Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент Пиріжок Стелла Євгеніївна

 

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація: економіст.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів» в Житомирському державному технологічному університеті. 

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2003р.

Наукові інтереси: оподаткування підприємств малого бізнесу, внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів.

  Найбільш актуальні публікації:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Розвиток системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю:Інтегрований ракурс проблем. Колективна монографія / за ред.Ф.Ф. Бутинця // Житомир. ПП «Рута» - 2017.- 400с //Пиріжок С.Є. Профілактика помилок, спотворень і шахрайства в бухгалтерському обліку //- Житомир. ПП «Рута» - 2017.С. 203-217.
 2. Пиріжок С.Є. Поняття «основні засоби» та канали їх вибуття на підприємстві / С.Є. Пиріжок // Міжнародний збірник наукових праць Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир:ЖДТУ, 2011.- Випуск 2(20). – 532. – С 397-405.
 3. Пиріжок С.Є. Організація внутрішнього контролю операцій з вибуття основних засобів/ С.Є. Пиріжок // Міжнародний збірник наукових праць Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир:ЖДТУ, 2011.- Випуск 3(21). – 441. – С 281-288
 4. Пиріжок С.Є. Документальне оформлення експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету/ Серія:Економічні науки. - 2011. - № 4 (58). – 432с. – С 106-110.
 5. Пиріжок С.Є.Експлуатація основних засобів: ідентифікація основних складових для потреб бухгалтерського обліку / С.Є. Пиріжок // Зимови читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: збірник тез Х всеукраїнської наукової Internet- конференції студентів і молодих вчених, присвяченої видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф.П.П.Німчинову (м. Житомир, 22-23 лютого 2012р.)./МОНмолодьспорт, Житомирський державний технологічний університет - Житомир:ЖДТУ, 2012. – С.185-186.
 6. Пиріжок С.Є. Необхідність внутрішнього контролю операцій з експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Збірник тез та матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (м. Севастополь, 11-13 травня 2012 р.) /МОНмолодьспорт, Житомирський державний технологічний університет; відп.ред.д.е.н., проф.О.В. Кантаєва.- Житомир:ЖДТУ, 2012. – С.207-209.
 7. Пиріжок С.Є.Основні засоби як необоротні активи / С.Є. Пиріжок // Збірник тез і матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої Дню (м. Житомир, 16 липня 2012р.)./МОНмолодьспорт, Житомирський державний технологічний університет - Житомир:ЖДТУ, 2012. – С.96 - 98.
 8. Пиріжок С.Є.Організація внутрішнього контролю операцій з вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Соколовські читання в Житомирі: спадщина і розвиток ідей великого вченого: збірник тез наукової Internet- конференції, присвяченій пам’яті Заслуженого професора Житомирського державного технологічного університету Я.В. Соколова (м. Житомир, 15 червня  2012р.)./МОНмолодьспорт, Житомирський державний технологічний університет - Житомир:ЖДТУ, 2012. – С.107-108.
 9. Пиріжок С.Є. Нормативно-правове регулювання обліку експлуатації та вибуття основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету.  Серія: Економічні науки. − 2012. − № 1 (59).   Ч. 1. − С. 160-162 .
 10. Пиріжок С.Є. Бухгалтерський облік експлуатації та вибуття основних засобів в країнах світу / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету.  Серія: Економічні науки. − 2012. − № 1 (59). Ч. 2.  − С. 47-52.
 11. Пиріжок С.Є. Огляд авторефератів дисертацій та наукових статей з обліку основних засобів / С.Є. Пиріжок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − 2012. − № 2 (60).  − С. 108-111.

 

Тези доповідей на конференціях

 1. Пиріжок С.Є. Стан діяльності та безробіття на теренах Вінниччини / С.Є. Пиріжок // Науковий вісник ВКІ «Економіки: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах», 19 лютого 2014р.- Вінниця:ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014,-262с. – С.153-156.
 2. Пиріжок С.Є. Оподаткування дивідендів в Україні згідно з Податковим Кодексом / С.Є. Пиріжок // Науковий вісник ВКІ «Економіки: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах», 19 лютого 2014р.- Вінниця:ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014,-262с. – С.99-102.
 3. Пиріжок С.Є. Облікове забезпечення управління ефективністю використання  основними засобами підприємства / І.М. Вигівська, С.Є. Пиріжок // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 серпня 2014р)// – К.:ГО «Київський економічний науковий центр», 2014.-116с. – С.67-69.
 4. Пиріжок С.Є. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування  суб’єктів малого бізнесу: обліковий вимір /Л.Г. Олійник, С.Є. Пиріжок.//Міжнародний збірник наук. праць. - Вип. 3(33). – Житомир:ЖДТУ, 2015. – С. 240-258
 5. Пиріжок С.Є. Екологічне мислення - фактор створення необхідного механізму раціонального природокористування в умовах переходу до інноваційної економіки. / С.Є. Пиріжок // Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). Вінниця,  2016. - С. 64-66.
 6. Пиріжок С.Є. Високопрофесійні фахівці – основа розвитку України у ХХІ столітті / С.Є. Пиріжок // Науковий вісник ВКІ «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади», 16-17 березня  2015р.- Вінниця, 2015. – С.92-94.
 7. Пиріжок С.Є. Типізація операцій з експлуатації та вибуття основних засобів: напрями удосконалення бухгалтерського обліку / І.М. Вигівська, С.Є. Пиріжок // Вісник ЖДТУ, Серія: Економічні науки. - № 3 (77) - Житомир:ЖДТУ, 2016. – С.241-247.
 8. Пиріжок С.Є. Зміни в нормативному регулюванні бухгалтерського обліку в Україні: напрями та наслідки / Е.Г. Мельник, С.Є. Пиріжок // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу» (м. Житомир, 20-21 жовтня 2017р)// – Житомир:ЖДТУ, 2017. – С.245-247.