Професійність – це ефективність,
надійність, відповідальність 

 

ПОШУК ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖАХ 

28 лютого 2018 року у  Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту  відбулася Всеукраїнська науково-методична конференція на тему: «Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю».

Організаторами конференції виступили: Коледж економіки і права ВКІ, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ,  Луцький кооперативний коледж ЛТЕУ, Чернятинський коледж ВНАУ.

У конференції прийняли участь 34 викладачі, які поділились досвідом використання інноваційних методів викладання таких навчальних дисциплін: страхових послуг; біології; правознавства: іноземних мов; статистики; інформатики та комп’ютерної техніки; географії; фізичного виховання; ролі і місця бібліотеки в удосконаленні вивчення навчальних дисциплін; безпеки життєдіяльності; фізики; облікових дисциплін; економічних дисциплін; бухгалтерського обліку; товарознавчих дисциплін; бюджетної системи; агрономічних дисциплін; електронної комерції та інших дисциплін. Значна кількість доповідей носила узагальнений характер із методики проведення лекцій: інноваційні методи проведення практичних занять; кейс-метод як ефективна форма у вивченні студентами іноземної мови; тестовий контроль знань студентів – ефективний засіб активізації освітньої діяльності студентів; прикладні задачі як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях математики; міжпредметна інтеграція під час вивчення спецдисциплін та інші.

Розпочав роботу конференції директор коледжу К.Д. Якимчук, який підкреслив необхідність пошуків  ефективних шляхів підвищення якості викладання кожної навчальної дисципліни, всебічної активізації студентської молоді у процесі навчання, звернув увагу на те, що закон України «Про освіту» передбачає залучення студентів до пошукової роботи, виконання науково-дослідних робіт. У своїй доповіді «Науковий студентський пошук: ідеї, проекти, перспективи»  він дав характеристику науково-дослідній роботі у коледжі, оцінку зусиллям кафедр коледжу у підготовці студентами доповідей, проведенні ділових ігор та інше.

Учасники конференції

 

Викладач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін коледжу Коваль Ю.А. поділилася досвідом впровадження активних методів навчання у процес викладання дисципліни «Страхові послуги», проведення занять на базі страхової компанії із залученням практичних працівників, використання методів ділової гри, презентувала наочні матеріали, які використовує на заняттях.

На пленарному засідання виступає  Ткачук Н.П. з доповіддю «Кейс-метод  як ефективна форма у вивченні студентами іноземної мови»

 

Після закінчення доповідей на пленарному засіданні директор коледжу вручив грамоти та сертифікати Коваль Ю.А., Горєловій Н.М., Швець Н.В., Мельник А.Б. за проведення ділових ігор у першому півріччі 2017/2018 навчального року.

 

На конференції працювало дві секції, роботою яких керували кандидати економічних наук, завідувачі кафедр коледжу.

Першу секцію «Загальноосвітня, математична, природничо-наукова підготовка студентів коледжу» очолювала к.е.н. Пітик Оксана В’ячеславівна,

зав.кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування коледжу.

На секційному засіданні було заслухано 15 доповідей викладачів, в тому числі 5 ‑ з інших коледжів.

Виступає з доповіддю директор наукової бібліотеки Борисова О.С.

«Роль і місце бібліотеки в удосконаленні викладання навчальних дисциплін у  Коледжі економіки і права ВКІ»

 

Виступили 13 доповідачів, які викладають навчальні дисципліни: статистику, іноземну мову, інформатику та комп’ютерну техніку, безпеку життєдіяльності, фізику, математику. Частина викладачів виступила із доповідями щодо проблем: використання в процесі навчання сучасних методичних прийомів і методів: удосконалення міжпредметних зв’язків; інтерактивні методи викладання; інструментарій особистісного і професійного розвитку студентів; основні методи і прийоми технології критичного мислення на заняттях української словесності та інших проблем.

Учасники першої секції одноголосно визнали найбільш підготовленими наступних учасників: Борисову О.С., яка провели глибоке та всебічне дослідження; Березюк Л.Л., яка протягом першого півріччя провела дослідження з можливості використання  статистико-математичних методів під час проведення занять з біології та географії.

Роботу другої секції  «Гуманітарна, соціально-економічна та професійна підготовка» очолила кандидат економічних наук, зав.кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін коледжу Шмичкова І.Ю.

Виступили 12 викладачів.  Були розглянуті проблеми: шляхи удосконалення практичної підготовки; міжпредметна інтеграція; удосконалення методики викладання дисциплін; застосування інтерактивних методів; стимулювання й мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів; шляхи удосконалення викладання навчальних дисциплін: форми та методи, які можна застосовувати для якісного засвоєння знань студента та інші.

Учасники одностайно відмітили як одні із кращих розробок викладачів коледжу роботи Житомірової І.Л. та Васильєвої І.М.

Підсумовуючи результати конференції,  можна зробити такі висновки:

  • у навчальних закладах організаторів конференції йде процес підвищення якості викладання навчальних дисциплін;
  • викладачі використовують інноваційні методи, залучають досвід зарубіжних освітніх закладів, використовують розробки українських ВНЗ;
  • керівництву ВНЗ необхідно звернути увагу на організації підготовки та перепідготовки викладачів з використанням нових форм і методів викладання дисциплін.

Ректор Вінницького кооперативного інституту, доктор економічних наук, професор Драбовський А.Г. звернув увагу на те, що законом України «Про освіту» (2017 р.) передбачено: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору»

Я хочу звернути вашу увагу на деякі засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності:

- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- науковий характер освіти;

- інтеграція з ринком праці;

- органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- академічна доброчесність;

- єдність навчання, виховання та розвитку;

- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

Виходячи із вимог закону, я хочу окреслити основні параметри подальшого удосконалення роботи коледжу:

- удосконалити та розширити інноваційні методи вивчення всіх навчальних дисциплін;

- практичні та семінарські заняття проводити у формі круглих столів, ділових ігор, вирішення ситуаційних задач і т.ін. – 40 %  навчального плану;

- викладачі відповідних дисциплін повинні розробити сценарії, задачі, затвердити їх на засіданні кафедр;

- кожен викладач повинен брати участь у підготовці студентів до виступу на конференціях, олімпіадах, круглих столах, ділових іграх;

- розширити тематику досліджень із історії, мови, економіки, математики, хімії та інших дисциплін;

- проводити семінарські, практичні заняття на підприємствах, організаціях із залученням практичних працівників;

- кураторам академгруп підвищити контроль    за станом вивчення іноземних мов студентами. Викладачам іноземних мов використовувати сучасні інноваційні методи.

 

Директор Коледжу  економіки і права

Вінницького кооперативного інституту,  професор                       К.Д. Якимчук