Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент Пиріжок Стелла Євгеніївна

 

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів» в Житомирському державному технологічному університеті. 

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2003р.

Наукові інтереси: оподаткування підприємств малого бізнесу, внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів.

 

                     Найбільш актуальні публікації:

  1. Поняття «біологічні активи»: порівняння П(С)БО 30 “Біологічні активи” та МСФЗ 41 «Сільське господарство» / С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. − Житомир: ЖДТУ, 2009. − Випуск 1 (13). − С. 230-235.
  2. Поняття «основні засоби» та канали їх вибуття на підприємстві / С.Є. Пиріжок, Н.Т. Кулікова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. − Житомир: ЖДТУ, 2011. − Випуск 2 (20). − С. 397-405.
  3. Організація внутрішнього контролю операцій з вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. − Житомир: ЖДТУ, 2011. − Випуск 3 (21).  − С. 281-288.
  4. Документальне оформлення експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. − 2011. − № 4 (58).  − C. 106-110.
  5. Нормативно-правове регулювання обліку експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету.  Серія: Економічні науки. − 2012. − № 1 (59).   Ч. 1. − С. 160-162 .
  6. Бухгалтерський облік експлуатації та вибуття основних засобів в країнах світу / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету.  Серія: Економічні науки. − 2012. − № 1 (59). Ч. 2.  − С. 47-52.
  7. Огляд авторефератів дисертацій та наукових статей з обліку основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − 2012. − № 2 (60).  − С. 108-111.
  8. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування  суб’єктів малого бізнесу: обліковий вимір/Олійник Л.Г., Пиріжок С.Є.//Міжнародний збірник наук. прац.- Вип. 3(33). – Житомир:ЖДТУ, 2015. – С. 240-258
  9. Екологічне мислення - фактор створення необхідного механізму раціонального природокористування в умовах переходу до інноваційної економіки. Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). Вінниця,  2016. - С. 64-66