Пітик Оксана В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та підприємництва з 2012 р.

Педагогічний стаж – 13 років

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Логістика», «Маркетингові дослідження».

 

Освіта:

 • Вінницький державний аграрний університет, 2003 р. 

Спеціальність: «Менеджмент організацій», Кваліфікація:  «Менеджер-економіст».

 • Вінницький державний аграрний університет, 2004 р. 

Спеціальність: «Менеджмент організацій», Кваліфікація:  «Магістр з менеджменту».

 • Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м.Київ), 2008-2011 р.

Тема дисертації:  «Формування стратегічних напрямів маркетингу соняшнику», (2012 р.)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

Стажування на ТОВ «Імперія-Агро» за напрямами управлінської, маркетингової та логістичної діяльності. Довідка про стажування від 14 грудня 2017 р.

 

Досвід роботи:

 • 2003–2011 р. Асистент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
 • 2012-2014 р.  Доцент кафедри маркетингу Вінницького кооперативного інституту.
 • 2014-2017 р.  Доцент кафедри менеджменту Вінницького кооперативного інституту.
 • З вересня 2017 р. В.о. завідувача кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування  Вінницького коледжу економіки і права  Вінницького кооперативного інституту.
 • З вересня 2018 р. Доцент кафедри маркетингу та підприємництва Вінницького кооперативного інституту.

 

Найбільш актуальні публікації: 

Навчальні посібники та монографії

 1. Пітик О.В. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону: навчальний посібник / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К., Кондор, 2007. – 205 с. – 10,92 др.арк.
 2. Пітик О.В. Маркетингова стратегія в управлінні виробництвом насіння соняшнику: Монографія / О.В.Пітик, Б.Є.Грабовецький. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – 156 с. – 9,01 др.арк. 

Статті та тези доповідей

 1. Пітик О.В. Стратегічне планування: сутність, прогнозно-аналітичне забезпечення // Б.Є. Грабовецький, О.В.Пітик / Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №  – C. 120–127.   (Фахове видання)
 2. Пітик О.В. Вплив глобалізаційних процесів на зміну цінностей споживачів України / О. В. Пітик, В. Ю. Лученко // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Научная индустрия европейского континента - 2013». – 2013. - Том 4. Економічні науки: Прага. Видавничий дім «Освіта і наука». – С. 90-92
 3. Пітик О.В. Управління часом маркетолога як складова ефективного самоменеджменту / Дибчук Л.В., О.В. Пітик.  – Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – 2014. - №6. – С.17-22.
 4. Пітик О.В. Роль лідерських якостей сучасного фахівця-маркетолога у професійній діяльності / О.В. Пітик. – Вісник Хмельницького університету. – 2014. – №6. – С.89-92 (Фахове видання)
 5. Пітик О. В. Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп’ютерної інформаційної бази / Н.В Лисак, Ю.В.Миронова, О.В. Пітик. – Вісник Хмельницького університету. – 2016. – №2 . – Т.1.Економічні науки.  – С. 21-27 (Фахове видання)
 6. Пітик О.В. Навчальна програма (орієнтована) навчальної дисципліни «Поведінка Споживача» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальність 075 «Маркетинг» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» в аграрних навчальних закладах (Рекомендована і затверджена Міністерством освіти і науки України) / Ларіна Я.С., Рябчик А.В., Сокіл Я.С., Пітик О.В. – К.: «Агроосвіта». – 2016. – 18 с.
 7. Пітик О.В. Нематеріальна мотивація персоналу в системі освіти України / О.В.Пітик, О.О.Кравчук. – Матеріали ХІІ міжнарод. наук.-практ.конфер «Ключові аспекти наукової діяльності», (7-15 січня 2016 р.). – Пшемисль (Польща): Наука і студія. – С.48-50
 8. Пітик О.В. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві / Ю.В.Миронова, О.О.Кагляк, О.В. Пітик. – Вісник Хмельницького університету. – 2016. – №1. – С.207-214  (Фахове видання)
 9. Пітик О. В. Формування ринку логістичних послуг в Вінницькому регіоні/ Л.В. Дибчук, О.В.Пітик  //   Настоящи изследвания и развитие  –  2017:  материали за  13-а международна научна практична конференція, 17-25  януари , 2017 на Икономики. Том1. София. Бял ГРАД-БГ ООД. – С. 37 – 39.
 10. Пітик О. В. Економічна безпека підприємств: інтегральні підходи до оцінювання / Ю. В. Міронова, С. В. Коломієць, О. В. Пітик // Економічний простір. – 2017. – №119. – С. 173-182.   (Фахове видання)
 11. Пітик О. В. Застосування логістики і маркетингу в економічному розвитку Вінницького регіону / Л. В. Дибчук, О. В. Пітик // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. – №17. – С.76-81. (Фахове видання)
 12. Пітик О.В. Дослідження маркетингових аспектів на ринку органічної продукції України / О.В. Пітик, П.Д. Мамонов // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування» (19-20 жовтня 2017 р.). – Херсон: ХДУ, 2017. – С.259-263.
 13. Пітик О. В. Роль Інтернет-комунікацій в формуванні сфери ресторанного обслуговування / О.В.Пітик, Л.В. Дибчук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2017. - №3(55). – С. 62-68. (Фахове видання)
 14. Пітик О.В. Управління закладами ресторанного господарства, орієнтованих на екологічний напрямок / О.В. Пітик, О.І.Табенська // Вісник Хмельницького університету. – 2017. – №6 (Фахове видання)
 15. Пітик О.В. Маркетингові технології кулінарних телепроектів / О.В. Пітик, Т.К. Вознюк / Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. - Монреаль: CPM "ASF", 2018. - С. 222 - 225.