Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент
Сарафонова  Інна Сергіївна

У 2007 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, економіста-фінансиста.

З 2010 року працює викладачем кафедри «Економіки і фінансів» у Вінницькому кооперативному інституті

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті,

Наукові інтереси: «Економіка і сучасність».

 

Зараз знаходиться в  відпусті по догляду за дитиною.

 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Сарафонова І.С. Вдосконалення механізму Сарафонова І.С. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку продукції олійножирового підкомплексу України / І.С. Сарафонова // Міжнародна науково-практична конференція. Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки. Частина II. - Одеса, 2015. С. 9 – 12.
 2. Сарафонова І.С. Регулювання діяльності підприємств на ринку олійно-жирової продукції / І.С. Сарафонова // Науково – практичний журнал. Агросвіт № 1, 2015. С. 30 – 34.
 3. Сарафонова І.С. Розвиток та сучасний стан ринку олійних культур в Україні: колективна монографія / І.С. Сарафонова // Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці.   Вінниця – 2014. – 376 с.
 4. Сарафонова І.С. Структурна та динамічна характеристика виробництва рослинної олії в Україні / І.С. Сарафонова // Материалы II международной научно – практической конференции «Анализ тенденций и перспектив развития экономики, управления и права». Научный журнал «Аспект» №22 – Донецк, 2013. С. 46 – 53.
 5. Сарафонова І.С. Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах  / І.С. Сарафонова // Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва. Умань – 2014. Випуск 85. – 280 с.
 6. Сарафонова І.С. Сучасні напрямки стратегічного розвитку олійно-жирового підкомплексу / І.С. Сарафонова // Міжнародна науково-практична конференція. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». - Вінниця: ВНАУ, 2013. С. 203 – 206.
 7. Сарафонова І.С. Сутність, структура та місце олійножирового підкомплексу в системі АПК: колективна монографія / О.С.Колесов, І.С. Сарафонова // Іноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України.   Умань – 2014. Частина 2. – 256 с.
 8. Сарафонова І.С. Забезпечення надійного  і  ефективного  функціонування  ринкової  інфраструктури  та  фінансових  посередників  на  фондовому  ринку//  Гончарук К.В., Сарафонова І.С // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи».( 16.03.16 р.) / Вінниця ВКІ.- 2016. – С. 39-42.
 9. Сарафонова І.С.. Формування економічного мислення у студентів – фахівців економічного профілю// Сарафонова І.С., Гончарук К.В.// Збірка праць учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня 2016р.) Вінниця ВКІ-2016.- С 158-160

 

Найбільш актуальні публікації:

 1. Конкурентний потенціал у системі управління підприємством: монографія / колективна монографія / за ред. канд.економ.наук  Л. Г. Олійник, ст. викладача Г. В. Скиби, канд. економ. наук А. Яковишиної – Хмельницький:  ХНУ, 2013. – с. 7-74.
 2. Аналіз показників інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості /Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. Т. 2. -С. 130–131.
 3. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств /Л.Г.Олійник.// Вісник Хмельницького національного університету – 2009.-  № 5. Т. 2.- С. 234–236.
 4. Методи оцінки та вибір показників ефективності науково-технічного розвитку підприємств /Л.Г.Олійник// Наукові праці Київського національного університету харчових технологій. – 2010. – № 34.- С. 77–79.
 5. Оцінка фінансово – економічного фактору впливу на процеси активізації науково - технічного розвитку підприємств / Л. Г.Олійник // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. - №3(7). - С.252-256.
 6. Податковий облік: оцінка, стан, перспективи / Л.Г.Олійник, І.Ю.Шмичкова.// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. Т. 3.- С. 151-153.
 7. Оцінка стану автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації за сучасних умов /Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 4. Т.2 - С.155-158.
 8. Судово-бухгалтерська експертиза: сучасний стан та перспективи розвитку/Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 5. Т. 2.- С. 234-237.
 9. Податкова політика як інструмент оптимізації фінансової безпеки підприємства. /Л.Г.Олійник// Вісник Черкаського університету – 2015. -  №12(345) – С.86-90
 10. Автоматизація звітності підприємства: огляд програмних продуктів, сучасний стан. /Л.Г.Олійник// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» 2015. Вінниця. – С.150-153.
 11. Формування та розподіл витрат в управлінському обліку/Вечірко О.Г., Олійник Л.Г.// Статі та тези учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи» (16 березня ). – Вінниця, 2016. - С.69-72.
 12. Професійна свідомість фахівця з економіки /Олійник Л.Г. //Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). – Вінниця, 2016 – С.37-41
 13. Виробнича практика з бухгалтерського обліку: сучасний стан та перспективи удосконалення/Олійник Л.Г., Шмичкова І.Ю.// Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). -Вінниця, 2016. – С.37-41
 14. Студентське самоврядування та його роль у національно-патріотичному вихованні студентської молоді Вінницького кооперативного інституту/Олійник Л.Г., Солоїд О.В.//Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). - Вінниця, 2016 – С.37-41
 15. Вплив податкової системи на бюджетну політику / Олійник Л.Г. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (6-8 жовтня 2016р. м. Хмельницький- Камянець-Подільський).-камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016.- С.91-93