлумачних словників / В.А. Драбовська // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 25-27 квітня 2012 р.: за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид.-во Європ. Ун.-ту, 2012. – С. 134-137.
 11. Драбовська В.А. Стереотип як лінгвокультурна категорія (на матеріалі антропонімів американського варіанта англійської мови) / В.А. Драбовська // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіум. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1 / За заг. Ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2013. – с. 165-167.
 12. Драбовська В.А. Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії / В.А. Драбовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 119-124.