Викладач кафедри фінансів, обліку та аналізу
Кандидат економічних наук, доцент Олійник Людмила Григорівна

Закінчила курси Державного комітету статистики – бухгалтер промислового підприємства; Вінницький технолого-економічний коледж – мол. спеціаліст з обліку і аудиту; Київський торговельно-економічний університет -  економіст з обліку і аудиту, спеціалізація ревізія і контроль. 

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами на тему: «Організаційно-економічний механізм стимулювання науково-технічного та інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості» у Хмельницькому національному університеті

Працює у Вінницькому  кооперативному  інституті  з 2005р.

Наукові інтереси: Удосконалення фінансового і податкового обліку на підприємствах. Є автором понад 40 наукових і науково-методичних публікацій; співавтор монографії «Конкурентний потенціал у системі управління підприємством». Має досвід практичного бухгалтера, постійно підвищує свій рівень на семінарах та круглих столах з питань обліку і оподаткування. 

                     Найбільш актуальні публікації:

 1. Конкурентний потенціал у системі управління підприємством: монографія / колективна монографія / за ред. канд.економ.наук  Л. Г. Олійник, ст. викладача Г. В. Скиби, канд. економ. наук А. Яковишиної – Хмельницький:  ХНУ, 2013. – с. 7-74.
 2. Аналіз показників інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості /Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. Т. 2. -С. 130–131.
 3. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств /Л.Г.Олійник.// Вісник Хмельницького національного університету – 2009.-  № 5. Т. 2.- С. 234–236.
 4. Методи оцінки та вибір показників ефективності науково-технічного розвитку підприємств /Л.Г.Олійник// Наукові праці Київського національного університету харчових технологій. – 2010. – № 34.- С. 77–79.
 5. Оцінка фінансово – економічного фактору впливу на процеси активізації науково - технічного розвитку підприємств / Л. Г.Олійник // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. - №3(7). - С.252-256.
 6. Податковий облік: оцінка, стан, перспективи / Л.Г.Олійник, І.Ю.Шмичкова.// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. Т. 3.- С. 151-153.
 7. Оцінка стану автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації за сучасних умов /Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 4. Т.2 - С.155-158.
 8. Судово-бухгалтерська експертиза: сучасний стан та перспективи розвитку/Л.Г.Олійник// Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 5. Т. 2.- С. 234-237.
 9. Податкова політика як інструмент оптимізації фінансової безпеки підприємства. /Л.Г.Олійник// Вісник Черкаського університету – 2015. -  №12(345) – С.86-90
 10. Автоматизація звітності підприємства: огляд програмних продуктів, сучасний стан. /Л.Г.Олійник// Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади» 2015. Вінниця. – С.150-153.
 11. Формування та розподіл витрат в управлінському обліку/Вечірко О.Г., Олійник Л.Г.// Статі та тези учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи» (16 березня ). – Вінниця, 2016. - С.69-72.
 12. Професійна свідомість фахівця з економіки /Олійник Л.Г. //Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). – Вінниця, 2016 – С.37-41
 13. Виробнича практика з бухгалтерського обліку: сучасний стан та перспективи удосконалення/Олійник Л.Г., Шмичкова І.Ю.// Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). -Вінниця, 2016. – С.37-41
 14. Студентське самоврядування та його роль у національно-патріотичному вихованні студентської молоді Вінницького кооперативного інституту/Олійник Л.Г., Солоїд О.В.//Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості» (20 квітня). - Вінниця, 2016 – С.37-41
 15. Вплив податкової системи на бюджетну політику / Олійник Л.Г. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (6-8 жовтня 2016р. м. Хмельницький- Камянець-Подільський).-камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016.- С.91-93
 16. Ефективне управління персоналом підприємств споживчої кооперації: сучасний стан та перспективи розвитку//Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С 31-34.
 17. Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банків //Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С.151-153.
 18. Вплив факторів та вибір показників інноваційного розвитку підприємств //Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С.153-156.
 19. Економічна сутність та функції податку на додану вартість. //Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С.190-193.
 20. Визначення елементів податку. //Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С.224-227.
 21. Внутрішнє середовище підприємства, як чинник ефективності його управління. //Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С.319-321.
 22. Система підтримки управлінських рішень на підприємстві. //Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Європейська  інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри» 27 жовтня 2016року .- ВКІ, Вінниця,2016.- С.342-344.
 23. Матвійчук Л.О., Олійник Л.Г.//Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства/«Актуальні Проблеми Економіки» ,-№ 11(185) 2016, ТОВ «Наш формат» .Київ 2016, С. 178-186