Закінчила у 1999 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, факультет іноземних мов. 2007 – 2011 рр. - аспірантура Львівського національного університету ім. І.Франка. У 2015 році пройшла стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». 15/05/2017-19/05/2017 у м. Кельце пройшла міжнародне стажування «Confirmation of Staff Mobility»

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Драбовська В. А. Актуальність створення навчальних двомовних галузевих словників неологізмів (на прикладі інновацій лінгвокультурної сфери «охорона здоров’я» в американському варіанті англійської мови) В. А. Драбовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». - № 4 (353). 2018. – С.
 2. Зацний Ю. А. Концепт “Automobile” у  реалітивному просторі носіїв американського варіанта англійської мови та його репрезентація у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови (на матеріалі фразових інновацій ХХІ століття) / Ю. А. Зацний, В. А. Драбовська // Нова філологія. Збірник наукових праць. - № 71,  – Запоріжжя: ЗНУ. - 2017. - С. 54 – 61. (07 друк. арк.)
 3. Drabovska V. American English phraseology in modern learner’s dictionaries of English: another approach to dictionary criticism / V. Drabovska // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (18 грудня 2017 р.) / Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. – С. 35 – 37.
 4. Drabovska V. Word stock development in modern American English with reference to the sphere of marketing / Vira Drabovska // Розвиток сучасної науки в умовах європейської інтеграції. Тези учасників IV міжнародної Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Вінниця 19-20 жовтня 2017 р. – Вінницький кооперативний інститут, 2017. – С. 193-195.
 5. Драбовська В. А. Критичний аналіз тлумачних словників: новітні антропоцентричні методики (на матеріалі словників американського варіанта англійської мови) / В.А. Драбовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». - № 3 (352). 2017. – С. 94 – 100.
 6. Drabovska V. Lexicographic Perspectives of the American English Language and Culture Representation in Monolingual English Learner’s Dictionaries /V. Drabovska // Trends in American Culture in the Post-1960s Period. – Liceum Kiado, Eger, Hungary. – 2013. - P. 245 – 254.
 7. Драбовская В. А. Лингвокультурный концепт “MULTICULTURALISM” в американском варианте английского языка / В. А. Драбовская // Инновации в науке. / Сб. ст. по материалам XLV междунар. науч.-практ. Конф. №5 (42). – Новосибирск: Изд. «СибАк», 2015. – С. 106 – 114.
 8. Зацний Ю. А. Драбовська В. А. Актуалізація cегмента «business» лінгвокультурного концепту «materialism» засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови / Нова філологія. Збірник наукових праць / Ю.А. Зацний, В.А. Драбовська – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – № 68. – С. 11-17.
 9. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічний  аспект невербальної комунікації  / В.А. Драбовська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2012. – С. 37-40.
 10. Драбовська В.А. Методика критичного аналізу словників та лінгвокультурологія: перспективи взаємодії / В.А. Драбовська // Сontemporary Tendencies in Science and Education: Studies of the Germanic, Romance Languages and Translation : Materials digest of the International Scientific and Practical Internet Conference (Mykolaiv, 20-30 April, 2015) / Chief Editor : Kozak N. I.; Publishing Editor : Barkar U. Ya. –Mykolaiv : The Mykolaiv V. O. Sukhomlynsky National University, 2015. – C. 51 – 54.
 11. Драбовська В.А. Соновні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови (The Main Differences Between British and American English). Навчальний посібник з курсу лексикології англійської мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів (англ. мовою) / В.А. Драбовська. – Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К»., 2016. – 176 с.
 12. Драбовська В.А. Лінгвокультурна специфіка прецедентних текстів: лексикографічний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) / В.А. Драбовська // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/. – Вип. 105(2). – Кіровоград: КДПУ, 2012. – С. 188 – 192.
 13. Драбовська В.А. Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови / В.А. Драбовська // Мовознавчі дисципліни у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: Наукові записки регіональної міжвузівської конференції вінницького національного аграрного університету. – Серія: Методика викладання / Гол. ред. Гунько І.В. – Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2012. – Вип. 1. – С. 53- 61.
 14. Драбовська В.А. Культурно-забарвлена лексика у макро- та мікроструктурі тлумачних словників / В.А. Драбовська // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 25-27 квітня 2012 р.: за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид.-во Європ. Ун.-ту, 2012. – С. 134-137.
 15. Драбовська В.А. Стереотип як лінгвокультурна категорія (на матеріалі антропонімів американського варіанта англійської мови) / В.А. Драбовська // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіум. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1 / За заг. Ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2013. – с. 165-167.
 16. Драбовська В.А. Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії / В.А. Драбовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 119-124.