Світова фінансова криза 2008 року
безцеремонно нагадала  нам, що не
можна залишати господарство на
фахових економістів та інших
«технократів». До управління
господарством варто долучатися всім –
нам слід бути економічно активними
громадянами,  Ха-Юн Чанг. 

Крок до удосконалення викладання економічних і фінансових дисциплін

22 листопада 2017 року у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту відбулось обласне методичне об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін коледжів і технікумів Вінницької області, у яких навчається у 2017-2018 навчальному році  12115 студентів. У роботі  методичного об’єднання взяли участь представники 17-ти ВНЗ області.

      План роботи методичного об’єднання викладачів:  

 • із вступним словом виступив директор Коледжу економіки і права доктор економічних наук, професор Якимчук К.Д.;
 • викладач Коледжу економіки і права, кандидат економічних наук Турчак В.В. провела майстер-клас з використання технологій успіху для формування лідерських здібностей майбутніх фахівців, а також застосування техніки «акваріум» для вивчення економічних дисциплін;
 • викладач Верхівського сільськогосподарського коледжу  ВНАУ Вдовичак Т.В. поділилася досвідом формування лідерських якостей студентів;
 • викладач Вінницького коледжу НУХТ Кукурудзяк Л.В. підготувала доповідь «Використання технологій успіху для формування лідерських здібностей майбутніх фахівців», а також провела форсайт-сесію;
 • методист Ради директорів технікумів і коледжів Вінницької області, кандидат педагогічних наук Моторна Леся Володимирівна повідомила про зміни у роботі технікумів і коледжів, фінансові проблеми, необхідність удосконалення рівня роботи;
 • учасники обговорили стан підготовки до обласного конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку», конкурсу «Кращий за професією» (економічні дисципліни), конкурсу студентських проектів податкових реформ, а також вибір організаційного комітету конкурсів.

 

Кукурудзяк Леся Василівна, голова методичного об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін, оголошує про початок роботи.

Учасників методичного об’єднання привітав директор коледжу, доктор економічних наук, професор Якимчук Костянтин Дмитрович.

Він звернув увагу учасників на наступні проблеми, які стоять перед кожним викладачем вищої школи і які необхідно враховувати у процесі навчання, а саме:

 • динаміка розвитку суспільства та економіки світового господарства;
 • виникнення та швидке розповсюдження теорії  «Поведінкова економіка» - це напрямок економічної теорії, яка займається дослідженням впливу психологічних факторів на рішення людей в різних економічних ситуаціях. При цьому значна увага приділяється ситуаціям, де люди поводяться інакше, ніж це прогнозує класична економічна теорія з її раціональністю та егоїстичністю.

Найбільший вклад у розробку цієї теорії внесли Нобелівські лауреати Олівер Харт  і Бенет Хольстром (2016 рік), та американець Річард Талер (2017 рік). У заяві Шведської королівської академії зазначається, що у своїх роботах Талер «з’єднав економіку з психологією».

На протязі дуже довгого часу економісти традиційно виходили із передумов, що люди і організації.

Запропоновано врахувати ці нові напрями розвитку економічної теорії у процесі навчання, наукових дослідженнях.

Рекомендовано посібники для  впровадження теоретичних розробок у практичне життя суспільства, а у студентів для сприяння здобуття нових знань:  Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання  /Ха-Юн Чанг; пер. з англійської  Андрій Лепин - К.: Наш формат – 400 с. (українська мова).

Зазначено, що великі труднощі виникають від недосконалості підручників, навчальних посібників, які готуються і друкуються за застарілими методиками, найчастіше без врахування змін, які відбуваються у економіці й  суспільстві України та і в цілому світі. В цих умовах потрібно  працювати за принципом «Навчаєш інших – вчишся сам».

У процесі навчання відходити від популістських методів, коли розглядають проблеми підприємств, розвиток галузей господарства, економічну систему. Потрібно бути завжди об’єктивними, враховувати  перехід нашого суспільства до ринкової економіки, труднощі, які виникають, проблеми. Більше приділяти  увагу нашим досягненням у перебудові держави, методам входження у світове співтовариство, необхідність більш глибокого вивчення іноземних мов.

У процесі навчання більше уваги приділяти методам практичної діяльності, використовуючи різні методи і форми (тренінги, предметні олімпіади, конкурси, ділові ігри, круглі столи, зокрема англійською, німецькою, французькою, польською мовами).

Поглиблювати науково-дослідну роботу викладачів та студентів, один чи два рази у навчальний рік необхідно проводити науково-пошукові, науково-практичні конференції з виданням збірників, преміюванням кращих учасників.

Підвищувати  якість рейтингової оцінки роботи викладачів, предметних кабінетів, кураторів академгруп, кафедр, циклових комісій,  відділень.

Вікторія В’ячеславівна Турчак провела майстер-клас з використання технології успіху для формування лідерських здібностей майбутніх фахівців, а також застосування техніки «акваріум»  для вивчення економічних дисциплін.

Вона запропонувала методику та механізм проведення, були залучені студенти для показових занять. Чітке формулювання  мети дозволило  учасникам  цілеспрямовано продемонструвати можливості досягнення мети, як з боку викладача, так і з боку студентів. Такий підхід продемонстрував можливості виявити студентів-лідерів, урахувати їхні якості у процесі навчання, також в подальшому практикувати проведення ділових ігор, круглих столів, тренінгів та інших форм підготовки майбутніх фахівців до роботи у ринкових умовах господарювання.

Одночасно виявити ті недоліки, які були допущені викладачем тієї чи іншої дисципліни, визначити шляхи їх усунення.

Викладач Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ Вдовичак Т.В. поділилася досвідом серед колег у формуванні лідерських якостей у студентів. Звернула увагу на те, що студентам сільськогосподарського напрямку необхідно володіти не тільки спеціалізованими знаннями і бути там лідерами, а розвивати лідерські здібності у збутовій, маркетинговій діяльності, фінансах,  менеджменті.

З цією метою у коледжі проводяться додаткові заняття з цих проблем, ділові ігри, круглі столи, предметні олімпіади.

Викладач Вінницького коледжу НУХТ Кукурудзяк Л.В. у доповіді «Використання технологій успіху для формування  лідерських здібностей майбутніх фахівців» зробила аналіз форм і методів підготовки лідерів, які використовуються в Україні, дала коротку характеристику зарубіжним досягненням.  Звернула увагу на те, що необхідно враховувати спеціалізацію коледжу, перспективи його розвитку, технічне та методичне забезпечення для проведення занять, а також стан готовності викладачів.

Враховуючи вимоги законів «Про освіту», «Про вищу освіту», керівництву на всіх ланках управління необхідно зробити все можливе, щоб створити атмосферу пошуку шляхів виховання та підготовки лідерів у  суспільстві.

Моторна Леся Володимирівна звернула увагу в своєму виступі на положення Закону України «Про освіту» (2017):  «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору».

Це положення Закону визначає напрямки  діяльності вищих навчальних закладів, зокрема ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

У даний час в області функціонує 17 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у яких навчається 12 115 студентів: на денній формі -  10778 студентів  і на заочній - 1307 осіб. Студенти, які навчаються з  напряму соціальні науки, бізнес і праця,  складають 2249 осіб, або 19% від загальної  кількості.

Одним із шляхів підвищення якості освіти у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації є чітке виконання вимог Закону «Про  освіту» (2017 р.) .

Так, стаття 41. Система забезпечення якості освіти передбачає, що  метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є:

 • гарантування якості освіти;
 • формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів  управління освітою;
 • постійне та послідовне підвищення якості освіти;
 • допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.
 1. Складовими частинами системи забезпечення якості освіти є:
 • система забезпечення якості у закладах освіти (внутрішня  система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості діяльності органів управління і установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.
 1. Система забезпечення якості у закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:
 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності:
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

Це той шлях, який визначила для себе Україна, і ми повинні взяти це за основу у нашу науково-педагогічну діяльність.

Аналіз матеріалів перевірки ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, аналіз публікацій, інформації яка надається через Інтернет свідчить, що є серйозні проблеми як у педагогічних працівників, так і студентів з академічною доброчесністю. Це академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація,  списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання – свідоме завищування, або зниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Департамент освіти і науки ОДА працює над пошуком шляхів усунення цих недоліків, підвищенням якості підготовки фахівців.

Методичні об’єднання, які функціонують при департаменті якраз і повинні допомогти знайти найбільш оптимальні, ефективні шляхи підвищення якості підготовки фахівців ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

За участю Лесі Володимирівни обговорено порядок підготовки та проведення обласного конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку»,  конкурсу «Кращий за професією» (економічні дисципліни), конкурсу студентських проектів податкових реформ. Проведено вибори організаційного комітету конкурсів.

Зустріч відбулася в теплій, доброзичливій атмосфері, що сприяло більш глибокому та всебічному обміну практичним та теоретичним досвідом між учасниками методичного об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін.

Директор коледжу запросив учасників методичного об’єднання взяти участь у науково-методичній конференції «Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю», яка відбудеться у лютому  2018 року, а також запропонував підготувати студентів до участі у Всеукраїнській науково-пошуковій конференції студентів «Юність, історія. наука, культура, економіка» (7 лютого 2018 року).

За підсумками  роботи конференцій будуть видані наукові та науково-методичні збірники. 

Зав. кафедрою  фундаментальних та
обліково-фінансових дисциплін  І.Ю.Шмичкова