У 2006 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)”. Навчалась у Лондонській міжнародній школі вивчення іноземних мов, де отримала сертифікат міжнародного зразка Кембріджського університету. У 2015 році у Тернопільському національному економічному університеті здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Управління фінансово-економічною безпекою”.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» на тему: «Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань» та здобула ступінь кандидата філософських наук.

 

Найбільш актуальні публікації

 1. Вихованець З.С. Постнекласичний дискурс сучасних економічних знань: соціально-філософський аналіз/ З.С. Вихованець // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2014. – № 31 (44). - С. 24-31.
 2. Вихованець З.С. Мовна картина економічного світу: специфіка національного інтелектуального дискурсу / З.С. Вихованець // Гілея : науковий вісник :[зб. н. пр.] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2014. - Вип. 84. - С. 115-119.
 3. Вихованець З.С. Соціальний феномен формування вартості як зразок граматики сучасної економіки / З.С. Вихованець // Гілея : науковий вісник :[зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. - Вип. 96. - С. 253-257.
 4. Вихованець З.С. Культура взаємовпливу економіко-виробничої діяльності та мовного потенціалу: феномен комунікації/ З.С. Вихованець // Гілея : науковий вісник :[зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. - Вип. 94 (№ 3). - С. 266-270. 
 5. Вихованець З.С. Підвищення ефективності педагогічного менеджменту / З.С. Вихованець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Збірник наукових праць. - Випуск 36. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2013. - С. 97-100.
 6. Вихованець З.С. Філософські аспекти переходу до нової парадигми «економіки сталого розвитку» / З.С. Вихованець // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі : Збірник науково-методичних праць учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції (18 грудня 2013 р.) / Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця, 2013. - С. 20-23.
 7. Вихованець З.С. Безперервність поступу національної соціально-філософської думки у контексті смислів українського бароко / З.С.Вихованець // Duchowa polifonia Europy. – K. : Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie, 2014. - C. 187-197.
 8. Вихованець З.С. Перспективи вітчизняної економічної освіти в глобальній системі координат / З.С. Вихованець // Четверта всеукраїнська науково- практична конференція з міжнародною участю Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (22 березня, 2014 р.) – Дніпропетровськ, 2014. - С. 26-29.
 9. Вихованець З.С. Лінгво-семантичний аналіз поняття «реальність» / З.С. Вихованець // Філософські проблеми сучасності : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої Всесвітньому дню філософії) (20 листопада, 2014 р.). – Херсон : РВВ «Колос», 2014. - С. 42-44.
 10. Вихованець З.С. Сучасна технологічна реальність: проблематика самовираження та самореалізації особистості / З.С. Вихованець // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : [збірник]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 2 (6) – С. 7-12.
 11. Вихованець З.С. Гуманістичний вимір теорії соціального захисту: реалії українського контексту / З.С. Вихованець // UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW : Collektion of international scientific papers : in 2 parts. Kosice, Slovakia, March 30-April 2, 2015. - C. 140-144.
 12. Вихованець З.С. Від громадянської ідеї блага до філософії життя / З.С. Вихованець // Проблеми громадянського поступу українського суспільства:філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 198-203.
 13. Вихованець З.С. Легітимація теорії інтерпретації (на прикладі інституалізації теорії деконструкції) / З.С. Вихованець // Імперативи поступу України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (27 січня, 2015 р.) / Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 11-13.