Кафедра фундаментально-економічних дисциплін

Контактна інформація кафедри:
Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59
Кабінет: 303
Телефон: (0432) 664876
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальна інформація про діяльність кафедри 

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Робота викладачів спрямована на забезпечення високого рівня підготовки студентів, має за мету досягнення рівня відповідної компетентності, формування вмінь та навичок, певного досвіду соціально-економічного спілкування, визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 викладачів, з них: 5 - кандидати наук, доценти кафедри, 2 - старших викладачі, 1 – викладач. Більшість має значний стаж роботи у системі вищої освіти, науково-дослідних установах і на виробництві.

За кафедрою закріплено дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки. Розроблено та представлено на сайті ВКІ дистанційні курси: http://www.vki.vin.ua/moodle/course/category.php?id=10 - для студентів всіх форм навчання.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • «Економічна теорія: політична економія, історія економіки та економічної думки»;
 • «Економічна теорія: мікро- та макроекономіка»;
 • «Економічна теорія»
 • «Статистика»;
 • «Міжнародна економіка»;
 • «Регіональна економіка»;
 • «Національна економіка»;
 • «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»;
 • «Фінансова статистика»;
 • «Економіка підприємства»;
 • «Вища та прикладна математика»;
 • «Вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика»;
 • «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі; економетрика»;
 • «Економіка праці і соціально-трудові відносини»;
 • «Аналіз господарської діяльності»;
 • «Економічний аналіз». 

Науково-педагогічний склад кафедри 

Шмагельська Марина Олексіївна - завідувач кафедри фундаментально-економічних дисциплін, к.г.н., доцент кафедри 

Закінчила у 2000 році з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту. 

У 2009 році в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Дослідження орієнтовані на обґрунтування економічно та екологічно доцільне використання природних ресурсів.

 

У 2013 р. пройшла стажування у Полтавському університеті економіки і торгівлі, у 2014 р.– стажування на кафедрі економіки та менеджменту Вінницького соціально-економічного інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». В 2016 році закінчила Донецький національний університет та здобула кваліфікацію «бакалавр з міжнародної економіки». 

Найбільш актуальні публікації 

1. Сучасні фактори впливу на розвиток торговельно-економічних зв‘язків України / М.О.Шмагельська // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції. – Хмельницький, ХКТЕІ., 2016. – 536с. (С. 185-188) 

2. Особливості розробки та впровадження стратегічного плану розвитку регіону / Zeszyty naukowe. Uczelni warszawskiej im. Marii Skiodowskiej-Curie. – Kwartalnik. – 1 (47) / 2015. – Warshawa, 2015. – С. 82-87 

3. Наукові засади формування територіальних одиниць в умовах децентралізації влади / Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 167-170. 

4. Особливості етичної культури ділових відносин: міжнародний аспект / М.О.Шмагельська // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 81-85) 

5. Вплив регіональних відмінностей на соціально-економічний розвиток продуктивних сил держави / М.О. Шмагельська // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 330-336. 

6. Розроблення та особливості впровадження стратегічного плану регіону (на прикладі Вінницької області)/ М.О. Шмагельська // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародної участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013 – С. 230-234. 

7. Розвиток трудових ресурсів як основної складової регіонального потенціалу держави / М.О. Шмагельська // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2014. – С. 173-175 

8. Система міжнародних економічних відносин у галузі природокористування / М.О. Шмагельська // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: Мат. міжнар. конф. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С.226-228 

9. Особливості правового забезпечення еколого - збалансованого природокористування в Україні / М.О. Шмагельська // Актуальні проблеми формування законотворчості на етапі економічної стабілізації української державності: Мат. ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця: ВКІ, 2011. – С. 213-215 

10. Екологічно збалансована економіка – основа сталого розвитку держави / М.О. Шмагельська // Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні: Матеріали Міжнародної конференції. – Київ, 2012. – С. 110 - 112 

11. Переваги застосування інтерактивної технології навчання під час викладання економічних дисциплін / М.О. Шмагельська // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: Збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ПП Балюк, 2012. – Том 1. – С. 15-23. 

12. Марочні стратегії (види, напрями вибору, плюси та мінуси) як важіль ефективної роботи підприємства / М.О.Шмагельська, Н.С. Черненко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського, 2016. – 655 с. (С. 488-491)

 

Кашпрук Юлія Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри 

фундаментально-економічних дисциплін, проректор із заочної освіти 

Закінчила у 2005 році Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. У 2013 році в Ужгородському національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Інституційне регулювання банківської діяльності в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Найбільш актуальні публікації 

1. Шляхи удосконалення стратегічного управління підприємством / Ю.А. Кашпрук // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – C. 197-201 

2. Методика оцінки глобального суспільного блага і використання її при підготовці фахівців з економіки / Ю.А. Кашпрук // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 35-37) 

3. Фінанси та їхня регулююча функція в ринкових умовах / Ю.А. Кашпрук // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи.  Науковий вісник ВКІ. Статті та тези  учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 121 с. (С.111-115) 

4. Вплив економічних, екологічних та соціальних чинників на формування сталого саморозвитку регіону / Ю.А. Кашпрук // Сталий розвиток економіки. -  Міжнародний науково-виробничий журнал. - №1 (30). – 2016 р. – С. 162-173 

5. Інституційне середовище банківської діяльності: сутність та функції / Ю.А. Кашпрук // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: збірник науково-технічних праць. Львів, 2010. – Вип. 20.5. – С. 200 – 206.

6. Інституційне регулювання банківської діяльності: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні / Ю.А. Кашпрук // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: збірник науково-технічних праць. Львів, 2012. – Вип. 22.15. – С.281-286

7. Банківський кодекс України: суть та значення / Ю.А. Кашпрук // Materiały vi międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzec europy - 2010” (07-15 kwietnia 2010 roku). – Volume 9. – Ekonomiczne nauki. – Przemyśl. – Nauka i studia – 2010. – C.33-36

8. Інституційні реформи у банківських системах розвинених країн світу / Ю.А. Кашпрук // Найновите постижения на европейската наука – 2010: материали за VI международна научна практична конференція (17-25 юни, 2010г.). – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. – С. 17-19

9. Особливості інституційного регулювання банківської діяльності в Німеччині та уроки для України / Ю.А. Кашпрук // Materiały  ix mezinẢrodnỈ vẺdecko-praktickẢ konference věda a vznik – 2012/2013 (27.12.2012-05.01.2013). - С.28-30.

10. Особливості інституційного регулювання банківської діяльності в США та уроки лоя України / Ю.А. Кашпрук // Materiały ix międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “kluczowe aspekty naukowej działalnoci-2013” (7-15 stycznia 2013 roku) . – Przemyśl: Nauka i studia, 2013. – C.9-11

  

Крижанівська Валентина Петрівна – к.п.н., 

доцент кафедри фундаментально-економічних дисциплін 

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економістів у коледжах» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 

Найбільш актуальні публікації 

1. Формування професійних якостей майбутніх фахівців-економістів за умов застосування компетентнісного підходу / А.В. Непиталюк, В.П. Крижанівська  // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 135-138) 

2. Стратегія злиття й поглинання підприємств в українській економіці / В.П. Крижанівська // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 230-236. 

3. Роль та місце регіонального маркетингу в системі регіональної політики / В.П. Крижанівська, П.Д. Мамонов // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – C. 143-146 

 

 

Непиталюк Антон Васильович – викладач 

кафедри фундаментально-економічних дисциплін 

У 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства».

 У 2015 році пройшов стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування та розвиток інфраструктури ринку земель сільськогосподарського призначення». 

Найбільш актуальні публікації 

1. Теоретичні аспекти формування та функціонування інфраструктури ринку землі в Україні / А.В. Непиталюк // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kwartalnik. – 2015. – # 1 (47). – C. 55 – 65. 

2. Базові засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення / А.В. Непиталюк // Промислова гідравліка і пневматика. – 2015. – № 3 (49). – С. 3-6. 

3. Формування професійних якостей майбутніх фахівців-економістів за умов застосування компетентнісного підходу / А.В. Непиталюк, В.П. Крижанівська  // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 135-138) 

4. Проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / А.В. Непиталюк, Н.С. Сичевська // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. – Хмельницький, ХКТЕІ., 2016. – С.99-103 

5. Непиталюк А.В. Теоретико-методологічні аспекти формування інфраструктури ринку землі в Україні // А.В. Непиталюк, О.В. Пітик. – Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 85-87 

6. Принципи раціонального землекористування за умов формування ринку земель сільськогосподарського призначення / А.В. Непиталюк, Л.В. Соловйова // Науковий вісник ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи». Статті та тези  учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2016. – С. 63-66.

 7. Інфраструктура ринку землі: теоретичні засади формування і перспективи // А.В. Непиталюк. – Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. – 2012. – № 3 (69). – С. 144 – 150.

8. Земельна реформа в Україні: проблеми та суперечності // О.О. Прутська, А.В. Непиталюк. – Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю Кондратюка «Економіка і регіон». – 2012. – № 4 (35). – С. 48 – 51.  

 

Сичевська Наталя Сергіївна – к.п.н., доцент кафедри 

фундаментально-економічних дисциплін 

Закінчила у 2002 р. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. У 2012 році у Київському національному педагогічному університеті ім. М.М. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування фахової компетентності майбутніх техніків-технологів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін». 

У 2014 році - учасник ІІ туру конкурсу «Кращий викладач 2014 року» у кооперативних вищих навчальних закладів І рівня акредитації. В 2016 році закінчила Донецький національний університет та здобула кваліфікацію «бакалавр з економіки підприємства». 

Найбільш актуальні публікації 

1. Розвиток інформаційної інфраструктури Вінниці в рамках електронного урядування / Н.С. Сичевська / Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 217-220. 

2. Компетентнісний підхід  при підготовці майбутніх економістів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти  МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – 544 с. С. 480-486. 

3. Професійно-математична культура майбутніх економістів // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. - С. 72-74 

4. Проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / А.В. Непиталюк, Н.С. Сичевська // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. – Хмельницький, ХКТЕІ., 2016. – С.99-103

5. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах ринкової економіки / Н.С. Сичевська // Науковий вісник ВКІ «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах». Статті та тези доповідей учасників VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого 2014 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2014. – 262 с. – С.68-71. 

6. Компетентнісний підхід при навчанні майбутніх економістів математиці / Н.С. Сичевська // Науковий вісник ВКІ «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі». Збірник науково-методичних праць учасників ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 18 грудня 2013 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2013. – 194 с. – С. 172-174. 

7. Трансформація поняття «професіоналізм» в умовах сучасного суспільства / Н.С. Сичевська // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки – Київ – Вінниця, 2010.- Вип. 66. Частина 2. – С.174-179. 

8. Поєднання компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів в умовах навчального процесу коледжів / Н.С. Сичевська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.  – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія – 330 с., С 176 -179. 

9. Формування професійних компетенцій майбутніх спеціалістів харчової промисловості / Н.С. Сичевська // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25-26 жовтня 2011 р., м. Львів. – Львів, 2011. – 272 с. – С. 118 - 120. 

 

Соловйова Людмила Вікторівна - старший викладач кафедри фундаментально-економічних дисциплін 

Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», а також Московський кооперативний інститут за спеціальністю: «Методика викладання економіки». У 2012 році пройшла стажування на кафедрі економіки та фінансів Вінницького соціально-економічного інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

Найбільш актуальні публікації 

1. Удосконалення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова / Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 223-225 

2. Самостійна робота студентів як важлива складова навчального процесу у вищій школі / А.В. Непиталюк, Л.В. Соловйова // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 132-135) 

3. Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Статистика» студентам галузі знань «Економіка та підприємництво» / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: Збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ПП Балюк, 2012. – Том 1. – С. 233-236. 

4. Диверсифікація корпоративних об’єднань як спосіб зміцнення конкурентних позицій підприємств в умовах євроінтеграції / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 220-224. 

5. Моделювання процесів управління запасами в замкнених системах сервісного обслуговування / С.Ф. Роботько, Л.В. Соловйова // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2014. – С. 228-232 

 

Солоїд Олена Вікторівна – к.е.н, доцент кафедри фундаментально-економічних дисциплін, проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань 

Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» і здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У 2014 році прослухала базовий 7-модульний HR-курс для управлінців «Ефективне управління персоналом» при Вінницькій міській раді. 

У грудні 2014 р. у Хмельницькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості» за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. 

Найбільш актуальні публікації 

 1. Оцінка факторів впливу  на конкурентоспроможність малих підприємств / О. В. Солоїд // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2013 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 264–265.
 2. Формування механізму підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості / О. В. Солоїд // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого 2014 р. – Вінниця : ВКІ, 2014. – С. 232–234.
 3. Зміни та перспективи податкового навантаження на малі підприємства: теорія і практика / О. В. Солоїд // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 травня 2013 р. – Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч. 1. – С. 26–28.
 4. Студентське самоврядування та його роль у національно-патріотичному вихованні студентської молоді Вінницького кооперативного інституту / О.В.Солоїд, Л.Г. Олійник // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 156-158)
 5. Критерії та показники оцінки конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості / О. В. Солоїд // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 квітня 2013 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 418–421.
 6. Стратегічний розвиток малого підприємництва – формування та підвищення конкурентоспроможності / О. В. Солоїд // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 5. – Т. 1. – С. 116–119.
 7. Стратегічні й тактичні пріоритети розвитку малих підприємств легкої промисловості України / О. В. Солоїд // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2013 р. – Черкаси : СУЕМ, 2013. – С. 183–185.
 8. Проблемы повышения конкурентоспособности малых предприятий в Украине / Е.В. Солоед // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – № 4. – С. 42–43. 

 

Черненко Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри фундаментально-економічних дисциплін 

Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», а також Московський кооперативний інститут за спеціальністю: «Методика викладання економіки». В 2014 році пройшла стажування в Полтавському університеті економіки і торгівлі. 

Найбільш актуальні публікації 

1. Теоретичні і методичні засади проектної освіти, як однієї з активних технологій вивчення економічних дисциплін / Н.С. Черненко // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості: Збірник тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 171 с. (С. 164-166) 

2. Споживчий ринок регіону: проблеми і шляхи вдосконалення / Н.С. Черненко // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи.  Науковий вісник ВКІ. Статті та тези  учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 121 с. (С.87-89) 

3. Марочні стратегії (види, напрями вибору, плюси та мінуси) як важіль ефективної роботи підприємства / М.О.Шмагельська, Н.С. Черненко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського, 2016. – 655 с. (С. 488-491). 

4. Удосконалення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова / Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2015. – С. 223-225. 

5. Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Статистика» студентам галузі знань «Економіка та підприємництво» / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова // Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України: Збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ПП Балюк, 2012. – Том 1. – С. 233-236. 

6. Диверсифікація корпоративних об’єднань як спосіб зміцнення конкурентних позицій підприємств в умовах євроінтеграції / Н.С. Черненко, Л.В. Соловйова // Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 220-224. 

7. Мотивація навчальної діяльності студентів – важливий фактор вивчення дисциплін економічної теорії / Н.С. Черненко // Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі: Збірник науково-методичних праць Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2013. – С. 101-103. 

8. Дослідження економічної сутності доходів з операційної діяльності підприємства / О.Ю. Кушнір, Н.С. Черненко // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВКІ, 2014. – С. 131-134  

Наукова діяльність кафедри фундаментально-економічних дисциплін 

На кафедрі проводиться активна наукова та науково-методична робота, впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні мультимедійні технології, широко застосовується комп'ютерна техніка, розробляються курси, спрямовані на застосування математичних методів при дослідженні економічних проблем. 

Науково-дослідна робота є одним з найважливіших напрямків. Дисертаційне дослідження за темою «Формування та розвиток інфраструктури ринку землі сільськогосподарського призначення» здійснює Непиталюк А.В. 

У 2016 році завершилося наукове дослідження держбюджетної науково-дослідної теми «Вдосконалення політики розвитку споживчого ринку регіону». Його мета - проведення технічного аналізу споживчого ринку Укоопспілки і Вінницької облспоживспілки та розробка концепції «Шляхи розвитку ринку споживчої кооперації Вінницької області». Практичне значення роботи полягає у можливості ефективного використання запропонованих принципів і механізмів забезпечення товаронасиченої кон’юнктури споживчого ринку України, що дозволить ефективно розвиватись усім ланкам економічного процесу і більш ефективно планувати дохідну частину бюджету України..

Кафедра фундаментально-економічних дисциплін працює над вдосконаленням та підвищенням пізнавальної діяльності студентів. Продовжує свою роботу науково-дискусійний клуб «Економіка і сучасність», керівниками якого є: ст. викл. Черненко Н.С. та ст. викладач Соловйова Л.В. Гурток допомагає розкрити здібності студентів, формувати у них вміння аналізувати економічні процеси та явища, проводити наукові дослідження.