Авторським колективом Вінницького кооперативного інституту: проф. Петренко М.І., д.е.н., проф. Драбовським А.Г., к.е.н. Петренко В.М. підготовлено навчальний посібник «Економіка підприємства» у двох томах. Загальний обсяг якого становить 836 сторінок: 1-й том - 432 стор.; 2-й том - 404 стор. Основні переваги навчального посібника видання Вінницького кооперативного інституту є наступні: по-перше, ширше і наглядно використано ілюстративний матеріал (рисунки, таблиці, схеми), що дає можливість студентам краще сприймати і засвоювати теоретичні, практичні та методичні положення ринкового господарювання підприємства; по-друге, практично у кожній темі наводяться тестові завдання, практичні завдання для самостійного розв’язання, приклади вирішення задач та ситуацій. Додані до кожної теми висновки та питання самоконтролю знань, які можуть бути корисні для організації дискусій із теоретичних питань, проведення студентами та наукових досліджень. Мета посібника полягає в набутті майбутніми фахівцями системи економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватної поведінкової економіки, формування умінь та навичок аналізувати реальні економічні процеси і в просторі, і в часі; а також вміння приймати обґрунтовані рішення за допомогою сучасних інформаційних технологій відповідно до змісту виробничих ситуацій, пов’язаних з практичною діяльністю. Предметом є вивчення законів, закономірностей, методів і принципів, що характеризують стан функціонування і розвиток економічно-виробничих систем; економічних відносин, господарських механізмів та дій виробничого персоналу, спрямованих на якісне й ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; особливостей трансформації ринкових відносин в економіку України; сучасних процесів глобалізації економічного життя світового суспільства. Об’єктом є виробниче підприємство як цілісна відокремлена підсистема системи господарства України та формування організаційної структури, що передбачає створення чітких механізмів взаємодії між всіма його структурними підрозділами. Домінантним фактором вивчення об’єкта є розуміння теорії і практики застосування різних типів організаційних структур, які можуть бути використані з врахуванням особливостей конкретних підприємств. Такий підхід до розуміння підприємницької діяльності дасть майбутнім фахівцям можливість науково аналізувати соціально-економічні проблеми, процеси, факти та явища, використовуючи всю сукупність набутих знань як результат економічного розвитку держави взагалі і підприємств зокрема.

Для завантаження натисніть тут