Завідувач кафедри
фінансів, обліку та аудиту
доктор економічних наук, професор,
Петренко Микола    Ілліч

У  1972р. з відзнакою закінчив  Київський інститут народного господарства, за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук,

Спеціальність 08.00.05 -  економіка, планування організація управління народним господарством та його галузі (промисловість), Кафедра економіки підприємства

Тема дисертаційної роботи: «Внутрихозяйственный хозрасчет и его эффективность в условиях перестройки, хозяйственный механизм на материалах предприятий Министерства Радиоэлектронной промышленности СССР» 

 

Доктор економічних наук,
Міжнародна Атестаційна рада.
Диплом серії ДД № 000060,
Тема дисертаційної роботи:

«Проблемы Государственного регулирования и экономической эффективности инвестиций инноваций на Украине»

Професор
Міжнародна кадрова академія, кафедра економіки,
атестат УЗ №0043 

Трудову діяльність розпочав  економістом   планово-економічного відділу Вінницького   заводу   радіотехнічної   апаратури,     на   якому   працював       майже 20 років.

У березні 1980 року був призначений заступником директора підприємства з економічних питань, а з лютого 1989р. -  заступником генерального директора виробничо-наукового об’єднання.

Закінчив  аспірантуру Київського інституту народного господарства.  Захистив кандидатську дисертацію.

У липні 1992р. був призначений на посаду заступника начальника обласного управління економіки Вінницької облдержадміністрації.

З липня 1993р. обіймав посаду голови Вінницького регіонального відділення Державного інноваційного фонду України, а з 2000р. був  призначений на посаду голови Вінницького регіонального відділення державної інноваційної компанії (правонаступника держфонду України).

З грудня 2002 р. по липень 2004 р. працював директором Вінницького центру науково-технічної та економічної інформації.

З червня 2004 р. по листопад 2008 р. працював заступником директора, завідувачем кафедри економіки та підприємництва у Вінницькому інституті Міжрегіональної академії  управління персоналом.

У 2003 р. нагороджений Почесною грамотою Міністра освіти  і науки України; неодноразово був  нагороджений Почесними грамотами та відзнаками Державного інноваційного фонду України  та Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної спілки споживчих товариств.

З листопада 2008р. працює завідувачем кафедри фінансів, а зараз кафедри фінансів, обліку та аудиту у  Вінницькому кооперативному  інституті.

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2008 р.

Наукові інтереси: Інноваційні процеси, бізнес-планування, контролінг, стратегічне планування суб’єктів господарювання, фінансовий і стратегічний аналіз, економіка підприємства, статистичні методи і прогнозування, фінансове планування і прогнозування, антикризове управління підприємством.

Найбільш актуальні публікації:

Навчальні посібники та монографії 

 1. Петренко М.І. Економіка України у 1940-2008 роках (основні показники) та країн СНД у 1992-2008 р.р.: практ. посіб. / М.І. Петренко, І.А. Бондарчук, А.Г. Драбовський; за ред. проф. Петренка М.І. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2010. - 215 с.
 2. Петренко М.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський, В.М. Петренко. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2010. – 512 с.
 3. Петренко М.І. Соціально-гуманітарні науки та управління в умовах глобалізаційних проблем сучасного людства: Монографія / М.І. Петренко, П.В. Іванюта, С.М. Мацера та ін. – Кіровоград: Університет сучасних знань/ПП «Екскюзив-Систем», 2016. – 270 с.
 4. Петренко М.І. Колективна монографія Соціально-гуманітарні науки та управління в умовах глобалізаційних проблем сучасного людства// Євсюхов О.Ф., Коваленко О.М., Волохова Л.Ф., Євсеенко О.Ф., Волохова Г.Л., Петренко М.І., Іванюта П.В., Мацера С.М., Скорук О.П., Зубар І.В., Олексюк Адам, Сушко В.А..- Кіровоград,Університет сучасних знань/ ПП «Есклюзив-Систем», 2016.- 270с.
 5. Петренко М.І. Колективна монографія Бізнес-планування: основа стратегічного розвитку підприємств в ринкових умовах// Петренко М.І., Драборвський А.Г., Іванюта П.В.- Вінниця, ВКІ/ ТОВ  «Меркьюрі-Поділля», 2016.- 628с.
 6. Петренко М.І., Драбовський А.Г. Економіка підприємства. (в задачах, тестах та ситуаційних вправах). – Електронний навчальний посібник. Вінниця: ВКІ, 2018. – 187 с.
 7. Петренко М.І., Драбовський А.Г. Економіка підприємства. Електронний навчальний посібник. – Вінниця: ВКІ, 2018. – 206 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Петренко М.І. Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: втрачені можливості / М.І. Петренко// Науковий вісник Хмельницького національного університету. – 2012. –  Економіка Том 2. –  С. 235-242.
 2. Петренко М.І. Інвестиції та інновації: реалізація регіональної промислової та інноваційної політики у Вінницькій області / М.І. Петренко, А.Г. Драбовський // Науковий, виробничо-практичний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління»  Вінницького фінансово-економічного університету. – 2015. – № 1 –  С. 11-16.
 3. Петренко М.І. Соціально-економічний розвиток України: втрачені можливості / А.Г. Драбовський, М.І. Петренко / Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skfodowskij. – Gurie Kwartalnik 3 (53). – 2016. – S. 75-95.
 4. Петренко Н.И..Управление издержками компании в системе целевого планирования прибыли (CVP –анализа) в конкурентной среде./Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 3(59)2016.   С. 87-109.
 5. Петренко М.І // Оптимізація формування собівартості продукції за допомогою методів бюджетування  / М.І.Петренко, Ю.О. Карягин  / Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im.Marii Skfodowskij-Gurie Kwartalnik 4 (53) 2017. S. 112-120.
 6. Петренко Н.И. Роль бізнес-планирования в инновационном развитии предприятий / Ю.А. Карягин, П.В. Иванюта, Н.И. петренко// Warszawa Zeszyty naukowe. Uczelni Warszawsksej im/ Marii Sklodowskiej-Gurie. Kwartalnik.-2017.-№ 4.
 7. Петренко М.І. Роль процесів бюджетування у обчисленні собівартості виробництва продукції / М.І. Петренко, П.В. Іванюта, Ю.А. Кашпрук// Херсон. Бізнес-навігатор.- 2018.-Випуск 2 (45).145с. С.38-47
 8. Петренко М.І. Реінжиніринг бізнес-процесів як напрям успішного розвитку діяльності підприємств / А.Г. Драбовський , П.В. Іванюта, М.І. Петренко// Економіка харчової промисловості: Науковий Вісник Одеської національної академії харчових технологій. Том 10. Випуск 2/2018. – 112с. С. 50-60.
 9. Петренко М.І. Реінжиніринг бізнес-процесів як шлях до удосконалення системи управління на підприємстві та його діяльністю / П.В. Іванюта, М.І. Петренко// Людина віртуальна:нові горизонти. Збірник наукових праць / за заг. ред. д.філ.н. Журби М.А. – Монреаль:СРМ «ASF», 2018. – 250с. С. 212-216.

 

Тези доповідей

 1. Петренко М.І. Активи підприємства: аналіз використання та ефективність управління /Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Проблеми розвитку економічних, соціальних зв’язків та кооперації», (27.02.2013 р.) / Вінниця ВКІ.- 2013. – с.246
 2. Петренко М.І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу беззбитковості і планування прибутку підприємства з використанням методу CVP - аналіз //Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Проблеми розвитку економічних, соціальних зв’язків та кооперації», ( 27.02.2013 р.) / Вінниця ВКІ.- 2013. – с.240
 3. Петренко М.І. Впровадження в навчальний процес інформаційно-технологічної підготовки майбутнього фінансиста // Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі», (18.12.13 р.) / Вінниця ВКІ - 2014. – с.254
 4. Петренко М.І. Актуальні проблеми і перспективи розвитку споживчого ринку Вінницької області в контексті довгострокового соціально-економічного розвитку регіону /Петренко М.І., Драбовський А.Г.// Збірка праць учасників науково-практичної конференції Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах» (19.02.14 р.) // Вінниця ВКІ - 2014 – С. 9 - 16.
 5. Петренко М.І. Управління активами підприємства і аналіз їх використання // Петренко М.І., Кашпрук Ю.А.// //Збірка праць учасників науково-практичної конференції Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах» (19.02.14 р.) / Вінниця ВКІ.- 2014. – С.43-53.
 6. Петренко М.І. Споживча кооперація як фактор покращення соціально-економічного стану на селі //Петренко М.І., Драбовський А.Г.// Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади»( 16.03.15 р.) / Вінниця ВКІ.- 2015. – с.245.
 7. Петренко М.І. Проблеми впровадження системи Бюджетування на підприємстві // Вінницький національний технічний університет, науково-практична конференція «Актуальні проблеми впровадження сучасних інноваційних систем у фінансовому менеджменті» ( Вінниця, 14.04.2015 р.)/ВНТУ.-2015
 8. Петренко Н.И. Механизм управления расходами в системе анализа безубыточности и целевого планирования прибыли (CVP-анализа) в конкурентной среде/ Петренко Н.И./ Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы» (31 марта - 2 апреля 2015 года: В 3-х ч. ) /Белгородский университет кооперации, экономики и права./ Белгород: Издательство БУКЭП, 2015.-Ч.3.С.362 – 381
 9. Петренко М.І. Управління активами підприємства на базі аналізу їх використання. //Петренко М.І.// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту № 5 / 2015. / Вінниця ВКІ.- 2015. – С. 63-75.
 10. Петренко М.І. Механізм впровадження системи  бюджетування в управлінні господарською діяльністю  підприємств //Петренко М.І.// Збірка праць учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи».( 16.03.16 р.) / Вінниця ВКІ.- 2016. – С. 78-81.
 11. Петренко М.І // Соціально-економічний розвиток України: втрачені можливості / Драбовський А.Г., Петренко М.І / Warszawa Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im.Marii Skfodowskij-Gurie Kwartalnik 3 (53) 2016. 77-95.
 12. Петренко М.І.Інтерактивні методи навчання у вищій школі// Збірка праць учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня 2016р.) Вінниця ВКІ-2016.- С 60-63.
 13. Петренко М.І. Управління витратами як важлива умова у створенні і реалізації інвестиційного проекту підприємства// Петренко М.І., Іванюта П.В.// ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” з нагоди 200-річчя Львівської політехніки Дата проведення: 18 -19 травня 2017 року.
 14. Петренко М.І. Реінжиніринг бізнес-процесів як шлях до удосконалення системи управління на підприємстві та його діяльністю /П.В. Іванюта, М.І. Петренко// Людина віртувальна: нові горизонти: зб. Наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.- Motreal (Canada), CPM «ASF», 2018.- С.212-216.
 15. Петренко М.І. Застосування інноваційних методів у викладанні економічних дисциплін Збірник доповідей на науково - методичної конференції на тему: «Сучасний підхід до викладання дисциплін»,14 березня 2018 року у Вінницькому кооперативному інституті.