Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент Ільченко Людмила Борисівна

 

Закінчила Вінницький технікум громадського харчування – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку в торгівлі  та громадському харчуванні та  Київський  торговельно – економічний університет за спеціальністю: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація: економіст.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.06.04 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» за темою: «Облік та аналіз витрат на виробництво» (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2009р.

Наукові інтереси: Особливості організації обліку, фінансової та податкової звітності підприємств споживчої кооперації.

 

Найбільш актуальні публікації:

  1. Ільченко Л.Б. Удосконалення організації обліку давальницької сировини нерезидентів під час надходження та переробки її українськими підприємствами/ Ільченко Л.Б., Бондарчук Т.В.// Зб. Наук. праць. ЧДТУ. Серія: Економічні науки: У трьох частинах - Черкаси: ЧДТУ, 2012.- Випуск 30. Частина ІІ.- С.158-162
  2. Ільченко Л.Б Форми бухгалтерського обліку та їх застосування на підприємствах споживчої кооперації/ Ільченко Л.Б.// Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий виробничо-практичний журнал. Вінниця: ВФЕУ, 2013. – С.110-114
  3. Ільченко Л.Б Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області / Ільченко Л.Б.// Інноваційна економіка №4(53). Науково-виробничий журнал. Тернопіль: Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН, 2014.- С.159-163
  4. Ільченко Л.Б. Адміністрування сплати податків неприбутковими організаціями/Ільченко Л.Б., Вечірко О.Г.//Вісник ХНУ.- Хмельницький, 2016.-С.186-190

 

Тези доповідей на конференціях

1.Ільченко Л.Б. Управління обліковим процесом давальницької сировини нерезидентів /Ільченко Л.Б.// «Студент-Дослідник-Фахівець»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24.05.2012р. Київ: КІБІТ, 2012.- С.8-9

2.Ільченко Л.Б. Капітальні інвестиції як об’єкт управління /Ільченко Л.Б.//Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця:ВНТУ, 2012.-С.294-297

3.Ільченко Л.Б. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства з використанням методів математичного моделювання / Ільченко Л.Б.// V Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства, Вінниця: ВКІ, 2012р.,С.525-529

4.Ільченко Л.Б. Моделі прийняття рішень в управлінні підприємствами споживчої кооперації / Ільченко Л.Б.//

Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації» 27.02.2013. Вінниця ВКІ, 2013. С.618-623

5.Ільченко Л.Б. Методика проведення податкового аудиту// Ільченко Л.Б.//Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» м. Полтава, 10 листопада 2016р. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.- С.251-253

6.Ільченко Л.Б. Зарубіжний досвід справляння місцевих податків та можливості його використання в Україні/Ільченко Л.Б., Берчук В. – Ю. І.// Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів (27 жовтня) – Вінниця, 2016.- С.179-182

7.Ільченко Л.Б. Фіскальна ефективність ПДВ/ Ільченко Л.Б., Слободянюк В.Ю.// Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів (27 жовтня) – Вінниця, 2016.- С.231-234

8.Ільченко Л.Б. Розвиток системи контролю на підприємствах споживчої кооперації /Ільченко Л.Б.// Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – Хмельницьций, 2016.- С.245-251

9.Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки споживчого товариства/ Л.Б. Ільченко// матеріалт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (30 листопада 2016 року) – Чернігів, 2016. – С. 25-30