Викладачі кафедри маркетингу ведуть активну наукову роботу у різних сферах маркетингу і логістики, проводять наукові конференції, семінари і практичні дослідження, публікують наукові монографії, статті, навчальні посібники з актуальних напрямків маркетингу та менеджменту.

Міжнародна науково-практична конференція (19 лютого 2014 року),
секція «Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній»

    Кафедра активно розвиває співробітництво зі спеціалістами з маркетингу і логістики інших вищих навчальних закладів, організацій і компаній, зокрема з кафедрою маркетингу Хмельницького національного університету, кафедрою маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка».

    На базі кафедри маркетингу щорічно проводяться засідання секції «Товарознавства і торговельного підприємництва» навчально-методичного центру «Укоопосвіта», де зусиллями викладачів вищих навчальних закладів споживчої кооперації з різних міст України розробляється навчально-методична документація, зокрема навчальні програми, посібники, збірники ситуаційних завдань, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, тестові завдання, контрольні завдання та ін.

Засідання секції Товарознавства і торговельного
підприємництва НМЦ «Укоопосвіта»
19–23 квітня 2014 року на базі кафедри
маркетингу Вінницького кооперативного інституту

    Навчальний процес проводиться за методиками, які відповідають сучасним світовим стандартам та Болонській декларації, опанування інформаційних систем і технологій у галузі маркетингу шляхом використання найсучасніших програмних продуктів сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

    Студенти забезпечуються базами практики на профільних підприємствах і в організаціях. Крім традиційних методів навчання, широко використовуються: виконання імітаційних вправ; аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці у діяльності маркетологів різного профілю; проведення рольових та ділових ігор; тестування тощо.

    Кафедра маркетингу завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам активно сприяє працевлаштуванню випускників.

    Колективом кафедри підготовлені та використовуються методичні розробки з проведення практичних та семінарських занять, виконання контрольних робіт, комплексних контрольних робіт з дисциплін, тести, багатий набір ситуаційних задач з наступних фахових дисциплін: «Маркетинг», «Менеджмент», «Маркетингова товарна політика», «Промисловий маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова політика комунікацій», «Маркетинг закупівель», «Маркетинг послуг», «Маркетинг у банках», «Товарознавство», «Навчальна практика з маркетингу», «Логістика», «Бізнес-планування», «Підприємницька діяльність».

Доцент Дибчук Л.В. під час проведення заняття
у навчальному магазині непродовольчих товарів

Основні зусилля кафедри направлені на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання. У навчальний процес впроваджуються технології індивідуалізації навчання, нові інформаційні технології, комп’ютерні програми, ділові ігри, ситуаційні завдання. Використовується програма досліджень кон’юнктури споживчого ринку із застосуванням сучасних методів математичного моделювання. Це дає змогу забезпечити становлення особистісно-орієнтованої освіти.

    На кафедрі маркетингу створені всі умови для подальшого стрімкого зростання, що особливо важливо у зв’язку зі збільшенням потреби у висококваліфікованих фахівцях-маркетологах в умовах переходу України до ринкової економіки.

 

Перелік наукових праць, які були опубліковані студентами під керівництвом викладачів кафедри маркетингу та підприємництва