На кафедрі проводиться активна наукова та науково-методична робота, впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні мультимедійні технології, широко застосовується комп'ютерна техніка, розробляються курси, спрямовані на застосування математичних методів при дослідженні економічних проблем.

Науково-дослідна робота є одним з найважливіших напрямків. Дисертаційне дослідження за темою «Формування та розвиток інфраструктури ринку землі сільськогосподарського призначення» здійснює Непиталюк А.В.

Кафедра фундаментально-економічних дисциплін працює над вдосконаленням та підвищенням пізнавальної діяльності студентів. Продовжує свою роботу науково-дискусійний клуб «ЕКОНОМІКА І СУЧАСНІСТЬ», керівниками якого є: ст. викл. Черненко Н.С. та ст. викладач Соловйова Л.В. Гурток допомагає розкрити здібності студентів, формувати у них вміння аналізувати економічні процеси та явища, проводити наукові дослідження.

У 2016 році завершилося наукове дослідження держбюджетної науково-дослідної теми «ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ». Об'єкт дослідження – процеси розвитку споживчого ринку в контексті загальносвітових процесів і тенденцій.

Метою роботи була розробка методологічних основ і удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування й регулювання споживчого ринку з урахуванням глобальних і локальних тенденцій розвитку світової та національної економік.

Предметом дослідження стали становлення і функціонування організаційно-економічного механізму регулювання споживчого ринку.

Під час дослідження викладачами було одержано такі наукові результати:

- удосконалено організаційно-економічний механізм регулювання споживчого ринку з урахуванням взаємодії структурних елементів: механізму формування і задоволення потреб; механізму рівноваги між виробництвом і споживанням; механізму рівноваги національного і світового споживчих ринків; механізму захисту внутрішнього споживчого ринку; маркетингового механізму регулювання споживчого ринку; механізму циклічного розвитку споживчого ринку;

- розроблені методичні основи формування емерджентної властивості мережної структури на основі експоненціального і поліноміального наближення, що дозволяє виявляти та формувати цілісність регіональної мережі;

- розроблено організаційну модель оцінки ефективності розвитку мережних структур регіону на базі показника відносного загального доходу мережі, що сприяє прийняттю раціональних управлінських рішень по розвитку границь мережі шляхом визначення необхідного числа пунктів.

Практичне значення роботи полягає у можливості ефективного використання запропонованих принципів і механізмів забезпечення товаронасиченої кон’юнктури споживчого ринку України, що дозволить ефективно розвиватись усім ланкам економічного процесу і більш ефективно планувати дохідну частину бюджету України.

 Перелік статей і тез,  які були опубліковані студентами
науковими керівниками яких були викладачі кафедри фундаментально-економічних
дисциплін
у 2015 - 2016 навчальному році