Якимук К.Д.,

проректор з наукової

і методичної роботи

Наукова, науково-методична робота викладачів – основа підготовки висококваліфікованих фахівців

Цілеспрямована діяльність людини

проявляється у тому, що людина має

метод, мету, засоби, план дій або

порядок дій для досягнення

поставленої мети.

Давньокитайська філософія

У Законі України «Про вищу освіту», стаття 26 пункт 1, визначено, що основним завданням вищого навчального закладу є провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями, і пунктом 2 передбачається провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів у освітньому процесі. Пунктом 5 передбачається забезпечення органічного поєднання у освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

Стаття 28 п. 3 передбачає, що коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Одночасно стаття 32, п.7 передбачає, що ВНЗ має право запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу.

Стаття 65 п. 1 передбачає, що наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є не від`ємною складової освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності є обов’язковим.

Виходячи із вимог закону, Вінницький кооперативний інститут зробив та затвердив до виконання довгостроковий план (до 2020 р.) науково-дослідної та науково-методичної роботи.

Мета перспективного плану: підвищити рівень та ефективність наукових досліджень з актуальних проблем теорії та практики за напрямками діяльності інституту в економіці, бухгалтерському обліку, фінансах, маркетингу, менеджменті та інших сферах і забезпечити впровадження отриманих результатів з наукової, науково-методичної діяльності, рейтингових показників та встановлення і подальший розвиток міжнародних зв’язків.

Основними напрямами науково-дослідної роботи у даний час є:

 1. Виконання фундаментальних та прикладних досліджень, їх опублікування та впровадження в практику господарювання.
 2. Підвищення результативності наукових досліджень зі споживчої кооперації.
 3. Активізація міжнародної наукової співпраці.
 4. Забезпечення проведення наукових заходів за кожним напрямком підготовки фахівців у інституті та оприлюднення результатів науково-практичних досліджень.
 5. Підвищення ефективності науково-дослідної роботи студентів.
 6. Забезпечення впровадження в інституті та коледжі ланки «Освіта – Наука - Інновації» шляхом створення мережі інноваційних структур.

Виконуючи НДР за цими напрямками, колектив закладу протягом 2015 – 2016 рр.(перше півріччя) має значні досягнення.  

У 2016 році опубліковані монографії:

 • Соціально-гуманітарні науки та управління в умовах глобалізаційних проблем сучасного людства: [Монографія] – Кіровоград, П. П. «Ексклюзив - Систем», 2016. – 270 с. Співавтори: Петренко М. І., Іванюта П. В., Мацера С. М.,
 • Петренко М. І., Драбовський А. Г., Іванюта П. В. Бізнес - планування: основа стратегічного розвитку підприємств в ринкових умовах: [Монографія] / За  заг. ред. д. е. н., професора М. І. Петренка. -  Вінниця: ТОВ «Меркьюрі - Поділля», 2016. – 380 с.;
 • Шмичкова І. Ю. Розвиток концепції бухгалтерського обліку на основі інституційних підходів та бенчмаркетингу: [Монографія] / За заг. ред.. д. е. н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир «Рута», 2015. – 395 с.

Монографії – це значний доробок до теорії та практики розвитку народногосподарського комплексу України в цілому і споживчої кооперації зокрема.

Захистили кандидатські дисертації 11 викладачів. П’ять дисертацій носять народногосподарський характер:

-         Вознюк Т. К. «Підвищення ефективності управління якості продукції легкої промисловості»;

-         Зверховська В. Ф. «Культурні цінності як об’єкт цивільних прав»;

-         Солоїд О. В. «Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості»;

-         Сарафонова І. С. «Механізм регулювання діяльності підприємств на ринку олійно-жирової продукції»;

-         Шмичкова І. Ю. «Облік і аудит бази оподаткування податку на прибуток підприємств».

Глибокі та всебічні дослідження проведено у різноманітних напрямках:

-         Павлюк В. А. «Становлення неофіційного антропонімікону Вінниччини».;

-         Власюк І. В. «Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін»;

-         Драбовська В. А. «Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США»;

-         Вихованець З. С. «Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз»;

-         Маньгора Т. В. «Політико-правові погляди А. Яковліва».

Станом на 01. 06. 2016 року – 17 викладачів інституту та коледжу навчаються в аспірантурах та виконують дисертації. Три викладачі працюють над докторськими дисертаціями.

Одночасно наш колектив виконує замовлення Правління Вінницької облспоживспілки. Так, було досліджено стан виробництва та продажу населенню області екологічно чистої продукції. За результатами дослідження були підготовлені «Методичні рекомендації із заготівлі, зберігання, транспортування та продажу екологічно чистої продукції» (автори: Драбовський А. Г., Якимчук К. Д., Редчик В. М.).

Іншим напрямком колективних досліджень  є ефективність ресурсозбереження на підприємствах споживчої кооперації. Проведено дослідження двох об’єктів. Так, ґрунтовне дослідження діяльності Немирівського хлібозаводу показало значні резерви економії. За рахунок ефективного використання наявного потенціалу, впровадження дієвих маркетингових технологій, чіткої організації праці можна досягти річної економії більш ніж на 500 тис. гривень. Розроблений бізнес-план, який наданий Правлінню Вінницької облспоживспілки та керівництву хлібозаводу.

Були проведені дослідження щодо більш ефективного використання усіх видів ресурсів у навчальному корпусі та гуртожитку інституту. Очолював науково-дослідну групу доктор наук Іванюта П. В.. Результати дослідження дозволили зробити ряд цінних пропозицій із ресурсозбереження, які були викладені у аналітичній доповіді, яка була надана ректорату інституту і Правлінню Вінницької облспоживспілки.

Викладачі кафедри фундаментально-економічних дисциплін (зав. кафедри доцент Шмагельська М. О.) закінчили дослідження з проблеми «Вдосконалення політики розвитку споживчого ринку регіону», підготували пропозиції облдержадміністрації області та подали звіт до ЦНТІ.

Результати досліджень з теоретичних і практичних проблем розвитку економіки та суспільства викладачі висвітлювали у статтях, тезах та виступах на науково-практичних конференціях різного рівня.

Викладачі кафедр та циклових комісій у навчальному році опублікували в цілому 141 статтю, взяли участь у конференціях 64 викладачі, в тому числі опубліковано у Scopu S – 2; у виданнях, передбачених ДАК України - 27, іноземних виданнях – 14; у наукових збірниках та журналах інших ВНЗ – 14; статті та тези у науковому збірнику ВКІ – 32.

16 березня 2016 року у ВКІ була проведена Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи». У роботі конференції взяло участь  53 учасника, в тому числі з-за кордону – 15, інших ВНЗ – 6, ВКІ – 32, також взяв участь заступник Голови Правління Вінницької облспоживспілки В. П. Якименко.

За результатами конференції виданий науково-практичний збірник тез і статей «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи».

У 2016-2017 навчальному році заплановано проведення досліджень з кластерного розвитку споживчої кооперації Вінницької області, дослідження з тем дисертації, а також за індивідуальними темами викладачів.

Заплановано провести X Міжнародну науково-практичну конференцію викладачів на тему «Наука та практика сучасності й майбутнього». Також заплановано захист трьох дисертацій та видання двох монографій.

V розділ Закону України «Про вищу освіту», стаття 16 п. 5 передбачає, що ВНЗ повинен мати у наявності необхідні ресурси для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою. Тобто викладачі вищих навчальних закладів зобов’язані забезпечити студентів усіма необхідними науково-методичними матеріалами і використовувати їх у навчальному процесі.

Виконується п’ять дисертацій науково-методичного спрямування. (Запухляк

І. М., Нагорняк С. В., Сидоренко А. О., Мельник А. Б., Підліснича Н. Г.).

З кожної дисципліни розроблені комплекси методичного забезпечення, використовуючи інноваційний підхід, даючи можливість студентській молоді здобувати знання сучасними і новітніми методами.

 Протягом навчального року викладачами коледжу розроблено 21 методичну розробку.

20 квітня 2016 року у інституті була проведена конференція на тему «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості». у роботі конференції взяли участь  81 викладач.

Розглядалися проблеми:

-         засоби формування професійної культури, соціальної відповідальності та правосвідомості фахівців у сучасних умовах розвитку суспільства;

-         методичні основи удосконалення навчального процесу та формування професіоналізму майбутніх фахівців;

-         шляхи підвищення кваліфікації сучасного педагога вищої школи та формування усіх граней компетентного підходу до трансферу знань.

На конференції було представлено 70 доповідей, тези які опубліковані у збірнику «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості». Вісім викладачів опублікували статті з даної тематики у інших ВНЗ.

Опублікували навчальні посібники викладачі:

 1. Драбовська В. А. Основні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови: / Навчальний посібник для студентів ВНЗ /

В. А. Драбовська – Вінниця: ПП «ТД» Едельвейс і К, 2016. – 176 с.

 1. Нагорняк С. В. Трудове право: Навчально-довідковий посібник для підготовки до екзамену / С. В. Нагорняк – Вінниця: ПП «ТД» « Едельвейс і К», 2016. – 437 с.
 2. Ставнича Н. О. Міжнародне право: Навчально-довідковий посібник /

 Н. О. Ставнича – Вінниця: ПП «ТД» «Едельвейс і К», 2016. – 297 с.

 1. Петренко В. І. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька область / Редакція: І. Д. Івасюк, В. П. Лациба, Н. П. Солейко,

П. М. Кравченко, В. І. Петренко та ін.. – Кн. 5. – Київ: Центр ДЗК, 2015. – 640с.

Відповідно з планом навчально-методичного центру Укркоопспілки «Укоопосвіта» нашими викладачами були підготовлені наступні навчально-методичні роботи для всіх вищих навчальних закладів Укркоопспілки:

 1. Терещук О. О., Середницька Н. П.. Програма практики для підготовки молодших спеціалістів «Товарознавство та комерційна діяльність», спеціалізація «Товарознавство в митній справі».
 2. Гоцман А. А. Завдання для практичних занять з англійської мови.
 3. Горелова Н. П. Комплексні кваліфікаційні завдання та тестові завдання для державної атестації студентів. «Державна виконавча служба».
 4. Артемович Т. М. Комплексні кваліфікаційні завдання та тестові завдання державної атестації студентів. «Організація виробництва».
 5. Артемович Т. М. Комплексні кваліфікаційні завдання та тестові завдання державної атестації студентів. «Організація обслуговування та сервіс у закладах ресторанного господарства».
 6. Артемович Т. М. Наочний посібник «Особливості ресторанного сервісу».
 7. Артемович Т. М. Збірник задач і ситуаційних завдань з дисципліни «Організація обслуговування та сервіс у закладах ресторанного господарства». Методичні матеріали із досвіду роботи вищих навчальних закладів.
 8. Ільницька Ю. Б. Методика застосування хмарних технологій у процесі вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».
 9. Горобець Л. В. Використання елементів дистанційного навчання в середовищі Moodle.
 10. 10.  Нагорняк С. В. Методичні рекомендації щодо оформлення звітів з виробничої практики студентів зі спеціальності 081 – Право.
 11. 11.  Островська І. Ю. Методичні рекомендації щодо оформлення звітів з виробничої практики студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування.

Керівниками наукового гуртка іноземної мови (Гоцман А. А., Ткачук Н. П.) «Лінгвіст» видано два англомовних дайджести «Lingva».

У 2015 – 2016 навчальному році викладачі коледжу та інституту брали участь у конкурсі «Кращий викладач 2016». Переможцем I туру комісія визнала викладача комп’ютерних дисциплін Лукіянчук С. М.. Сформований нею комплекс методичного забезпечення дисципліни «Інформатика» та відеозапис відкритого заняття подано до Укркоопспілки для участі  у II турі конкурсу «Кращий викладач 2016 р.» серед кооперативних вищих навчальних закладів.

У 2015 р. 4 місце у конкурсі «Кращий викладач 2015 р.» серед кооперативних вищих навчальних закладів отримала Гоцман Алла Анатоліївна.

Одним із пріоритетних напрямків удосконалення навчальної, наукової та виховної роботи у Вінницькому кооперативному інституті є впровадження в освітній процес інноваційних методів і технологій. Зокрема, продовжується робота над розробкою дистанційних курсів навчальних дисциплін.

У віртуальному Web - класі користувачі мають можливість ознайомитися з матеріалами лекцій кращих викладачів, виконати та надіслати викладачу практичне завдання, знайти матеріали для виконання самостійної роботи, пройти пробне тестування. Також студенти Web – класу можуть спілкуватися з викладачем та між собою на форумах курсів.

З метою перевірки якості знань з дисциплін загальноосвітньої підготовки у 2015 – 2016 н. р. у освітній процес впроваджено автоматизовані тести для діагностики здобутих знань студентів.

Міжнародна співпраця.

Укладено угоду від 26.11.2010р. про співпрацю з університетом Вшехніца Свентокшиска у м. Кельце. Основний напрямок співробітництва полягає у сприянні розвитку та поширенні культури і науки вищої школи в бізнесі та дослідженнях України та Польщі.

Також укладено угоду від 16.04.2013 р. про співпрацю з Вищою школою Хуманітас, м. Сосновець, Польща. Основний напрямок співробітництва: співпраця в галузі освіти та науки, культурний та спортивний обмін.

Активно співпрацює колектив закладу із Vczelni Wars – zawskiej im. Marii Sktodowskiej – Curie. За 2015 – 2016 н. р. у навчальному збірнику опубліковано – 8 статей  (Драбовський А. Г. – 2, Мельник Е. Г. – 3, Якимчук К. Д. – 2, Петренко М. І. – 1).

 Якимчук К. Д. є членом редколегії збірника. А. Г. Драбовський є член редколегії журналу.

Петренко М. І. взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів «Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы» (м. Білгород, РФ).

Доповідь: «Механизм управления расходами в системе анализа безубыточности и целевого планирования прибыли (CVP – анализа) в конкурентной сфере» (стр. 362 – 382).

Іванюта П. В. також виступив з доповіддю «Механизм ценообразования в повышении конкурентоспособности продукции» (стр. 120 – 135).

Доповіді опубліковані у науковому збірнику «Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы», (Изд. Белгородского университета кооперации).

У наших збірниках публікуються статті викладачів Польських, Російських, Білоруських навчальних закладів.

01. 08. 2016 р.                                                                 К. Якимчук