27 лютого 2013 року Вінницький кооперативний інститут провів VІ Міжнародну науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства: «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації».

Ректор інститут професор Драбовський А.Г.  у вступному слові зазначив, що колектив науковців, ректорат інституту вітає шановних польських колег на нашій міжнародній конференції: Вчасності Він сказав: «Ми з Вами зустрічаємося втретє, і кожна така зустріч наповнює нас знаннями про дружній польський народ, дає нам можливість пізнати розвиток і тенденції світової глобальної економічної системи.

Шановні панове! Ми сподіваємося, що ця зустріч дасть можливість ближче познайомитися з нашим колективом,  дозволить Вам розвивати і зміцнювати дружні зв’язки».

Президія конференції

Шановні учасники конференції, хочу звернути вашу увагу на особливість нашого сьогодення. Обраний Україною курс на європейську інтеграцію зумовлює необхідність подальшого реформування системи вищої освіти у напрямку її адаптації до потреб постіндустріального розвитку та інноваційної економіки. Йдеться про якісну зміну функціональної ролі вищої школи, яка із транслятора знань та генератора специфічних навичок і вмінь перетворюється на безпосереднього виробника інновацій та активного учасника процесу їх трансформації у нові продукти, технології та послуги. Ці процеси сприяють переосмисленню концепції підготовки фахівців економічного профілю різного рівня кваліфікації у контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності наших фахівців з урахуванням кращого досвіду передових вищих закладів України і світу.

В інституті викладання навчальних дисциплін нерозривно пов’язано з науково-дослідною роботою студентів та викладачів, забезпеченням їхньої підготовки на високому інтелектуальному рівні.

Наукові дослідження викладачів та співробітників інституту є основою для розробки навчальних дисциплін, покликаних сформувати цілісне, системне сприйняття сучасного світу та місце людини у ньому.

За період функціонування інституту, з 2008 року, захистили кандидатські дисертації 14 викладачів. Навчаються в аспірантурі 30 викладачів, у докторантурі –3. Опубліковано 5 монографій, 725 науково-методичних статей, із них 215 – у фахових журналах, 28 – у зарубіжних виданнях.

Кафедри виконують шість науково-дослідних робіт, циклові комісії – 10 науково-методичних.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі студентів, яка поглиблює їхні знання з навчальних дисциплін, дає можливість використовувати отримані результати у курсовому та дипломному проектуваннях, презентувати їх на наукових конференціях та конкурсах. Десятки студентів заявили про себе ґрунтовними дослідженнями та розробками. Так, у 2013 році наша команда на універсіаді з економіки серед навчальних закладів України зайняла ІІ-е місце.

Важливим кроком на цьому шляху є  підвищення культури взаємодії викладачів та студентів, формування специфічного соціокультурного середовища навчання та виховання творчої молоді, створення умов для підготовки гармонічного розвитку, соціально активної толерантної особистості з високими духовними ідеалами; забезпечення свободи творчості; формування інноваційної поведінки, здатності до неупередженого та наполегливого пошуку істини, самовдосконалення та саморозвитку.

Ці принципи покладені в основу і мету VІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Подали заявки на участь у конференції 112 викладачів та практичних працівників, які представляють 15 навчальних закладів України, Польщі, Росії, організацій та виробничих підприємств.

Із учасників конференції: 10 докторів наук, 13 професорів, 30 кандидатів наук, 21 доцент. 72 учасників конференції – це молоді викладачі, аспіранти, практичні працівники.

Від імені ректорату інституту, себе особисто, бажаю учасникам конференції плідної роботи.

Наукові статті учасників будуть опубліковані в науковому ліцензованому збірнику «Вісник Вінницького кооперативного інституту».

Учасники конференції

На пленарне засідання було винесено 5 доповідей. Доктор наук з державного управління, професор Іванюта П.В. у своїй доповіді «Конкурентоздатність національної економіки у глобальному вимірі» зробив глибокий і всебічний аналіз стану конкурентоздатності національної економіки в умовах глобалізації світової економіки, зробив порівняння з економіками держав СНД, Польщі та іншими державами, дав оцінку факторам, які найбільше впливають на систематичне пониження рейтингу конкурентоздатності економіки України, перетворення її в сировинний придаток розвинутих економік світу. Дав оцінку поглядам науковців України на шляхи підвищення конкурентоздатності національної економіки.

Доктор, професор Станіслав Адамчик (Польща, м. Кельце) у доповіді «Кар’єра, її визначення і планування» поділився досвідом польського ВНЗ по формуванню у студентів поняття «кар’єра», методології планування її в умовах ЄС, глобалізації світової економіки і розвитку відносин держав світу. Підкреслив, що значна кількість молодих людей вступає до ВНЗ, США Німеччини, Франції, Великобританії та інших держав, значно підвищився рівень вивчення іноземних мов студентами, значна кількість студентів Польських ВНЗ продовжують навчання (підвищують свою кваліфікацію за рубежем). Це свідчить, що ВНЗ повинні більш глибоко і якісно навчати студентів з цих проблемам, оптимізувати навчальні плани, внести відповідні зміни у програми проходження практики.

Доктори наук, професори Божена Завадська і Єва Новак (Польща, м. Кельце) у доповіді «Важливість вивчення кооперації для розвитку якості освіти і туристичних послуг» поділилися досвідом ліцензування та акредитації ВНЗ Польщі, повідомили про те, що з кожним роком підвищуються вимоги до якості навчального процесу, методичного забезпечення студентів та викладачів, якісного написання підручників та навчальних посібників, залучення досвіду кращих навчальних закладів Європи і США, зробили порівняння навчальних планів Польських і українських  ВНЗ (частково), окреслили шляхи узгодження навчальних планів та підвищення рівня викладання дисциплін, розвитку інфраструктури навчальних закладів.

Доктор наук, професор Ігнасій Янковський свій виступ «Економіка і культурні аспекти для соціального туризму в умовах євроінтеграції» присвятив аналізу особливостей менталітету різних народів і його вплив на розвиток культурних і туристичних зв’язків, висвітлив недоліки, які допускаються при навчанні студентів у ВНЗ, вніс пропозицію по розвитку інтеграційних зв’язків ВНЗ різних держав, розширення обміну науковцями і студентами.

Доктор наук, професор  Паул Сейор у своєму виступі зупинився на розвитку малого і середнього бізнесу в постсоціалістичних країнах. Дав порівняння з розвитком у африканських країнах, згрупував  відмінності й особливості присутні окремим країнам, зробив висновок, що розвиток малого і середнього бізнесу внесе суттєвий вклад в економіку країн, дасть можливість виростити і сформувати середній клас, який буде являтися стабілізатором суспільства.

На конференції працювало три секції. Під час роботи секції «Проблеми соціально-економічного розвитку українського суспільства» із 36 учасників виступило 28. Розглядалося дуже багато актуальних питань: соціальний стан сучасного українського суспільства (доц. Вальчук Б.А.), джерела розвитку суспільства (викладач Гундер Л.С.), роль інструментів монетарної політики у стабілізації макроекономічних коливань (викладач Марчук О.О.), обеспечение конкурентоспособности региональный экономики через экономические инновации (доцент Михайлов Л.К., г. Архангельск, Росия), наукові чинники змін у стилі мислення (доцент Колос О.В., ВНАУ), соціальне відтворення та залучення в контексті формування нової якості соціальної політики (директор інституту ВНТУ, професор Небава М.І.).

Вплив регіональних відмінностей на соціально-економічний розвиток продуктивних сил держави (доцент Шмагельська М.О.); соціально-гуманітарні аспекти освіти: перспективи та проблеми (доцент Петренко В.І.), способи та процесуальні форми захисту цивільних прав (Стафійчук Г.Ф. Вінницька обл.. організація союзу юристів України), активи підприємства: аналіз використання та ефективність управління (професор Драбовський А.Г., Петренко М.І.) та інші.

Доповідачі зробили груповий аналіз стану соціально-економічного розвитку суспільства, дали обґрунтування своїм пропозиціям по вирішенню тих чи інших проблем, що свідчить про достатньо  високий рівень досліджень, зацікавленість у вирішенні проблем розвитку суспільства.

У роботі другої секції «Об’єктивна необхідність підвищення ефективності інформаційних зв’язків у суспільно-економічному житті України» прийняло участь 25 науковців. Було розглянуто багато актуальних проблем: інформаційні технології як напрям удосконалення аудиторської діяльності (доц. Аракова І.П., Соляченко М.О. МАУП); принципи та підходи планування фінансових потоків за кордоном (доц. Бондаренко В.М. ВНАУ); місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях (доц. Дибчук Л.В., викладач Шагінян Є.А.); ресурсне забезпечення культурних і туристичних міжнародних зв’язків на Вінниччині (директор інституту Українсько-Польської співпраці професор Карягін Ю.О.); организация учета и контроля денежных потоков хозяйствующих субъектов - важная составляющия системы упарвления (проф. Прушковский Л.В., г. Белгород); сучасні напрямки використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті (доц. Ткаченко М.І.);  проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації (викладач Ясько Т.Ю.); сотруднечиство в области культуры РФ со сранами Содружества Независимых государств (1992-2012 г.г.) (доцент Чуракова О.В., г. Архангельск, РФ); активізація інноваційного розвитку України за рахунок використання міжнародного досвіду (ст. викладач Кирилюк Н.Г.) та інші. Доповідачі всебічно дослідили стан інформаційних зв’язків у суспільно-економічному житті суспільства. У своїх доповідях та  висновках додержувалися точки зору про необхідність розвивати й  удосконалювати такі зв’язки, використовувати їх для підвищення ефективності розвитку суспільства.

Робота третьої секції «Кооперативні зв’язки в сучасному суспільстві та їх оптимізація. Малий бізнес» була присвячена розгляду проблем: соціальна роль сільськогосподарських кооперативів у сучасних умовах (викладач Гринчук Т.П.); підвищення ролі споживчої кооперації в умовах розвитку економіки України  (викладач Здирко О.Д.); участь української радянської кооперації у міжнародних виставках і ярмарках у 1920-х роках (доцент Коваль А.В.); кооперативні зв’язки Вінницької обласної спілки споживчих товариств у сучасному суспільстві та їх розширення (к.і.н. Ладаняк І.А.); стратегія злиття і поглинання підприємств в українській економіці (к.е.н. Мацедонська Н.В.) та інші. Всього взяло в роботі секції 19 науковців. Доповіді засвідчили, що проблеми, які досліджували доповідачі актуальні, потребують всебічного дослідження, а результати ̶ впровадження у практичну діяльність.

VІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей господарства засвідчила, що проблеми, які досліджують науковці і практичні працівники актуальні, потребують подальшого дослідження та апробації результатів.

Статті учасників  конференції опубліковані у науковому ліцензійному збірнику і надані учасникам конференції.

 

Проректор з науково-методичної роботи, професор                       К.Д. Якимчук